Över­lev­nad – då kan de bli makt­fak­tor igen

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - MATS WEN­NER­HOLM

Mal­mös pri­mä­ra mål den här sä­song­en mås­te va­ra att hänga kvar i förs­ta hand. Det tror jag de gör. Och då finns po­ten­ti­a­len att bli en fram­ti­da stor­klubb, en eta­ble­rad makt­fak­tor som de var un­der förs­ta hal­van av 1990- ta­let.

Jag vet in­te hur många mil­jo­ner som run­nit mel­lan fing­rar­na i Mal­mö IF ge­nom åren, men se­nas­te gång­en var det en smär­re för­mö­gen­het från ­Hu­go Sten­bäck som för­svann i ett stort svart hål. El­ler läs Li­nus Kla­sens fic­kor. Han kun­de skrat­ta he­la vä­gen till ban­ken när han gick vi­da­re i kar­riä­ren. Nu är det histo­ria. Mal­mö har san­sat sig, nye sport­che­fen Pa­trik Syl­ve­gård har ta­git över och fört Mal­mö till SHL igen, med en be­tyd­ligt mind­re bud­get än många ti­di­ga­re år. Han blev Mal­mös rädd­ning känns det som. Nu byg­ger han vi­da­re på sam­ma lin­je med en för­sik­tig, men sam­ti­digt klok sats­ning. Det är inga massvärv­ning­ar av sto­ra namn som på Per­cy Nils­sons tid. Oscar Al­sen­felt och Andre­as Thuresson har sä­kert kostat en del, men det är bra in­ve­ste­ring­ar då bå­de är skå­ning­ar och till­bring­a­de ju­ni­or­åren i Mal­mö. Där finns ett na­tur­ligt hjär­ta för klub­ben. Bac­ken Erik Andersson från Skel­l­ef­teå är ock­så en bra värv­ning. Han kom­mer sä­kert få en nytänd­ning nu när han får spe­la med lill­bror­san Nils.

Har bäs­ta are­nan och tro­gen publik

Tran­sat­lan­ter­na är mer svår­be­döm­da. T. J. Ga­li­ar­di är den bäs­te på pap­pe­ret och 36- åri­ge Kent McDo­nell kör på ett år till i SHL. Mal­mö blir hans sjät­te SHL- klubb om vi räk­nar in Karls­kro­na, som låg i Hoc­key­all­svens­kan när McDon­nel var där. Det bor­de va­ra nå­got sorts re­kord. Den här sä­song­en hand­lar det om att ha minst två lag bakom sig i slut­ta­bel­len. Det tror jag skå­ning­ar­na fix­ar. Och se­dan kan de byg­ga vi­da­re.

Mal­mö har allt det som krävs för att ska­pa en sta­bil och trygg eko­no­mi. Sveriges bäs­ta hoc­key­a­re­na och en tro­gen publik.

Klub­ben ha­de ett snitt på 6 258 re­dan i Hoc­key­all­svens­kan i fjol och det var ba­ra tre SHL- lag ( Frölun­da, Djur­går­den och HV71), som slog den siff­ran i hoc­key- Sve­ri­ge.

Jag und­rar vad den slu­tar på i vin­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.