ETT ÖGONBLICK

... me d t rän are n Pe r Hån­berg

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Var­för lyc­ka­des Karls­kro­na sen­sa­tio­nellt gå upp i SHL? – Det finns fle­ra svar på det. Ett svar är att vi ha­de ett lag som job­ba­de hårt till­sam­mans och där ing­en bryd­de sig om vem som fick äran. Hur myc­ket jobb krävs för att Karls­kro­na ska bli en SHL- för­e­ning rent or­ga­ni­sa­to­riskt? – Det kom­mer krä­vas pre­cis allt vad vi har. Det är ­in­te ba­ra ett lag som ska in i SHL, ut­an en hel för­e­ning. Mark­nad, sty­rel­se, vo­lon­tä­rer... Al­la mås­te in i ko­sty­men. Det är som ett mind­re fö­re­tag som ska in på bör­sen. Men det mås­te få ta den tid det tar. Al­la här är fast be­slut­na om att vi vill det här och se­dan får vi se hur långt det räc­ker. Hur ska ni lyc­kas hål­la er kvar rent spel­mäs­sigt? – Kan vi kom­ma så långt att vi und­vi­ker ett kval så har vi gjort en fan­tas­tisk be­drift. Det finns ald­rig någ­ra be­gräns­ning­ar rent sports­ligt. Visst, man kan snac­ka peng­ar, bud­get och sånt. Men sport är hjär­ta, i sport är allt möj­ligt. Och vi tror på det. Det spor­rar oss. Vem kom­mer få sitt sto­ra ge­nom­brott? – Är det ett lag som ska lyc­kas så är det in­te en spe­la­re ut­an 25 spe­la­re som mås­te få sitt ge­nom­brott. Al­la som spe­lar här vill nå en hög­re ­ni­vå i si­na kar­riä­rer. Var­je spe­la­re ska växa in i SHL- ko­sty­men. Till sist, ni har ing­en ut­präg­lad stjär­na så vem kom­mer le­da Karls­kro­na på isen i vin­ter? – Vi ska le­da varand­ra. Många spe­la­re mås­te ta kli­ven som be­hövs. Det öns­kar jag av he­la mitt hjär­ta.

Per Hån­berg, trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.