ETTÖGONBLICK

...med trä­na­ren Tom­my Samu­els­son

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Var­för val­de ni att gå på is re­kord­ti­digt i år?

– Egent­li­gen för att ska­pa mer tid. Det är stor om­sätt­ning på spe­la­re var­je år och nu blir det skarpt lä­ge näs­tan direkt med CHL. Vi vil­le ska­pa bätt­re för­ut­sätt­ning­ar, kom­ma ihop som grupp och få en lugn mil­jö.

Fär­je­stad lyc­ka­des in­te ta sig till SM­kvarts­fi­nal för förs­ta gång­en på 21 år. Hur kän­de du ef­teråt?

– Det är klart att det är en be­svi­kel­se när det sker. Men jag fun­ge­rar som så att jag vill ta re­vansch näs­ta dag. Det kun­de jag in­te i vå­ras. Men re­van­schen får kom­ma nu i stäl­let.

Vad var det som gjor­de att ni miss­lyc­ka­des?

– Star­ten på sä­song­en. Att ta åt­ta poäng på de tio förs­ta mat­cher­na gör att man ham­nar i ett lä­ge där det hand­lar om över­lev­nad och ex­istens. Det är så jämnt bland öv­ri­ga la­gen att det är svårt att ta igen en så­dan start. Att få le­va med den men­ta­la bi­ten var tuff men jag tyc­ker att vi vi­sa­de styr­ka som lyc­ka­des ta oss ovan­för vat­ten­y­tan till slut.

Många stjär­nor har åter­vänt till klub­ben. Hur vik­tigt är det egent­li­gen med spe­la­re med Fär­je­stads­an­knyt­ning?

– Det är gi­vet­vis en mål­sätt­ning var­je år att ha det. Se­dan lyc­kas man in­te all­tid, be­ro­en­de på spe­la­rens till­gän­lig­het. Det är en enorm för­del att ha spe­la­re här­i­från, som kän­ner or­ga­ni­sa­tio­nen och sta­den. Med en stör­re kärn­trupp är det ock­så enkla­re att in­te­gre­ra de som kom­mer ut­i­från.

Till sist, vad kom­mer Fär­je­stads styr­ka va­ra i vin­ter?

– Fram­för allt har vi en dju­pa­re spets i trup­pen och kom­mer in­te va­ra li­ka sår­ba­ra vad gäl­ler vå­ra topp­spe­la­re.

Tom­my Samu­els­son, trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.