ETT ÖGONBLICK

... me d ny för vär ve t Rhe t t R a kh sha­ni

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

SM- guld med Väx­jö i vå­ras – men var­för val­de du att läm­na la­get?

– Det kän­des som att jag vil­le ha en ny ut­ma­ning. Jag triv­des bra i Väx­jö och skaf­fa­de många fi­na upp­le­vel­ser, men nu var det rätt lä­ge att tes­ta nå­got nytt. Och det känns som att Lin­kö­ping har nå­got bra på gång, en klubb på upp­gång.

Lin­kö­ping har lyc­kats bra med si­na nor­da­me­ri­kans­ka ­im­por­ter ti­di­ga­re. En ga­ran­ti för dig att lyc­kas?

– Nej, det kom­mer att bli li­te an­norlun­da i år. Lin­kö­ping har ti­di­ga­re haft ut­präg­la­de poänggörare och nu kom­mer vi att för­sö­ka hit­ta jämn­he­ten i la­get. Jag hop­pas att jag ska pas­sa bra in.

Har du märkt nå­gon skill­nad mel­lan Väx­jö och Lin­kö­ping?

– Det är klart att det finns små­sa­ker som görs an­norlun­da. Trä­na­ren har in­te sam­ma trä­nar­stil som i Väx­jö, men an­nars spe­lar bå­da la­gen med hög fart och hård forechecking. Men jag tror att Lin­kö­ping är ett mer ag­gres­sivt lag än Väx­jö, vil­ket jag gil­lar. Spel­sy­ste­men är ­oli­ka.

Till sist, om du får gis­sa – hur många mål gör du

den här sä­song­en?

– Ha­ha, bra frå­ga. Jag lå­ter re­sul­ta­ten i mat­cher­na få ta­la, se­dan får vi se hur många mål jag gör.

I Väx­jö­trö­jan för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.