Nor­da­me­ri­ka­ner­na ska räd­da sä­song­en

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - MATS WEN­NER­HOLM

Vad de fles­ta minns av Modos fjol­års­sä­song är värv­ning­en av gam­le NHL- busen Do­nald Bras­he­ar. Sä­song­ens verk­li­ga bomb. Det rik­ta­de strål­kas­tar­na mot Fjäll­rä­ven Are­na un­der ett par om­gång­ar.

Men ef­fek­ten var un­ge­fär som att kis­sa i byx­or­na – det blev varmt för stun­den, men se­dan var Mo­do till­ba­ka i sin grå var­dag.

Bras­he­ar kän­des mer som ett PR- trick än nå­got an­nat, för att få fan­sen att slip­pa be­hö­va tän­ka på jum­boplat­sen i ta­bel­len. Mo­do räddades till sist av att man fick all­svens­ka ny­kom­ling­en Vi­ta Häs­ten i play off om SHL- plat­sen.

Nu lad­dar Mo­do om med sju nya ka­na­den­sa­re och ame­ri­ka­ner och med ka­na­den­sis­ka coachen Lar­ry Hu­ras i bå­set. Ett av SHL: s mest in­tres­san­ta trä­nar­namn.

Nu har ka­na­den­sis­ka trä­na­re ing­et bra fa­cit i svensk hoc­key, men 60- åri­ge Hu­ras har coachat i Eu­ro­pa i mer än 25 år. Och med stor fram­gång.

Han har ta­git tre oli­ka klub­bar ( Zürich, Lu­gano och Bern) till schwei­zis­ka li­ga­guld och har hun­nit få spar­ken två gång­er. En ” rik­tig” trä­na­re med and­ra ord.

Vär­vat klass­bac­kar

Nu har han en trupp som ser be­tyd­ligt star­ka­re ut än i fjol, fram­förallt på vin­terns be­dröv­li­ga back­si­da.

Mo­do har snott slut­spe­lets MVP No­ah Welch från Väx­jö och lan­dat klassvärv­ning­en Ry­an Whit­ney. En 32- åring som spe­lat 481 mat­cher i NHL och gick som num­mer 5 i förs­ta run­dan i draf­ten 2002. De lär få ex­tremt med is­tid i vin­ter. Fram­åt har Mo­do vär­vat fler namn­kun­ni­ga trans­at­lan­ter, men jag är li­te skep­tisk ef­ter fle­ra miss­lyc­ka­de värv­ning­ar av just ka­na­den­sa­re och ame­ri­ka­ner från Modos si­da.

Men att By­ron Rit­chie är bra vet al­la se­dan hans suc­cé­sä­song i Mo­do 2010/ 11. Ef­ter fy­ra sä­song­er i schwei­zis­ka Bern är han till­ba­ka, 38 år gam­mal.

Det känns än­då som Mo­do står och fal­ler med si­na nor­da­me­ri­kans­ka spe­la­re i vin­ter. I öv­rigt ser det rätt ihå­ligt ut. Mål­vakts­si­dan är ett frå­ge­tec­ken med Adam Rei­de­born och nye Jo­na­tan Bjurö från Väs­terås.

Nej, Mo­do är svår­be­döm­da.

Det en­da jag är rik­tigt sä­ker på är att de in­te kom­mer sist den här gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.