ETTÖGONBLICK

...med ny­för­vär­vet Jo­han Ry­no

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Du har öst in mål i SHL de se­nas­te sä­song­er­na, men har du ald­rig va­rit su­gen på spel ut­om­lands?

– Det har in­te känts som rätt till­fäl­le med ut­lands­spel när mi­na ­kon­trakt har gått ut. Men det är nå­got jag kän­ner att jag har kvar och vill pro­va in­nan jag läg­ger av. In­för den här sä­song­en var det ing­et som ­kän­des rik­tigt bra, ing­et som kun­de slå Fär­je­stad.

Hur gi­vet var det att läm­na Lek­sand när klub­ben åk­te ur?

– Jag har spe­lat gans­ka många år i all­svens­kan ti­di­ga­re och nu när jag väl eta­ble­rat mig i SHL så kän­de jag att det är här jag vill spe­la. Dess­utom sa Lek­sand att de in­te ha­de möj­lig­het att ge mig ett bra er­bju­dan­de. Då kän­des Fär­je­stad som det klart bäs­ta al­ter­na­ti­vet. De har en in­tres­sant sats­ning, trev­lig stad och geo­gra­fiskt bra med när­het till fa­milj.

Var­för kom­mer Fär­je­stad att lyc­kas i år?

– Jag tror på den här sats­ning­en med många svens­ka kil­lar och spe­la­re som spe­lat i SHL ti­di­ga­re och dess­utom gjort det bra. En ge­nu­in

sats­ning, helt en­kelt.

Till sist, du är en av stjär­nor­na som vär­vats till Fär­je­stad. Hur myc­ket press kän­ner du?

– Det är klart, för­vän­tas du pro­du­ce­ra och spe­la po­wer play i ett fram­gångs­rikt lag så mås­te du le­ve­re­ra. Den största pres­sen sät­ter jag än­då på mig själv, jag vill he­la ti­den fort­sät­ta att ut­veck­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.