För­stärkt på al­la sätt – det kan bli guld igen

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - MATS WEN­NER­HOLM

Om fjol­å­rets Fär­je­stad sma­ka­de ­ljum­met kok­kaf­fe, så känns årets som en ­skum­man­de cappuc­ci­no.

Hå­kan Loob har nal­lat på bank­kon­tot och ska­pat en trupp som kan va­ra ett ­po­ten­ti­ellt mäs­tar­lag.

Al­la vet vad som finns in­byggt i väg­gar­na i Karl­stad.

En vinnar­men­ta­li­tet som gjort att de ta­git fler SM- guld än nå­got an­nan lag se­dan elit­se­ri­en star­ta­de 1975/76 och ald­rig ram­lat ut. De gjor­de ett till­fäl­ligt be­sök i All­svens­kan vå­ren 1994 och det är en chock som många i Karl­stad in­te häm­tat sig från än. Nej, Fär­je­stad är SHL:s gi­gant hi­sto­riskt sett. Nu är de för­stärk­ta på al­la punk­ter in­för den här sä­song­en och jag väl­kom­nar in­te minst hem­vän­dar­na Mi­kael Jo­hans­son och Magnus Nygren. De är två spe­la­re publi­ken vill se i Löf­bergs Are­na. Man kan ju tyc­ka att de går jämnt upp med att fin­län­dar­na Ans­si Sal­me­la och To­ni Ra­ja­la för­svin­ner, men de bå­da kom in un­der på­gåen­de fjol­års­sä­song. Två kring­re­san­de hoc­key­proffs som spe­lar för högst­bju­dan­de.

Men Mi­kael Jo­hans­son och Magnus Nygren är fost­ra­de i fär­je­stads­trö­jan. Det gör en vik­tig skill­nad. Norr­man­nen Lars Hau­gen kom­mer att hö­ja mål­vakts­spe­let och back­si­dan ser grym ut. Bäst i SHL till­sam­mans med Väx­jö.

Earl – en klassvärv­ning på pap­pe­ret

Magnus Nygren, Jo­nas Ho­lös och Mi­kael Wikstrand är tre lands­lags­bac­kar och Tho­mas Skogs och Se­basti­an Erix­on är in­te långt ifrån lands­lags­mäs­si­ga i si­na bäs­ta stun­der. Al­la nya i trup­pen. Fram­åt har vi Mi­kael Jo­hans­son och Jo­han Ry­no som de största svens­ka nam­nen, men jag är även ny­fi­ken på 23-åri­ge John Pers­son som vän­der hem ef­ter sex år i Nor­da­me­ri­ka. En rik­tig po­wer­for­ward på 101 ki­lo.

Ame­ri­ka­nen Rob­bie Earl är ock­så en klassvärv­ning på pap­pe­ret, men jag vill gär­na se ho­nom spe­la in­nan jag kän­ner mig helt sä­ker.

Men han har fy­ra sä­song­er i Eu­ro­pa bakom sig, är van vid stor rink och gjor­de en stark sä­song i schwei­zis­ka Zug se­nast. med 45 poäng (19+26) på 48 mat­cher.

Nej, det är fi­nal­klass på Fär­je­stad igen.

Jag tror till och med att de är bra nog att slåss om ett hi­sto­riskt ti­on­de SM-guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.