RE­DO ATT LYF­TA

DAN TANG­NES: VI HAR NÅ­GOT VÄL­DIGT SPÄN­NAN­DE PÅ GÅNG

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - Text: Jo­han­nes Hägglund Fo­to: Pe­ter Wixtröm

LIN­KÖ­PING. Ny trä­narstab, ny lag­kap­ten och fle­ra­nya spe­la­re. Ef­ter att ha bli­vit ut­sla­get i se­mi­fi­nal tre år i rad gör LHC en nystart. Dan Tang­nes, SHL:s näst yngs­ta trä­na­re, är man­nen som ska få klub­ben att lyf­ta.

Dan Tang­nes, 36, kun­de knap­past ha fått en bätt­re start som hu­vud­trä­na­re i Lin­kö­ping. Hans lag kör­de över Skel­l­ef­teå i den förs­ta trä­nings­mat­chen för sä­song­en och vann med 6–0. Da­gen ef­ter mö­ter han upp Sport­bla­det på en lunch­re­stau­rang i Lin­kö­ping.

– Vi gav många bra sig­na­ler, men jag ­hop­pas att ing­en har hängt i ljus­kro­nor­na på natt­klub­bar­na för det. För oss är det här bör­jan på en lång pro­cess, sä­ger Tang­nes.

Lin­kö­ping har de tre se­nas­te sä­song­er­na åkt ur i se­mi­fi­nal mot Skel­l­ef­teå och klub­ben är mitt in­ne i en form av nystart. Un­der för­ra sä­song­en läm­na­de klubb­di­rek­tö­ren Mi­ke Hel­ber och Fred­rik Em­vall an­ställ­des som sport­chef.

Till i år har klub­ben en helt ny trä­narstab och åt­ta nya spe­la­re.

– Vi har nå­got väl­digt spän­nan­de på gång. Vi har gjort en del an­norlun­da nu och för- sö­ker lyf­ta fram mer eg­na spe­la­re och tyd­lig­gö­ra nå­gon form av iden­ti­tet, sä­ger Tang­nes

– Vi vill ha en hög­re lägsta­ni­vå. Det känns som att vi har kun­nat vin­na med 7–1 för att se­dan för­lo­ra näs­ta match med 6–0. När vi har va­rit som sämst har det in­te fun­nits den struk­tur och ka­rak­tär som krävs för att vin­na mat­cher. Vi vill ha en krav­bild och en viss ni­vå vi ska upp­nå i var­je match, sä­ger Tang­nes, och po­äng­te­rar sam­ti­digt att han in­te me­nar att kri­ti­se­ra ti­di­ga­re LHC-upp­la­gor.

– Det kan lå­ta som att vi in­te har gjort bra sa­ker in­nan, men så är det verk­li­gen in­te, sä­ger 36-åring­en.

Har vär­vat vin­na­re

En an­nan del i LHC:s sats­ning är att ploc­ka in spe­la­re som har pre­ste­rat bra i slut­spel ti­di­ga­re. Andrew Gor­don och Chad Bil­lins har bå­da vun­nit Cal­der Cup. Niklas Pers­son har VM-guld på me­rit­lis­tan och Rhett Rak­hs­ha­ni klev fram i fjol­å­rets slut­spel med Väx­jö.

– Har man va­rit med och vun­nit ti­di­ga­re vet man vad som krävs, sä­ger Tang­nes,

Slu­ta­de spe­la ef­ter rygg­ska­da

Dan Tang­nes är född och upp­vux­en i Oslo, men flyt­ta­de till Äng­el­holm för att gå på hoc­key­gym­na­si­et. Han fick dock ald­rig sitt sto­ra ge­nom­brott och val­de att slu­ta ef­ter en rygg­ska­da som 25-åring. I stäl­let sat­sa­de Tang­nes på sin ci­vi­la kar­riär som säl­ja­re och pro­jek­t­an­sva­rig på ett dot­ter­bo­lag till Peab.

– Jag ha­de ett gans­ka bra jobb och kän­de att jag kun­de klätt­ra li­te i or­ga­ni­sa­tio­nen. Fram­ti­den ha­de nog va­rit rätt trygg om jag ha­de va­rit kvar, sä­ger Tang­nes.

Norr­man­nen val­de dock bort den trygg­he­ten och sat­sa­de i stäl­let på att bli hoc­keyträ­na­re på hel­tid då han 2010 tog över Rög­les J20-lag.

– Taj­ming­en var egent­li­gen väl­digt då­lig.

Vi ha­de pre­cis köpt hus, sam­bon An­ja var gra­vid och då kom jag hem och sa: ”Jag vill sat­sa på hoc­keyn”. Jag gick ner fle­ra tu­sen i lön och in­fli­ka­de ”dess­utom kom­mer jag att va­ra bor­ta he­la ti­den”. Ha­ha. Hon ba­ra ”Ja­happ”, och mi­na för­äld­rar sa ”Men ­hal­lå, du ska bli pap­pa. Du får växa upp nå­gon gång. Nu får det va­ra fär­dig­lekt”, sä­ger Tang­nes och ler åt min­net.

Be­höv­de tid för re­flek­tion

Se­dan gick det snabbt. Ett och ett halvt år se­na­re tog Tang­nes över som a-lagsträ­na­re i Rög­le, och han var med och tog upp klub­ben i SHL.

Sä­song­en där­på gick det tyng­re och Äng­el­holmsla­get åk­te ur, och ef­ter en tung start i all­svens­kan fick Tang­nes spar­ken från Rög­le.

– Det är myc­ket som är med och for­mar en. Nu har man fått li­te er­fa­ren­het, på gott och ont. I bör­jan flög jag på moln, allt gick spikrakt upp­åt. Man kän­de sig odöd­lig ett tag och se­dan lan­da­de man som en pann­ka­ka. Ing­et som är kul att gå ige­nom, men jag tror jag har nytta av det, sä­ger Tang­nes som ef­ter att ha fått läm­na Rög­le tog ett bre­ak från hoc­keyn.

– Det bäs­ta jag har gjort. Jag be­höv­de verk­li­gen det, för att re­flek­te­ra vad jag ha­de va­rit med om. Allt ha­de gått så fort, sä­ger han.

Följ­de San Jo­se

I stäl­let för att hop­pa på nå­got nytt trä­narupp­drag häl­sa­de han på oli­ka SHL­klub­bar, höll fö­re­läs­ning­ar och åk­te över till USA, där han fick föl­ja med NHL-la­get San Jo­se Sharks un­der någ­ra

vec­kor.

– Väl­digt in­tres­sant. Jag var med i om­kläd­nings­rum­met, lyss­na­de på match­ge­nom­gång­ar­na och smög om­kring i pe­ri­od­pa­u­ser­na. Det var väl­digt in­spi­re­ran­de och lä­ro­rikt, sam­ti­digt var det en be­kräf­tel­se på att det man gör här hem­ma är väl­digt bra, sä­ger han, och tilläg­ger:

– Jag lär­de mig nog mer un­der det halv­å­ret ifrån hoc­keyn än vad jag gjor­de un­der ti­den jag job­ba­de. Då hann allt sjun­ka in li­te, sä­ger han.

I fjol var han till­ba­ka i bå­set, som as­si­ste­ran­de trä­na­re åt Ro­ger Me­lin i LHC, och nu är det han som har ta­git över hu­vud­an­sva­ret.

– Vi har ett in­tres­sant lag, med en hög po­ten­ti­al, men sam­ti­digt är vi in­te blin­da. Vi ser vad and­ra lag gör. Vi tror att vi kan va­ra med där up­pe och för­hopp­nings­vis fäl­la krok­ben på nå­gon av klub­bar­na som in­ve­ste­rar tyngst i som­mar, sä­ger Tang­nes.

Fo­to: BILDBYRÅN

FRAM UR SKUG­GAN Dan Tang­nes var as­si­ste­ran­de trä­na­re bakom Ro­ger Me­lin för­ra sä­song­en. I år har han hu­vud­an­sva­ret: ”Vi tror att vi kan va­ra med där up­pe och för­hopp­nings­vis fäl­la krok­ben på nå­gon av klub­bar­na som in­ve­ste­rar tyngst i som­mar”, sä­ger han.

Fo­to: BILDBYRÅN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.