MO­DO

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Adam REI­DE­BORN

Född: 92-01-18. Längd: 184 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: AIK. Kom från: Djur­går­den, 2014. 2014/2015: 29 mat­cher, 2,71 mål/snitt, 91,2 %. SHL-mat­cher: 25.

Spe­la­de upp Djur­går­den till SHL för två sä­song­er se­dan. Kan va­ra aning­en ojämn, men fick stå en hel del i fjol trots sten­hård kon­kur­rens med Li­nus Ull­mark. En mo­dern mål­vakt som det fort­fa­ran­de finns sto­ra ut­veck­lings­möj­lig­he­ter i.

Jo­na­tan BJURÖ

Född: 91-01-03. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Jonstorps IF. Kom från: Väs­terås, 2015. 2014/2015: 19 mat­cher, 1,86 mål/snitt, 92,2 %. SHL-mat­cher: 0.

Väx­te ut och fick ett li­tet ge­nom­brott i Hoc­key­all­svens­kan i fjol och im­po­ne­ra­de stort un­der de mat­cher han vak­ta­de Väs­terås mål­bur. En väl­digt men­talt stark kee­per som till sy­nes ver­kar obrydd av ett miss­tag. Där­för hål­ler han en hög lägsta­ni­vå.

No­ah WELCH

Född: 82-08-26. Längd: 193 cm. Vikt: 100 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Eas­tern Mass Se­na­tors. Kom från: Väx­jö, 2015. 2014/2015: 52 mat­cher, 28 poäng. SHL-mat­cher: 189.

Kraftull och stor­växt back som spe­lar fy­siskt. Var en back­bjäs­se och stor an­led­ning till Väx­jös SM-guld i vå­ras. Har även en of­fen­siv upp­si­da där fram­för allt skot­tet ut­mär­ker ho­nom. Pro­du­ce­rar där­med en del poäng.

Ry­an WHIT­NEY

Född: 83-02-19. Längd: 193 cm. Vikt: 95 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Thay­er Aca­de­my. Kom från: HK Sotji, 2015. 2014/2015: 42 mat­cher, 19 poäng (i KHL). SHL-mat­cher: 0.

En gi­ven le­da­re i Modos för­svar och en av SHL:s mest me­ri­te­ra­de spe­la­re med när­ma­re 500 NHL-mat­cher på kon­tot. Har bra of­fen­si­va kva­li­te­ter och fram­för allt ett bra pass­nings­spel. Duk­tig skrid­sko­å­ka­re trots sin stor­lek. En stjärn­värv­ning.

Al­bin CARL­SON

Född: 94-03-15. Längd: 179 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fin­spångs AIK. Kom från: Mo­do J20, 2013. 2014/2015: 48 mat­cher, 17 poäng (i SHL/Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 65.

Ta­lang­full spe­la­re och smart på isen. Duk­tig skrid­sko­å­ka­re och som kla­rar av spe­let åt bå­da håll. Tog en i när­mast or­di­na­rie trö­ja i fjol, även om han var ut­lå­nad en kort sväng, och le­ve­re­ra­de en hel del poäng. Kan ta än­nu ett kliv i år.

Shaun HES­H­KA

Född: 85-07-30. Längd: 186 cm. Vikt: 95 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Mel­vil­le Mil­li­o­naires. Kom från: Ad­mi­ral Vla­di­vostok, 2015. 2014/2015: 57 mat­cher, 19 poäng (i KHL). SHL-mat­cher: 0.

Kom­bi­ne­rar fy­sik med en fin of­fen­siv. Har pro­du­ce­rat bra de se­nas­te sä­song­er­na i Ös­ter­ri­ke, Fin­land och Ryss­land — och har skaf­fat sig gott om er­fa­ren­het. Spel­för­stå­el­sen ut­mär­ker ho­nom. Har en tung bös­sa.

Den­nis PERS­SON

Född: 88-06-02. Längd: 186 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Nykö­pings HK. Kom från: Brynäs, 2014. 2014/2015: 48 mat­cher, 5 poäng. SHL-mat­cher: 174.

En back som gil­lar att ta of­fen­si­va ini­ti­a­tiv. Kan ibland över­ar­be­ta si­tu­a­tio­ner, men vär­de­full för si­na of­fen­si­va egen­ska­per. Har er­fa­ren­het från spel i Nor­da­me­ri­ka och kan ock­så va­ra tuff på isen när det be­hövs.

Nichlas TORP

Född: 89-04-10. Längd: 181 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HV 71. Kom från: Tim­rå, 2012. 2014/2015: 44 mat­cher, 9 poäng. SHL-mat­cher: 324.

Hård­för back som mer än gär­na an­vän­der krop­pen. Väl­digt bra taj­ming i si­na tack­ling­ar och spe­lar he­la ti­den ag­gres­sivt. Kan ibland spe­la li­te över vad som är tillå­tet. En le­da­re i för­sva­ret som ock­så har myc­ket SHL-ru­tin. Vär­de­full.

Oscar HED­MAN

Född: 86-04-21. Längd: 184 cm. Vikt: 96 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­do. Kom från: Tim­rå, 2013. 2014/2015: 55 mat­cher, 7 poäng. SHL-mat­cher: 599.

En två­vägss­back som le­ver på sitt spel­sin­ne. Duk­tig på att lö­sa trass­li­ga och taj­ta si­tu­a­tio­ner. Bra i pass­nings­spe­let och en vik­tig kug­ge i Modos för­svar. En av la­gets mest ru­ti­ne­ra­de spe­la­re på den här ni­vån. Bror med NHL-stjär­nan Victor Hed­man.

Al­bin RUNESSON

Född: 96-04-15. Längd: 178 cm. Vikt: 78 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ram­se­le IK. Kom från: Mo­do J20, 2014. 2014/2015: 31 mat­cher, 4 poäng (i SHL/Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 25.

Fick gö­ra 25 mat­cher un­der sin de­but­sä­song i fjol och över­ty­ga­de. Dock ut­lå­nad till Tim­rå un­der en sväng, men vi­sa­de att han är en spe­la­re att sat­sa på i fram­ti­den. Kan ta yt­ter­li­ga­re ett kliv nu, som ett år äld­re och ett år mer er­fa­ren. En stor back­ta­lang.

Emil DJU­SE

Född: 93-10-27. Längd: 181 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ös­tersunds IK. Kom från: Frölun­da, 2015. 2014/2015: 38 mat­cher, 9 poäng. SHL-mat­cher: 56.

Stort löf­te som kom till Mo­do mitt un­der för­ra sä­song­en ef­ter att ha fått spar­samt med is­tid i Frölun­da. Trivs bäst i offensiven där fram­för allt pass­nings­spe­let ut­mär­ker ho­nom. Be­hö­ver ut­veck­la sitt de­fen­si­va spel för att eta­ble­ra sig på allvar.

Per-Åge SKRÖ­DER

Född: 78-08-04. Längd: 180 cm. Vikt: 92 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Spar­ta HK. Kom från: Sö­der­täl­je, 2006. 2014/2015: 51 mat­cher, 25 poäng. SHL-mat­cher: 806.

En na­tur­lig mål­skytt som länge an­setts va­ra en av la­gets vik­ti­gas­te spe­la­re och bi­drar även med mäng­der med ru­tin. En tro­tjä­na­re i Mo­do som nu gör sin elf­te sä­song i klub­ben. Har gjort över 800 SHL-mat­cher och nio VM för Nor­ge.

Victor OLOFS­SON

Född: 95-07-18. Längd: 178 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­do. Kom från: Mo­do J20, 2013. 2014/2015: 47 mat­cher, 20 poäng (i SHL/Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 50.

Har en bra klubb­tek­nik med tungt och snabbt skott. Blixt­snabb på skrid­skor­na. Fort­fa­ran­de ett stort löf­te som fick ett li­tet ge­nom­brott för­ra sä­song­en med en hygg­lig po­ängs­körd och JVM­spel.

Bill THO­MAS

Född: 83-06-20. Längd: 188 cm. Vikt: 88 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Fox Cha­pel Hoc­key. Kom från: Med­ve­scak Zagreb, 2015. 2014/2015: 60 mat­cher, 36 poäng (i KHL). SHL-mat­cher: 0.

Än­nu en spe­la­re som ad­de­rar NHL-me­ri­ter i Modos trupp. En hårt job­ban­de for­ward och en dröm­spe­la­re för en trä­na­re ef­tersom han kan an­vän­das i stort sett hur och till vad som helst. Spel­sin­net är hög­klas­sigt. Spe­lat i KHL de se­nas­te två åren.

Emil PET­TERS­SON

Född: 94-01-14. Längd: 187 cm. Vikt: 75 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ånge IK. Kom från: Tim­rå, 2015. 2014/2015: 54 mat­cher, 36 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan/SHL). SHL-mat­cher: 4.

Väl­digt tek­nisk spe­la­re som kom till Mo­do i slut­ske­det av för­ra sä­song­en. Ös­te in poäng i Tim­rå. Kre­a­tiv på isen och en so­lid skrid­sko­å­ka­re. Väger dock fort­fa­ran­de li­te för lätt. Be­hö­ver bli star­ka­re i när­kam­per.

Bob­by BUT­LER

Född: 87-04-26. Längd: 183 cm. Vikt: 86 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Boston Litt­le Bru­ins. Kom från: San An­to­nio Ram­page, 2015. 2014/2015: 68 mat­cher, 59 poäng (i AHL). SHL-mat­cher: 0.

Än­nu en me­ri­te­rad her­re som gjort över 100 NHL-mat­cher. En na­tur­lig mål­skytt som ock­så har bra tek­nik. En play­ma­ker och snabb skrid­sko­å­ka­re. Är dock in­te sär­skilt fram­gångs­rik i det ­fy­sis­ka spe­let ut­an fo­ku­se­rar på spe­let med puck.

Ky­le WIL­SON

Född: 84-12-05. Längd: 183 cm. Vikt: 91 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Strat­hroy Roc­kets. Kom från: Di­na­mo Ri­ga, 2015. 2014/2015: 50 mat­cher, 15 poäng (i KHL). SHL-mat­cher: 0.

Cen­ter som ock­så kan an­vän­das i en yt­ter­for­wards­po­si­tion och där­för kom­mer att bli väl­digt an­vänd­bar för Mo­do. Men trots att han väger över 90 ki­lo är han in­te sär­skilt brysk och hård på isen. En grov­job­ba­re med kva­li­te­ter i spe­let med puck.

Pe­ter ÖBERG

Född: 82-08-03. Längd: 182 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: LN91. Kom från: Väs­terås, 2012. 2014/2015: 45 mat­cher, 4 poäng. SHL-mat­cher: 437.

Ru­ti­ne­rad spe­la­re som till­hör stom­men i la­get. Stark skrid­sko­å­ka­re med si­na främs­ta egen­ska­per i det de­fen­si­va spe­let. ­Lä­ser spe­let bra och är klok med puc­ken. Syns in­te sär­skilt of­ta i mat­cher­na, men gör ett bra jobb i det tys­ta.

Gustav POSS­LER

Född: 94-11-11. Längd: 182 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Tum­ba. Kom från: Mo­do J20, 2012. 2014/2015: 47 mat­cher, 21 poäng. SHL-mat­cher: 78.

Stor ta­lang och en of­fen­siv nyc­kel­spe­la­re i Mo­do. De snab­ba och ovän­ta­de skot­ten gör ho­nom till en väl­digt på­lit­lig mål­skytt. En av Modos nyc­kel­spe­la­re of­fen­sivt i fjol och ha­de ett stort an­svar fram­åt. Stark skrid­sko­å­ka­re.

Lud­vig NILS­SON

Född: 94-03-28. Längd: 186 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: Tim­rå, 2015. 2014/2015: 49 mat­cher, 32 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 3.

Tar he­la ti­den ra­ka vä­gen mot mål, likt en nord­ame­ri­kan. ­In­ten­siv po­wer­for­ward som fick sitt ge­nom­brott i Hoc­key­all­svens­kan för­ra sä­song­en. En för­vän­tad roll­spe­la­re som spe­lar ­in­ten­sivt och med ag­gres­si­vi­tet.

Carl GRUND­STRÖM

Född: 97-12-01. Längd: 184 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Björklö­ven. Kom från: Mo­do J20, 2015. 2014/2015: 24 mat­cher, 5 poäng. SHL-mat­cher: 24.

Ett jät­te­löf­te som fick sma­ka på spel i SHL re­dan i fjol och gjor­de, trots sin ringa ål­der, två mål och tre mål­gi­van­de pass­ning­ar. En all­round for­ward som re­dan nu tip­pas gå i förs­ta ­run­dan i näs­ta års NHL-draft. Po­ten­ti­ell JVM-spe­la­re.

Ju­ha-Pek­ka HAA­TA­JA

Född: 82-10-31. Längd: 179 cm. Vikt: 84 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Kär­pät. Kom från: Kär­pät, 2015. 2014/2015: 48 mat­cher, 25 poäng (i SM-li­i­ga/SHL). SHL-mat­cher: 16.

Än­nu en spe­la­re som an­slöt mitt i kri­sen i fjol och le­ve­re­ra­de som för­vän­tat. En väl­digt snabb yt­ter­for­ward med go­da of­fen­si­va in­stink­ter. Bra skott och har för­må­gan att hit­ta må­let. Spe­lar ­in­ten­sivt och job­bar hårt. VM-spe­la­re för tre år se­dan.

By­ron RIT­CHIE

Född: 77-04-24. Längd: 179 cm. Vikt: 86 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: North Del­ta Sun­de­vils. Kom från: Bern, 2015. 2014/2015: 50 mat­cher, 43 poäng (i NLA). SHL-mat­cher: 53.

Till­ba­ka i Mo­do ef­ter att ha öst in poäng i den schwei­zis­ka ­li­gan i fy­ra ra­ka sä­song­er. En cen­ter som ock­så bi­drar med ru­tin i mas­sor. Kom­mer få en nyc­kel­roll i la­get och an­vänd­bar i de ­fles­ta si­tu­a­tio­ner på isen. En play­ma­ker. Modos lag­kap­ten.

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.