ETTÖGONBLICK

...med trä­na­ren Jo­han Lind­bom

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Du är helt ny som trä­na­re i de här sam­man­hang­en. Kom­mer oru­ti­nen att ly­sa ige­nom ­nå­gon gång?

– Nej, det tror jag in­te. Det hop­pas jag in­te. Det är klart att det kom­mer att va­ra myc­ket som är nytt för mig, men jag tror att jag kom­mer att kla­ra av det.

Kän­ner du att du har allt att vin­na el­ler allt att för­lo­ra?

– Allt att vin­na. Det har va­rit någ­ra år med säm­re re­sul­tat för klub­ben, men vi kom­mer att ha en hög krav­bild. Vi sik­tar på guld och ska åt­minsto­ne va­ra med och slåss om det.

Det har va­rit ex­tremt tur­bu­lent i klub­ben un­der vå­ren och som­ma­ren med av­gå­en­de sty­rel­se och trä­narstab. Hur har det på­ver­kat la­get?

– Vi kan nog ska­pa ener­gi av det. Jag tyc­ker käns­lan i trup­pen är rik­tigt bra och det är många som kän­ner re­vansch. Jag har in­te hel­ler på­ver­kats av det ef­tersom jag in­te var med un­der tur­bu­len­sen.

Du tog över klub­ben ba­ra någ­ra da­gar in­nan ni bör­jat trä­na för den nya sä­song­en. Hur lång tid tar in­nan du lärt kän­na spe­lar­na?

– Det tar lång tid, helt klart. Bå­de in­nan man lär kän­na spe­la­ren och per­so­nen. Kan in­te sä­ga ex­akt hur lång tid, men ef­tersom jag kom in så sent ock­så har allt fullt fokus va­rit på spel och trä­ning i bör­jan.

Till sist, kom­mer HV 71 va­ra med och ut­ma­na om SM-gul­det?

– Vi har sto­ra möj­lig­he­ter till det. Re­san är lång men vi har ett bra lag.

Jo­han Lind­bom, trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.