KARLS­KRO­NA

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Pa­trick GAL­BRAITH

Född: 86-03-11. Längd: 183 cm. Vikt: 81 kg. Land: Dan­mark. Mo­der­klubb: Vo­jens IK. Kom från: Frölun­da, 2013. 2014/2015: 43 mat­cher, 2,27 in­släpp­ta mål/snitt, 91,6 %. SHL-mat­cher: 5.

Tek­niskt dril­lad med av­slapp­nad stil. Har en för­må­ga att fånga puc­kar­na och släp­per där­för säl­lan re­tu­rer. Ut­omjor­diskt bra i vå­ras när han var en av de främs­ta an­led­ning­ar­na till Karls­kro­nas SHL-avan­ce­mang. Får dock stör­re kon­kur­rens nu.

Li­nus FERN­STRÖM

Född: 87-08-19. Längd: 196 cm. Vikt: 98 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Stenungsunds HF. Kom från: Frölun­da, 2015. 2014/2015: 33 mat­cher, 1,97 in­släpp­ta mål/snitt, 90,6 %. SHL-mat­cher: 5.

Stor­växt mål­vakt som täc­ker sto­ra de­lar av mål­bu­ren. Har ­va­rit fullt god­känd i Frölun­da, men ald­rig rik­tigt fått chan­sen i vik­ti­ga mat­cher. Har all­tid full kon­cent­ra­tion på isen och po­si­tio­ne­rar sig väl.

Robin GART­NER

Född: 88-11-07. Längd: 179 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Nac­ka HK. Kom från: Lek­sand, 2015. 2014/2015: 52 mat­cher, 14 poäng. SHL-mat­cher: 90.

In­tel­li­gent back med styr­kan i skrid­sko­åk­ning­en. För­flyt­tar sig snabbt på isen och har bra spel­för­stå­el­se. Be­härs­kar bå­de det ­of­fen­si­va som det de­fen­si­va spe­let. Höj­de sig och blev bätt­re av flyt­ten från Öre­bro till Lek­sand in­för för­ra sä­song­en.

Victor ARONS­SON

Född: 92-09-18. Längd: 180 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Alm­tu­na IS. Kom från: Alm­tu­na, 2015. 2014/2015: 46 mat­cher, 21 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Spe­la­de så sent som 2014 di­vi­sion 1-hoc­key, men fick ett stort hoc­key­all­svenskt ge­nom­brott för­ra sä­song­en. Tar nu än­nu ett kliv i kar­riärs­ste­gen och frå­gan är hur han kla­rar om­ställ­ning­en. En två­vägs­back.

An­ton GRUN­DEL

Född: 90-03-05. Längd: 180 cm. Vikt: 76 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fär­je­stads BK. Kom från: Fär­je­stad, 2015. 2014/2015: 40 mat­cher, 5 poäng. SHL-mat­cher: 237.

Orädd back som kan bi­dra åt bå­da håll. Fort­fa­ran­de ung och ut­veck­lings­bar trots att han re­dan gjort sju SHL-sä­song­er. Snabb­he­ten är hans sig­num och han blir en av Karls­kro­nas mest ru­ti­ne­ra­de spe­la­re. Får en nyc­kel­roll i la­get.

Da­vid WEST­LUND

Född: 95-02-05. Längd: 191 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Sät­ra. Kom från: Brynäs, 2015. 2014/2015: 53 mat­cher, 2 poäng. SHL-mat­cher: 74.

Skul­le ha va­rit med för att ”se och lä­ra” i Brynäs i fjol, men tog än­då en or­di­na­rie plats. Har va­rit bo­fast i ju­ni­or­lands­la­gen de se­nas­te sä­song­er­na. Stor­växt och tung back som kan bli en vik­tig pjäs i Karls­kro­na. Ser ky­lig och lugn ut på isen.

Mak­sim MA­TUS­H­KIN

Född: 90-01-31. Längd: 178 cm. Vikt: 78 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Björklö­ven. Kom från: Vi­ta Häs­ten, 2014. 2014/2015: 49 mat­cher, 25 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Kom från di­vi­sion 1 i fjol och fick ett stort ge­nom­brott. Karls­kro­nas bäs­te of­fen­si­ve back som vet att dra nytta av sin blick för spe­let. Sta­dig på isen trots att han var­ken är sär­skilt lång el­ler tung. Gör SHL-de­but.

Tom LINDER

Född: 85-11-05. Längd: 198 cm. Vikt: 100 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Os­kars­hamn. Kom från: Lek­sand, 2014. 2014/2015: 45 mat­cher, 22 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 122.

Näs­tan två me­ter lång och hund­ra ki­lo tung är han väl­digt svår att vin­na när­kam­per mot. Kraft­full spe­la­re med styr­kan i för­svars­spe­let, men i fjol loss­na­de det även of­fen­sivt för ho­nom. Har re­dan SHL-er­fa­ren­he­ten. Karls­kro­nas lag­kap­ten.

Ju­li­en BROUIL­LET­TE

Född: 86-12-05. Längd: 180 cm. Vikt: 84 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Cap-de-la-Ma­de­le­i­ne Estaca­des. Kom från: St. John’s, 2015. 2014/2015: 50 mat­cher, 18 poäng (i AHL/NHL). SHL-mat­cher: 0.

Vär­vad främst för si­na of­fen­si­va fär­dig­he­ter. Kom­mer få myc­ket spel­tid i nu­me­rä­ra över­lägen och en tänk­bar le­dan­de back. Gjor­de en NHL-match så sent som i fjol — en av la­gets mest ru­ti­ne­ra­de och me­ri­te­ra­de spe­la­re.

Vy­acheslav TRUKHNO

Född: 87-02-22. Längd: 185 cm. Vikt: 92 kg. Land: Ryss­land. Mo­der­klubb: Rungs­ted IK. Kom från: Djur­går­den, 2014. 2014/2015: 40 mat­cher, 17 poäng (i SHL/Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 73.

Slog ige­nom i all­svens­ka Asplö­ven, vär­va­des av Lu­leå och hop­pa­des slå ige­nom i Djur­går­den i fjol. Så blev det ald­rig, ut­an han gick till Karls­kro­na mitt un­der för­ra sä­song­en och vi­sa­de där mål­sin­ne och var nyt­tig i nu­me­rä­ra över­lägen.

Mat­ti­as GU­TER

Född: 88-07-23. Längd: 174 cm. Vikt: 75 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Li­din­gö HC. Kom från: Lek­sand, 2015. 2014/2015: 41 mat­cher, 16 poäng. SHL-mat­cher: 44.

Snabb spe­la­re med nä­sa för må­let. Var en av Lek­sands bäs­ta ­spe­la­re i kva­let och led­de la­gets of­fen­siv. Kan bli en nyc­kel­spe­la­re i Karls­kro­na med stör­re an­svar, för­tro­en­de och mer is­tid. Väl­digt nyt­tig att ha i det of­fen­si­va spe­let.

Victor LÖFS­TEDT

Född: 86-10-16. Längd: 175 cm. Vikt: 76 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Trel­le­borg. Kom från: Os­kars­hamn, 2014. 2014/2015: 52 mat­cher, 21 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Har gått den långa vä­gen mot top­pen, spe­la­de di­vi­sion 3- och di­vi­sion 2-hoc­key för ba­ra någ­ra år se­dan. Skick­lig med puc­ken och kan gö­ra ovän­ta­de sa­ker på isen. Läg­ger ner ett hårt jobb. Blev nå­got av en sym­bol för Karls­kro­nas spel­sätt i fjol.

John HEN­RI­ON

Född: 91-01-19. Längd: 185 cm. Vikt: 93 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Boston Jr. Bru­ins. Kom från: Asplö­ven, 2015. 2014/2015: 52 mat­cher, 46 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Ös­te in mål i Hoc­key­all­svens­kan i fjol och vann he­la se­ri­ens skyt­te­li­ga. Kom­mer få stort för­tro­en­de i offensiven tack va­re sin mål­far­lig­het. Även stark i krop­pen och tung för mot­stånd­ar­bac­kar­na att mö­ta. Ty­pisk nor­da­me­ri­kansk i sin spel­stil.

Jo­el KELL­MAN

Född: 94-05-25. Längd: 179 cm. Vikt: 77 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Karls­kro­na. Kom från: HV 71, 2014. 2014/2015: 49 mat­cher, 39 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 1.

En play­ma­ker och ut­märkt mål­gö­ra­re som var en av klub­bens sto­ra hjäl­tar vid fjol­å­rets avan­ce­mang. Fick ett stort ge­nom­brott och var ly­san­de i kva­let. Fort­fa­ran­de ung och Karls­kro­na tror myc­ket på ho­nom. Kan bli en ge­nom­brotts­man i vin­ter.

Ri­ley HOL­ZAP­FEL

Född: 88-08-18. Längd: 183 cm. Vikt: 91 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Moo­se Jaw War­ri­ors. Kom från: HV 71, 2015. 2014/2015: 49 mat­cher, 13 poäng. SHL-mat­cher: 97.

Kon­kur­ren­sen i HV i fjol var för hård, men får en stör­re roll i Karls­kro­na vil­ket han kom­mer att må bra av. En tänk­bar för­sta­cen­ter i la­get och le­dar­ge­stalt som blan­dar en fin blick för spe­let med ett hårt jobb och tufft spel.

Alex­an­der BERG­STRÖM

Född: 86-01-18. Längd: 189 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Osby IK. Kom från: Alm­tu­na, 2013. 2014/2015: 51 mat­cher, 37 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Öst in poäng i Hoc­key­all­svens­kan i två sä­song­er och va­rit Karls­kro­nas nyc­kel­spe­la­re på vä­gen till SHL. Ut­nytt­jar sin stor­lek och tyngd, väl­digt svårt att ta puc­ken från ho­nom. Kan an­vän­das över­allt i en of­fen­siv ked­ja.

Alex­an­der VIKLUND

Född: 90-12-28. Längd: 183 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Stor­fors AIK. Kom från: Karlsko­ga, 2013. 2014/2015: 51 mat­cher, 16 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Spe­lar med myc­ket hjär­ta och kan gö­ra smut­s­job­bet på isen. Gil­lar att va­ra fy­sisk. En lag­spe­la­re som blir nyt­tig i en grov­job­bar­roll i tred­je- el­ler fjär­de­ked­jan. Har i grun­den ock­så ett väl­ut­veck­lat skott.

Filip CRU­SE­MAN

Född: 90-10-14. Längd: 174 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Brin­kens IF. Kom från: En­kö­ping, 2013. 2014/2015: 52 mat­cher, 32 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Snabb och ir­ra­tio­nell yt­ter­for­ward som då och då ock­så ­skri­ver in sig i mål­pro­to­kol­let. In­te sär­skilt lång men än­då duk­tig i spe­let vid ­sar­ger­na, en ”hal” spe­la­re som är svår­fång­ad för en mot­stån­da­re. Vin­ner många puck­du­el­ler, job­bar hårt.

Mat­ti­as GRANLUND

Född: 92-06-14. Längd: 180 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: M/G Hoc­key. Kom från: Os­kars­hamn, 2014. 2014/2015: 52 mat­cher, 10 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 8.

Bi­drar främst med fart och ener­gi till la­get. En grov­job­ba­re som san­no­likt kom­mer att till­bringa ti­den i en tred­je- el­ler fjär­de­ked­ja. Har sko­lats i Skel­l­ef­teås ju­ni­or­verk­sam­het och har ti­di­ga­re tes­tat på SHL-hoc­key.

Jo­achim ROH­DIN

Född: 91-10-03. Längd: 184 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Kom från: Lin­kö­ping. Mo­der­klubb: Gäv­le GIK. Kom från: Fär­je­stad, 2015. 2014/2015: 52 mat­cher, 9 poäng (i SHL/HA). SHL-mat­cher: 231.

En klas­sisk roll­spe­la­re. Stark i krop­pen när han bry­ter in på mål och på det sät­tet ska­par han de fles­ta av si­na chan­ser. Karls­kro­na blir hans fem­te SHL-klubb på li­ka många år. Snabb på skrid­skor­na ock­så när han får upp far­ten.

Jim­my ANDERSSON

Född: 89-08-29. Längd: 176 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Spånga IS. Kom från: Mal­mö, 2013. 2014/2015: 49 mat­cher, 31 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

En vik­tig pus­sel­bit i Karls­kro­nas of­fen­siv. En tek­niskt be­gå­vad spe­la­re som är duk­tig på att hål­la i puc­ken. Bru­kar of­tast ta rätt be­slut. Där­e­mot ing­en ru­tin på den här ni­vån, men kan bli ett ­ut­rops­tec­ken.

To­ni KÄ­H­KÖ­NEN

Född: 86-09-29. Längd: 182 cm. Vikt: 85 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: EPS. Kom från: Lek­sand, 2015. 2014/2015: 47 mat­cher, 23 poäng. SHL-mat­cher: 47.

Ti­di­ga­re fin­länsk lands­lags­for­ward som säl­lan kom­pli­ce­rar ­sa­ker ute på isen. Stark i det de­fen­si­va spe­let och en av Lek­sands stjär­nor i fjol. Går all­tid rakt på mål och an­vän­der sin fy­sik på ­vä­gen dit. En nyc­kel­spe­la­re.

Jesper OLOFS­SON

Född: 92-04-07. Längd: 180 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­do HK. Kom från: Karlsko­ga, 2015. 2014/2015: 50 mat­cher, 36 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 7.

Kan va­ra spek­ta­ku­lär i sin spel­stil och be­vi­set för det är många vack­ra mål i Karlsko­ga i fjol. En Mo­do­pro­dukt som är ett va­pen of­fen­sivt. Har en ly­san­de sä­song bakom sig och dess­utom re­dan tes­tat på spel i SHL.

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.