MAL­MÖ

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Pon­tus SJÖGREN

Född: 85-04-13. Längd: 180 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Tum­ba. Kom från: Sö­der­täl­je, 2011. 2014/2015: 21 mat­cher, 1,94 mål/match, 88,7 %. SHL-mat­cher: 73.

Kom­mer i förs­ta hand att få age­ra back­up till Oscar Al­sen­felt. Har snab­ba re­flex­er och dess­utom ru­tin från SHL-ni­vå se­dan ti­di­ga­re. En fullt dug­lig re­serv­mål­vakt hos en SHL-ny­kom­ling. Var ­re­serv i slut­ske­det av för­ra sä­song­en ock­så.

Oscar AL­SEN­FELT

Född: 87-06-24. Längd: 185 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Pan­tern. Kom från: Lek­sand, 2015. 2014/2015: 44 mat­cher, 3,04 mål/match, 91,1 %. SHL-mat­cher: 115.

Se­ri­ens kanske bäs­ta mål­vakt för två år se­dan och blev lands­lags­mål­vakt. Ett tyng­re fjol­år. Men i grun­den akrobatisk och med god tek­nik. Men­ta­la styr­kan ut­mär­ker ho­nom. Gi­ven förste­mål­vakt.

Erik ANDERSSON

Född: 82-04-15. Längd: 181 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Björklö­ven. Kom från: Skel­l­ef­teå, 2015. 2014/2015: 50 mat­cher, 11 poäng. SHL-mat­cher: 396.

Of­fen­sivt skick­lig back som åker skrid­skor fö­re­döm­ligt. Där­med ef­fek­tiv på att trans­por­te­ra upp puc­ken. Kan även an­vän­das som for­ward, vil­ket hans trä­na­re ut­nytt­jat vid någ­ra en­sta­ka till­fäl­len. Dub­bel SM-guld­vin­na­re med Skel­l­ef­teå.

Stefan WARG

Född: 90-02-06. Längd: 191 cm. Vikt: 100 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Öre­bro IS. Kom från: Skel­l­ef­teå, 2014. 2014/2015: 51 mat­cher, 10 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 7.

Fy­siskt stark back som an­vän­der si­na 100 ki­lo väl. Hö­ger­fat­tad och bra pass­nings­läg­ga­re. En lag­spe­la­re som tar stort an­svar i de­fen­si­ven och sät­ter sig säl­lan i pre­kä­ra lä­gen. Gör ­där­för väl­digt få miss­tag.

Nils ANDERSSON

Född: 91-10-15. Längd: 188 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Björklö­ven. Kom från: Djur­går­den, 2014. 2014/2015: 52 mat­cher, 31 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 45.

Lä­ser spe­let väl­digt bra och är smart med puc­ken. Ett stort hot vid of­fen­siv blå­lin­je där han bril­je­rar med ett fint skott. ­Po­äng­stark back som ock­så kan age­ra fram­spe­la­re. En av Mal­mös vik­ti­gas­te of­fen­si­va bac­kar.

De­rek MEECH

Född: 84-04-21. Längd: 180 cm. Vikt: 90 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Winni­peg War­ri­ors Ci­ty. Kom från: Tex­as Stars, 2015. 2014/2015: 63 mat­cher, 35 poäng (i AHL). SHL-mat­cher: 0.

Snabb och of­fen­siv back som har po­ten­ti­al att vrä­ka in poäng. 35 poäng i AHL i fjol och för tre sä­song­er se­dan ut­ta­gen i li­gans all star-lag. Vän­tas få en nyc­kel­roll i Mal­mö. En me­ri­te­rad värv­ning.

Je­re­mi­as AU­GUS­TIN

Född: 85-11-10. Längd: 183 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väx­jö La­kers HC. Kom från: Väx­jö, 2014. 2014/2015: 51 mat­cher, 4 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 147.

Hål­ler sa­ker och ting en­kelt ute på isen och ser till att säl­lan för­sät­ta sig i kni­vi­ga si­tu­a­tio­ner. In­te sär­skilt kre­a­tiv med ­puc­ken, men en bra spe­la­re att ha i ett lag tack va­re sin lo­ja­li­tet och sitt upp­off­ran­de spel. Har re­dan SHL-ru­tin.

Jens OLS­SON

Född: 84-12-09. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Pan­tern. Kom från: EHC Mün­chen, 2012. 2014/2015: 52 mat­cher, 34 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 196.

Öst in poäng i Hoc­key­all­svens­kan de se­nas­te tre sä­song­er­na och har va­rit Mal­mös kanske bäs­te back un­der den ti­den. Till­ba­ka i SHL nu ef­ter fem år och har bli­vit en bätt­re spe­la­re. Även duk­tig de­fen­sivt och på att dö­da ut­vis­ning­ar.

Jo­han BJÖRK

Född: 84-08-28. Längd: 186cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mal­mö IF. Kom från: HC Inns­bruck, 2014. 2014/2015: 44 mat­cher, 7 poäng (i EBEL/Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 200.

Ru­ti­ne­rad her­re som bland an­nat vun­nit SM-guld med HV 71. Egen pro­dukt från bör­jan som i förs­ta hand tar an­svar i de­fen­si­ven. Tes­tat på ut­lands­spel i fle­ra om­gång­ar och bi­drar till la­get främst med sin ru­tin.

Jo­han IVARSSON

Född: 95-07-06. Längd: 186 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fros­ta HC. Kom från: Mal­mö J20, 2014. 2014/2015: 40 mat­cher, 2 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan/div 1). SHL-mat­cher: 0.

Ung back och ett fram­tids­löf­te. Fick gö­ra en hel del mat­cher i Hoc­key­all­svens­kan re­dan i fjol (38 styc­ken) och vän­tas ta än­nu ett kliv i år. Men får nog stå på till­växt, in­te fullt re­do för en or­di­na­rie plats i SHL än­nu.

Kent MCDO­NELL

Född: 79-03-01. Längd: 188 cm. Vikt: 91 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Char-Lan MHA. Kom från: Lin­kö­ping, 2015. 2014/2015: 54 mat­cher, 17 poäng. SHL-mat­cher: 312.

Ag­gres­siv i sitt spel­sätt och är in­te hel­ler rädd att ge sig in där det het­tar till. Pro­duk­tiv spe­la­re och en hår­d­job­ba­re. Kom­mer att bi­dra med en hel del ru­tin, har spe­lat i Sve­ri­ge i åt­ta av de ­se­nas­te nio sä­song­er­na.

Fre­de­rik STORM

Född: 89-02-20. Längd: 180 cm. Vikt: 86 kg. Land: Dan­mark. Mo­der­klubb: IC Gen­tof­te. Kom från: Her­lev, 2012. 2014/2015: 50 mat­cher, 43 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Renod­lad of­fen­siv for­ward som är kvick och tek­nisk. Gjor­de över 40 poäng för­ra sä­song­en och var Mal­mös bäs­te po­äng­ploc­ka­re och mål­gö­ra­re. Har haft en stark ut­veck­ling i klub­ben och spe­lat VM i fem ra­ka år.

Jo­ey TENU­TE

Född: 83-04-02. Längd: 175 cm. Vikt: 86 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: North York. Kom från: Ha­mil­ton Bull­dogs, 2013. 2014/2015: 39 mat­cher, 35 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Vräk­te in 50 poäng för två sä­song­er se­dan och har an­setts ­va­ra Mal­mös främs­ta nyc­kel­spe­la­re. Men ha­de vis­sa ska­de­be­kym­mer i fjol och kom in­te upp i sam­ma ni­vå. Hel och frisk är han en play­ma­ker och en po­äng­kung i fram­för allt po­wer play.

Andre­as THURESSON

Född: 87-11-18. Längd: 187 cm. Vikt: 96 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ty­ringe SoSS. Kom från: Se­verstal Tje­repo­vets, 2015. 2014/2015: 47 mat­cher, 25 poäng (i KHL). SHL-mat­cher: 148.

Åter­vän­der till Mal­mö ef­ter nio sä­song­er med spel i NHL, ­Brynäs och KHL. Den of­fen­si­ve stjär­nan och le­da­ren i la­get. Puck­sä­ker och fy­sisk i sitt spel och har ett vasst skott. Var med i VM­trup­pen se­nast. En kom­plett spe­la­re som även är lag­lo­jal.

Magnus HÄGG­STRÖM

Född: 86-11-04. Längd: 189 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­do HK. Kom från: Rög­le, 2012. 2014/2015: 52 mat­cher, 14 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 102.

Stor­växt spe­la­re som kan an­vän­das i samt­li­ga for­wards­po­si­tio­ner. Stic­ker in­te ut, men job­bar hårt i det tys­ta och har va­rit en vik­tig pus­sel­bit i Mal­mös lag­byg­ge. Le­ver myc­ket på sin fi­na skrid­sko­åk­ning.

Hen­rik HET­TA

Född: 89-08-17. Längd: 186 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Strömsund. Kom från: Olofström, 2012. 2014/2015: 51 mat­cher, 26 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Be­sit­ter ett vasst skott och spe­lar he­la ti­den i hög fart. Job­bar ock­så hårt över he­la isen och har va­rit en av Mal­mös främs­ta ­spe­la­re de se­nas­te två åren. En två­vägs­for­ward och en duk­tig ­po­äng­ma­ka­re.

Christof­fer FORS­BERG

Född: 94-03-31. Längd: 180 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ös­tersunds IK. Kom från: Fär­je­stad, 2015. 2014/2015: 45 mat­cher, 8 poäng (i SHL/Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 70.

En ta­lang som ald­rig rik­tigt lyc­ka­des ta en or­di­na­rie trö­ja i Fär­je­stad. Vi­sar all­tid en god ka­rak­tär och kan få en stör­re roll i Mal­mö. Snabb två­vägscen­ter med bra tek­nik. Duk­tig i kva­let till SHL.

Eric HI­MELFARB

Född: 83-01-01. Längd: 176 cm. Vikt: 77 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Sar­nia Sting. Kom från: Lek­sand, 2015. 2014/2015: 33 mat­cher, 22 poäng (i SHL/Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 120.

Snabb och smart cen­ter med bra puck­be­hand­ling. Läg­ger ­ock­så all­tid ner ett hårt jobb och är typiskt trans­at­lan­tisk i sin spel­stil. En pro­fes­sio­nell spe­la­re som var syl­vass mål­skytt i kva­let i vå­ras, mot si­na gam­la lag­kam­ra­ter i Lek­sand.

Nick­las JA­DE­LAND

Född: 86-05-13. Längd: 180 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mal­mö IF. Kom från: Os­kars­hamn, 2012. 2014/2015: 52 mat­cher, 19 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 34.

Snabb yt­ter med bra at­ti­tyd på isen. Job­bar hårt. Än­nu en roll­spe­la­re som pas­sar per­fekt i en tred­je- el­ler fjär­de­ked­jan. Kan ­in­te för­vän­ta sig en stör­re roll den här sä­song­en, men har i grun­den ett bra skott som kan in­ne­bär en del poäng.

Jens JA­KOBS

Född: 85-03-05. Längd: 174 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sä­ters IF. Kom från: Lek­sand, 2014. 2014/2015: 52 mat­cher, 32 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 81.

Rör­lig for­ward med ett bra och snabbt skott. Kan dock få ­pro­blem i det fy­sis­ka spe­let på grund av sin ringa stor­lek. Det är främst i po­wer play han är nyt­tig där han bå­de kan age­ra fram­spe­la­re och mål­skytt.

TJ GA­LI­AR­DI

Född: 88-04-22. Längd: 188 cm. Vikt: 88 kg. Land: Ka­na­da/USA. Mo­der­klubb: Cal­ga­ry Nort­h­stars. Kom från: Winni­peg Jets, 2015. 2014/2015: 38 mat­cher, 1 poäng (i NHL). SHL-mat­cher: 0.

En av SHL:s mest me­ri­te­ra­de spe­la­re med fy­ra sä­song­er som i när­mast or­di­na­rie i NHL bakom sig. Bra skrid­sko­å­ka­re med ­of­fen­si­va in­stink­ter men kan även an­vän­das i för­svars­spe­let, främst i nu­me­rä­ra un­der­lägen. Kan bli en stjär­na i SHL.

Pe­ter MU­EL­LER

Född: 88-04-14. Längd: 188 cm. Vikt: 95 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Ho­ney­ba­ked Midget. Kom från: Klo­ten, 2015. 2014/2015: 0 mat­cher. SHL-mat­cher: 0.

Än­nu en tungt me­ri­te­rad nor­da­me­ri­kan. Har när­ma­re 300 NHL­mat­cher på sitt kon­to och öst in poäng i schwei­zis­ka li­gan de två se­nas­te sä­song­er­na. Spe­la­de dess­utom VM för USA 2014. Trots ­si­na 95 ki­lon är han snabb på isen och är en mål­gö­ra­re.

Björn SVENS­SON

Född: 86-06-16. Längd: 182 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mal­mö IF. Kom från: Mo­do, 2013. 2014/2015: 44 mat­cher, 25 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 336.

Hårt job­ban­de for­ward som är duk­tig i så­väl offensiven som de­fen­si­ven. Har in­te haft en jät­tes­tor roll i si­na lag de se­nas­te åren men än­då pro­du­ce­rat skap­ligt med poäng. Nyt­tig och ­ru­tin­erad spe­la­re. Bror till NHL-stjär­nan Magnus Pääjär­vi.

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.