HV 71

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Erik ERS­BERG

Född: 82-03-28. Längd: 182 cm. Vikt: 77 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sa­la HK. Kom från: Iser­lohn Roos­ters, 2014. 2014/2015: 17 mat­cher, 2,33 mål/snitt, 90,8 %. SHL-mat­cher: 68.

Bil­da­de i fjol, till­sam­mans med Gustaf Wesslau, ett av se­ri­ens bäs­ta mål­vaktspar. Ers­berg an­sågs va­ra re­serv, men var sta­bil när han väl fick spe­la. I år bor­de det fin­nas stör­re ut­rym­me för fler mat­cher.

Fred­rik PET­TERS­SON WENT­ZEL

Född: 91-07-23. Längd: 185 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Alm­tu­na IS. Kom från: Fär­je­stad, 2015. 2014/2015: 30 mat­cher, 2,52 mål/match, 90,5 %. SHL-mat­cher: 113.

Men­talt stark mål­vakt som dock var för ojämn för­ra sä­song­en. Har in­te fått den ut­veck­ling många för­ut­spåd­de, men kan få en nytänd­ning i HV 71 och har go­da chan­ser att ta yt­ter­li­ga­re ett kliv i ut­veck­ling­en.

Kristo­fer BERGLUND

Född: 88-08-12. Längd: 177 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Björklö­ven. Kom från: Väx­jö, 2014. 2014/2015: 53 mat­cher, 7 poäng. SHL-mat­cher: 360.

Smart back med styr­kan i spe­let i egen zon. Rör­lig. Spe­lar dock in­te sär­skilt fy­siskt men kom­pen­se­rar med en hög spel­för­stå­el­se. Gör no­ga av­väg­da och snab­ba be­slut och und­vi­ker där­med att för­sät­ta sig i kne­pi­ga si­tu­a­tio­ner. Gör få miss­tag.

Je­re KA­RA­LAH­TI

Född: 75-03-25. Längd: 188 cm. Vikt: 95 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: HIFK. Kom från: Jo­ke­rit, 2014. 2014/2015: 52 mat­cher, 28 poäng (i SHL/KHL). SHL-mat­cher: 30.

Den 40-åri­ge ”skan­dal­spe­la­ren” kom till HV i no­vem­ber i fjol och blev ge­nast en för­svars­ge­ne­ral i la­get. En de­fen­siv pjäs som nå­got över­ras­kan­de ock­så bi­drog ­or­dent­ligt fram­åt. ­Av­stängd de fy­ra förs­ta mat­cher­na för en crosschec­king i vint­ras.

Emil JO­HANS­SON

Född: 96-05-06. Längd: 182 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Åse­da IF. Kom från: HV 71 J20, 2014. 2014/2015: 35 mat­cher, 1 poäng. SHL-mat­cher: 35.

Ta­lang­full back som när­mast spe­la­de till sig en or­di­na­rie ­trö­ja i fjol. In­te sär­skilt stor­växt men än­då in­te rädd att spe­la ­fy­siskt när det be­hövs. För­flyt­tar puc­kar bra och lä­ser spe­let ­fö­re­döm­ligt. Kan ta än­nu ett kliv i år.

Niklas HANS­SON

Född: 95-01-08. Längd: 184 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Jonstorps IF. Kom från: Rög­le, 2015. 2014/2015: 47 mat­cher, 21 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 9.

Ta­lang­full back som var en av Rög­les sto­ra kval­hjäl­tar. Styr­kor­na lig­ger i offensiven där han lä­ser spe­let väl­digt bra. Duk­tig i upp­spels­fa­sen ef­tersom han all­tid är trygg och ky­lig med ­puc­ken. Be­hö­ver ar­be­ta med sitt de­fen­si­va spel.

Chris CAM­PO­LI

Född: 84-07-09. Längd: 183 cm. Vikt: 89 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Mis­sis­sau­ga. Kom från: Lu­gano, 2013. 2014/2015: 52 mat­cher, 22 poäng. SHL-mat­cher: 85.

Puck­sä­ker back och en av la­gets bätt­re bac­kar för­ra sä­song­en. Har över 400 NHL-mat­cher på sitt kon­to och där­med mäng­der med ru­tin. Fram­för allt an­vänd­bar i det of­fen­si­va spe­let, dit han gär­na gör ut­lyk­ter, och även i nu­me­rä­ra över­lägen.

Si­mon KARLS­SON

Född: 93-07-23. Längd: 189 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Karls­kro­na HK. Kom från: Karls­kro­na, 2014. 2014/2015: 0 mat­cher, 0 poäng. SHL-mat­cher: 0.

Kom till klub­ben in­för för­ra sä­song­en ef­ter ett suc­céar­tat år i Hoc­key­all­svens­kan. Men fick he­la sä­song­en för­störd av sjuk­dom och ska­da. Duk­tig åt bå­da håll och kan så­le­des an­vän­das i bå­de of­fen­si­va som de­fen­si­va lä­gen.

Ry­an O’BYR­NE

Född: 84-07-19. Längd: 196 cm. Vikt: 106 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: St Mi­chaels Uni­ver­si­ty. Kom från: Am­bri-Pi­ot­ta, 2015. 2014/2015: 13 mat­cher, 2 poäng (i NLA). SHL-mat­cher to­talt: 0.

Ad­de­rar tyngd i HV:s back­upp­sätt­ning och likt bac­kar över 100 ki­lo gil­lar han att smäl­la på och spe­la fy­siskt. In­te sär­skilt ­an­vänd­bar i det of­fen­si­va spe­let, där han bris­ter, men en de­fen­siv här­fö­ra­re som in­te många flyt­tar på i förs­ta ta­get.

Ax­el EIDSTEDT

Född: 95-03-18. Längd: 189 cm. Vikt: 102 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HV 71. Kom från: HV 71 J20, 2014. SHL-mat­cher: 37. 2014/2015: 26 mat­cher, 2 poäng.

Stor­växt och tung back som är svår att flyt­ta på fram­för egen mål­bur. En ta­lang som fick sto­ra de­lar av för­ra sä­song­en för­störd av en ska­da. Hel och frisk kan han få sitt ge­nom­brott i vin­ter. Det finns stor po­ten­ti­al i ho­nom.

Björn ME­LIN

Född: 81-07-04. Längd: 189 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HC Da­len. Kom från: AIK, 2014. 2014/2015: 42 mat­cher, 18 poäng. SHL-mat­cher: 570.

Har en skarp bös­sa och för­må­gan att stå bra pla­ce­rad i of­fen­si­va de­len av rin­ken. En mål­skytt, i grun­den. Ham­na­de li­te i skymun­dan av la­gets öv­ri­ga stjär­nor i fjol, men bi­drar ock­så myc­ket med sin ru­tin. Kan för­bätt­ra det de­fen­si­va spe­let.

Mar­tin THÖRN­BERG

Född: 83-08-06. Längd: 183 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HV 71. Kom från: Lo­ko­mo­tiv Ja­roslavl, 2015. 2014/2015: 56 mat­cher, 31 poäng (i KHL). SHL-mat­cher: 398.

Till­ba­ka i HV ef­ter fy­ra sä­song­er i KHL där han gjort över 30 poäng var­je sä­song. Har ett bra skott som gör ho­nom väl­digt mål­far­lig. Går of­tast rakt på mål. En stjärn­värv­ning och klub­bi­kon som spe­lar in­ten­sivt och ag­gres­sivt.

Si­mon ÖNE­RUD

Född: 88-06-16. Längd: 185 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HV 71. Kom från: Mo­do, 2015. 2014/2015: 54 mat­cher, 22 poäng. SHL-mat­cher: 340.

Än­nu en åter­vän­da­re. Spee­dig po­wer­for­ward som dri­ver ­puc­ken rakt på mål. Tar säl­lan om­vä­gar in i of­fen­siv zon. En av ­se­ri­ens mest un­derskat­ta­de spe­la­re som dess­utom rå­kar va­ra livs­far­lig i nu­me­rärt un­der­läge. En bra kont­rings­spe­la­re.

Oscar SUNDH

Född: 86-10-22. Längd: 189 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Knivsta IK. Kom från: Lin­kö­ping, 2015. 2014/2015: 53 mat­cher, 8 poäng. SHL-mat­cher: 453.

Kraft­full for­ward med bra driv och tryck i skrid­sko­åk­ning­en. Väl­digt snabb när han får upp far­ten. En ka­pa­bel två­vägs­spe­la­re som in­te hit­tat rätt de se­nas­te två åren. Till­ba­ka i klub­ben ef­ter en se­jour i Lu­leå och Lin­kö­ping och hop­pas hit­ta sitt for­na jag.

Filip SANDBERG

Född: 94-07-23. Längd: 174 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: AIK. Kom från: HV 71 J20, 2012. 2014/2015: 55 mat­cher, 18 poäng. SHL-mat­cher: 100.

Gil­lar att va­ra kre­a­tiv och fi­nur­lig på isen. Kort­växt och svår­fång­ad spe­la­re som tog en or­di­na­rie plats för­ra sä­song­en. Snabb på skrid­skor­na och lo­jal mot si­na lag­kam­ra­ter. Kan få sitt ge­nom­brott den här sä­song­en.

Erik ANDERSSON

Född: 94-07-04. Längd: 183 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Nit­torps IK. Kom från: HV 71 J20, 2013. 2014/2015: 46 mat­cher, 19 poäng (i SHL/Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 63.

Än­nu in­te full­än­dad spe­la­re på SHL-ni­vå och ha­de svårt att kon­kur­re­ra om en plats i la­get i fjol. Lå­na­des ut till Väs­terås. ­Sko­lad i HV:s ung­dom­slag och har en stor po­ten­ti­al. Vi­sa­de i Väs­terås i fjol att han är en bra mål­skytt och en två­vägs­spe­la­re.

Mat­ti­as TE­DEN­BY

Född: 90-02-21. Längd: 177 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Vär­na­mo GIK. Kom från: New Jer­sey De­vils, 2014. 2014/2015: 53 mat­cher, 19 poäng. SHL-mat­cher: 152.

Den ti­di­ga­re publikfa­vo­ri­ten kom till­ba­ka till klub­ben i fjol ­ef­ter sitt treå­ri­ga NHL-även­tyr. Men fick ald­rig spe­let att loss­na. Bor­de va­ra en stjär­na i SHL med sin tek­nis­ka be­gåv­ning och ­snab­ba skrid­sko­åk­ning. Kan av­gö­ra mat­cher på egen hand.

Erik CHRI­S­TEN­SEN

Född: 83-12-17. Längd: 185 cm. Vikt: 93 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Le­duc Oil Kings Ban­tam. Kom från: Lev Pra­ha, 2013. 2014/2015: 46 mat­cher, 44 poäng. SHL-mat­cher: 84.

En stor le­da­re of­fen­sivt med fram­för allt ett bra skott. HV:s förs­te­cen­ter som ös­te in poäng i fjol var en av se­ri­ens bätt­re ­spe­la­re. Trots att han väger över 90 ki­lo kan han bli bätt­re i det fy­sis­ka spe­let, men kom­pen­se­rar med en spel­skick­lig­het av rang.

An­ton BENGTS­SON

Född: 93-05-13. Längd: 182 cm. Vikt: 77 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Näs­sjö HC. Kom från: HV 71 J20, 2014. 2014/2015: 52 mat­cher, 19 poäng. SHL-mat­cher: 140.

Puckskicklig och tek­nisk spe­la­re med den största styr­kan i offensiven. Kan va­ra spek­ta­ku­lär och om ut­veck­ling­en går rätt en fram­ti­da publikfa­vo­rit i Jön­kö­ping. Fick ett li­tet ge­nom­brott när han mer än dubb­la­de sin po­ängs­körd jäm­fört med året in­nan.

Chris AB­BOTT

Född: 83-10-24. Längd: 175 cm. Vikt: 87 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Lamb­ton Light­ning. Kom från: Lu­leå, 2015. 2014/2015: 52 mat­cher, 30 poäng. SHL-mat­cher: 351.

Snabb och fy­sisk i sitt spel. Har vis­sa play­ma­ker-egen­ska­per och är en fram­spe­la­re sna­ra­re än en mål­skytt. En duk­tig te­ka­re som äls­kar att ha puck. Får dock kla­ra sig ut­an sin tvil­ling­bror för förs­ta gång­en un­der de åt­ta åren i Sve­ri­ge.

Christof­fer TÖRN­GREN

Född: 94-05-16. Längd: 178 cm. Vikt: 77 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Vim­mer­by HC. Kom från: Tings­ryd, 2014. 2014/2015: 41 mat­cher, 13 poäng. SHL-mat­cher: 49.

En renod­lad of­fen­siv for­ward som vid rätt för­ut­sätt­ning­ar har po­ten­ti­al att i fram­ti­den bli en stark poänggörare. Gjor­de sin ­förs­ta rik­ti­ga a-lags­sä­song i fjol men kan in­te vän­ta sig nå­gon stör­re roll i la­get. Får fort­satt stå på till­växt.

Ted BRIT­HÉN

Född: 90-11-25. Längd: 186 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Rög­le BK. Kom från: Rög­le, 2013. 2014/2015: 44 mat­cher, 30 poäng. SHL-mat­cher: 150.

Har vux­it ut till en nyc­kel­spe­la­re och le­dar­ge­stalt un­der si­na två sä­song­er i klub­ben. Bra öga för spe­let och stark i bå­de offensiven och de­fen­si­ven. En två­vägscen­ter. Har pro­du­ce­rat bra ­un­der de två åren i SHL och är HV:s lag­kap­ten.

Te­e­mu LAI­NE

Född: 82-08-09. Längd: 182 cm. Vikt: 92 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Jo­ke­rit. Kom från: Don­bass Do­netsk, 2014. 2014/2015: 50 mat­cher, 24 poäng. SHL-mat­cher: 194.

Går of­tast rakt på mål och har bli­vit en publikfa­vo­rit i Jön­kö­ping ef­ter to­talt fy­ra sä­song­er, i oli­ka se­jou­rer, i HV-trö­jan. Stark i sarg­spe­let och en på­lit­lig po­äng­ma­ka­re. Pro­du­ce­rat starkt i KHL ny­li­gen och bil­dar stom­men i la­get.

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.