LIN­KÖ­PING

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Mar­cus HÖG­BERG

Född: 94-11-25. Längd: 195 cm. Vikt: 96 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Öre­bro IS. Kom från: Lin­kö­ping J20, 2013. 2014/2015: 29 mat­cher, 2,34 mål/match, 91,7 %. SHL-mat­cher: 34.

Kas­ta­des in i slut­spe­let för två sä­song­er se­dan och gjor­de braksuc­cé. Men lyc­ka­des in­te rik­tigt föl­ja upp det i fjol. Stor­växt mål­vakt som täc­ker myc­ket av mål­bu­ren. Snab­ba sid­leds­för­flytt­ning­ar och släp­per få re­tu­rer. Kom­mer ge­nom­brot­tet i år?

Da­vid RAU­TIO

Född: 85-07-08. Längd: 181 cm. Vikt: 78 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lu­leå. Kom från: Lu­leå, 2014. 2014/2015: 33 mat­cher, 2,04 mål/match, 92,1 %. SHL-mat­cher: 155.

Ru­ti­ne­rad mål­vakt som egent­li­gen ald­rig, un­der si­na fem ­sä­song­er i högs­ta se­ri­en, va­rit ut­ta­lad förste­mål­vakt. Har fi­na siff­ror i sta­tisti­ken och po­ten­ti­ell matchvin­na­re. Även den­na sä­song kom­mer han få kon­kur­re­ra hårt med ovan­nämn­de Hög­berg.

Chad BIL­LINS

Född: 89-05-26. Längd: 179 cm. Vikt: 87 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Litt­le Cae­sars. Kom från: Lu­leå, 2015. 2014/2015: 44 mat­cher, 12 poäng (i KHL/SHL). SHL-mat­cher: 23.

En of­fen­siv back med ett bra pass­nings­spel. Kom­mer främst an­vän­das i en of­fen­siv back­roll i Lin­kö­ping och blir ett va­pen fram­åt tack va­re sin spel­för­stå­el­se. Rör sig även snabbt över he­la isen. Sak­nar dock den extra de­fen­si­va kva­li­te­ten.

Gustav FORS­LING

Född: 96-06-12. Längd: 182 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lin­kö­pings HC. Kom från: Lin­kö­ping J20, 2014. 2014/2015: 38 mat­cher, 6 poäng. SHL-mat­cher: 38.

Stort fram­tids­löf­te som bor­de ta en helt or­di­na­rie trö­ja i år. Pre­sen­te­ra­de sig för den svens­ka hoc­key­publi­ken vid JVM se­nast när han var ett hot vid of­fen­siv blå­lin­je. Väl­taj­ma­de skott och vass i nu­me­rä­ra över­lägen.

An­ton KARLS­SON

Född: 93-05-20. Längd: 187 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bo­ro-Vet­lan­da HC. Kom från: Lin­kö­ping J20, 2014. 2014/2015: 50 mat­cher, 4 poäng. SHL-mat­cher: 54.

Ut­lå­nad till all­svens­kan för två sä­song­er se­dan och or­di­na­rie i Lin­kö­ping i fjol. En de­fen­siv back som säl­lan ham­nar i mål­pro­to­kol­let, men som å and­ra si­dan spe­lar ett sta­bilt för­svars­spel och an­vän­der sin tyngd i spe­let.

Pet­ter HANS­SON

Född: 96-05-16. Längd: 185 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gisla­veds SK. Kom från: Lin­kö­ping J20, 2015. 2014/2015: 15 mat­cher, 1 poäng. SHL-mat­cher: 15.

Än­nu en ung för­må­ga som fick sma­ka på SHL-spel re­dan för­ra sä­song­en. Draf­ta­des i sjun­derun­dan i som­ras men får nog stå på yt­ter­li­ga­re till­växt den här sä­song­en. Snit­ta­de näs­tan ett poäng per match i Lin­kö­pings ju­ni­or­lag i fjol, trots att han är back.

Carl DAHL­STRÖM

Född: 95-01-28. Längd: 193 cm. Vikt: 96 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Jär­fäl­la HC. Kom från: Lin­kö­ping J20, 2013. 2014/2015: 57 mat­cher, 7 poäng (i AHL/SHL). SHL-mat­cher: 67.

Tog en or­di­na­rie plats i fjol och kan ta än­nu ett kliv i år. Sta­bil och stor­växt back som har sin främs­ta styr­ka i det de­fen­si­va spe­let. Be­sit­ter en god spel­för­stå­el­se och be­fin­ner sig all­tid på rätt plats på isen. Käns­li­ga hand­le­der och duk­tig pass­nings­läg­ga­re.

Gabri­el CARLS­SON

Född: 97-01-02. Längd: 193 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Öre­bro HK. Kom från: Lin­kö­ping J20, 2015. 2014/2015: 7 mat­cher, 2 poäng. SHL-mat­cher: 7.

Stor­växt och ru­sar säl­lan upp på of­fen­si­va ut­flyk­ter. Bra ­räck­vidd och lä­ser spe­let väl. En mobil back med styr­kan i det ­de­fen­si­va spe­let. Gjor­de SHL-de­but i fjol, men kan där­e­mot in­te räk­na med en sär­skilt stor roll i år. Ett fram­tids­namn.

Jo­nas JUN­LAND

Född: 87-11-15. Längd: 188 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lin­kö­pings HC. Kom från: Ba­rys Asta­na/Pe­li­cans, 2013. 2014/2015: 55 mat­cher, 31 poäng. SHL-mat­cher: 237.

Hål­ler lands­lags­klass i si­na bäs­ta stun­der när han är alert på skrid­skor­na och för­flyt­tar puc­ken snabbt. I grun­den en of­fen­siv back som är nyt­tig i spe­let i nu­me­rärt över­läge. Har ki­lo­na till sin för­del, men ut­nytt­jar dock in­te det till ful­lo.

Da­ni­el RA­HI­MI

Född: 87-04-28. Längd: 190 cm. Vikt: 98 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Björklö­ven. Kom från: HV 71, 2012. 2014/2015: 54 mat­cher, 14 poäng. SHL-mat­cher: 310.

Stan­nar helst kvar i de­fen­si­ven och är ovär­der­lig i för­svars­spe­let. Spe­lar mer än gär­na fy­siskt, ibland på grän­sen till bru­talt. En ge­ne­ral fram­för egen mål­bur och en tuffing. Or­di­na­rie i VM-la­get i vå­ras.

Gar­rett ROE

Född: 88-02-22. Längd: 173 cm. Vikt: 82 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: In­di­a­na Ice. Kom från: EHC Mün­chen, 2015. 2014/2015: 51 mat­cher, 51 poäng (i DEL). SHL-mat­cher: 0.

Kort­växt och snabb for­ward som har öst in poäng de se­nas­te åren, i så­väl AHL som i Ös­ter­ri­ke och Tyskland. Snit­ta­de en poäng per match i den tys­ka li­gan i fjol och är vär­vad till Lin­kö­ping för att pro­du­ce­ra. En duk­tig fram­spe­la­re.

Se­basti­an KARLS­SON

Född: 86-09-19. Längd: 184 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gö­te­borgs IK. Kom från: Rög­le, 2009. 2014/2015: 49 mat­cher, 12 poäng. SHL-mat­cher: 484.

Spee­dig cen­ter med styr­kan i de­fen­si­ven. Lä­ser spe­let bra och har en hög ar­betska­pa­ci­tet. Fram­för allt väl­digt an­vänd­bar i spe­let i nu­me­rärt un­der­läge där han gör stor nytta. Bör­jar bli en tro­tjä­na­re, gör sin sjun­de sä­song i klub­ben. Ru­ti­ne­rad.

Andrew GOR­DON

Född: 85-12-13. Längd: 182 cm. Vikt: 88 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Dart­mouth Subways. Kom från: Le­high Val­ley ­Phantoms, 2015. 2014/2015: 76 mat­cher, 42 poäng (i AHL). SHL-mat­cher: 0.

Kom­mer dels att bi­dra med ener­gi till la­get, dels med fart och ett hårt jobb åt bå­da håll. En ag­gres­siv spe­la­re som of­tast for­ce­rar rakt på mål. En duk­tig po­äng­ma­ka­re som vän­tas få en le­dan­de roll i la­get. Er­sät­ta­re till stjär­nor­na som för­svun­nit.

Hen­rik TÖR­NQVIST

Född: 96-08-25. Längd: 185 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Motala AIF. Kom från: Lin­kö­ping J20, 2014. 2014/2015: 48 mat­cher, 4 poäng. SHL-mat­cher: 48.

Stor­växt och hö­ger­fat­tad for­ward som är kraft­full på isen. Stark skrid­sko­å­ka­re som be­härs­kar spe­let över he­la isen. Ett snabbt och hårt skott ut­mär­ker ho­nom. Tog en i när­mast ­or­di­na­rie plats för­ra sä­song­en.

Ja­kob LIL­JA

Född: 93-07-23. Längd: 184 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lim­hamn Li­me­bur­ners HC. Kom från: Rög­le, 2015. 2014/2015: 51 mat­cher, 35 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 29.

En lag­spe­la­re som all­tid läg­ger ner ett hårt ar­be­te. En stor an­led­ning bakom Rög­les avan­ce­mang i fjol då han ut­märk­te sig med sin fi­na skrid­sko­åk­ning och spel­för­stå­el­se. Kap­tensma­te­ri­al på sikt.

Nick SÖ­REN­SEN

Född: 94-10-23. Längd: 186 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge/Dan­mark. Mo­der­klubb: Mal­mö IF. Kom från: Skel­l­ef­teå, 2015. 2014/2015: 14 mat­cher, 4 poäng. SHL-mat­cher: 14.

En roll­spe­la­re som in­te lyc­ka­des slå i ge­nom i Skel­l­ef­teå i fjol. Men ti­di­ga­re tre år med spel i nor­da­me­ri­kansk col­le­ge­hoc­key har gjort ho­nom till en stark när­kamps­spe­la­re. Käm­par all­tid hårt och vän­tar fort­fa­ran­de på sitt ge­nom­brott.

An­ton BLOM­BERG

Född: 95-06-17. Längd: 180 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Motala AIF. Kom från: HV 71 J20, 2014. 2014/2015: 1 mat­cher, 0 poäng. SHL-mat­cher: 1.

Ung ta­lang som kas­ta­des in i en match i fjol, men kom­mer ­tro­li­gen få vän­ta på en or­di­na­rie plats i la­get. Har vi­sat en fin pro­duk­tion i Lin­kö­pings ju­ni­or­lag de se­nas­te åren. Ett namn för fram­ti­den.

Niklas PERS­SON

Född: 79-03-26. Längd: 188 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: So­run­da/Ös­mo HC. Kom från: Rap­perswil, 2015. 2014/2015: 43 mat­cher, 39 poäng (i NLA). SHL-mat­cher: 458.

De­fen­sivspe­ci­a­list som är till­ba­ka i klub­ben ef­ter fy­ra KHL-sä­song­er och två sä­song­er i Schweiz. Har även ett brett of­fen­sivt re­gis­ter och för­vän­tas le­da la­get i vin­ter. Största for­wards­stjär­nan i Lin­kö­ping och tänkt att er­sät­ta fjol­å­rets topp­spe­la­re.

Fre­dric ANDERSSON

Född: 88-10-13. Längd: 177 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Björklö­ven. Kom från: Sö­der­täl­je, 2014. 2014/2015: 55 mat­cher, 11 poäng. SHL-mat­cher: 280.

Snabb­he­ten i att av­los­sa skott gör ho­nom mål­far­lig. Job­bar hårt över he­la isen och spe­lar of­tast in­ten­sivt. En två­vägs­for­ward som kan an­vän­das bå­de i en de­fen­siv som i en of­fen­siv roll. ­Eta­ble­rad, men ing­en fram­stå­en­de spe­la­re.

Niklas FOGS­TRÖM

Född: 82-03-02. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Sport. Kom från: Lu­leå, 2015. 2014/2015: 53 mat­cher, 19 poäng. SHL-mat­cher: 160.

Ut­märkt skrid­sko­å­ka­re som har play­ma­ker-egen­ska­per, men in­te fått ut det un­der ti­den i Lu­leå. Hop­pas få det nu. Pro­du­ce­rat hygg­ligt de se­nas­te åren och tar han än­nu ett kliv i ut­veck­ling­en kan han bli en nyc­kel­spe­la­re i Lin­kö­ping på sikt.

Broc LITT­LE

Född: 88-03-24. Längd: 175 cm. Vikt: 77 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Cus­hing Aca­de­my. Kom från: Jo­ke­rit, 2014. 2014/2015: 55 mat­cher, 47 poäng. SHL-mat­cher: 110.

Yt­ter­for­ward med spetse­gen­ska­per i fram­för allt det of­fen­si­va spe­let. Spee­dig, fi­na hand­le­der och har ett hårt skott. Li­ka duk­tig fram­spe­la­re som mål­skytt. Suc­céar­tad de­but­sä­song i Lin­kö­ping i fjol då han ös­te in poäng.

Nichlas HARDT

Född: 88-07-06. Längd: 177 cm. Vikt: 80 kg. Land: Dan­mark. Mo­der­klubb: Rödöv­re IK. Kom från: Jo­ke­rit, 2014. 2014/2015: 47 mat­cher, 23 poäng. SHL-mat­cher: 47.

Duk­tig skrid­sko­å­ka­re som även gil­lar att de­la ut tack­ling­ar. Kan ock­så gö­ra mål och as­sist, var po­äng­ma­skin i den fins­ka ­li­gan för två sä­song­er se­dan. En fullt god­känd de­but­sä­song i Lin­kö­ping i fjol och vi­sa­de prov på hårt jobb.

Rhett RAK­HS­HA­NI

Född: 88-03-06. Längd: 178 cm. Vikt: 83 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Ca­li­for­nia Wa­ve. Kom från: Väx­jö, 2015. 2014/2015: 51 mat­cher, 18 poäng. SHL-mat­cher: 158.

Kort­växt men med in­stink­ter för må­let. Duk­tig poänggörare i si­na bäs­ta stun­der och ir­ra­tio­nell på isen. Kanske in­te helt be­kväm i när­kam­per, men kom­pen­se­rar med sin snabb­het och of­fen­si­va skick­lig­het. Tog SM-guld med Väx­jö i vå­ras.

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.