ETT ÖGONBLICK

... me d ny för vär ve t Bill Tho­mas

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Du är upp­växt i Pitts­burgh och har bott i Flo­ri­da. Gans­ka stor skill­nad jäm­fört med Örnsköldsvik va?

– Ja, men jag tror att jag kom­mer tri­vas här. Jag har flyt­tat hit med min flick­vän och vå­ra två hun­dar. Det är en my­sig stad, al­la är vän­li­ga och hjälp­sam­ma. Na­tu­ren är fin ock­så.

Hur tryggt är det att ha sex and­ra nor­da­me­ri­ka­ner i la­get?

– Att kom­ma till Sve­ri­ge för oss och spe­la är nog ex­akt li­ka­dant om du är svensk och kom­mer till Nor­da­me­ri­ka. Det kan va­ra tufft, språ­ket, men al­la pra­tar eng­els­ka och det är skönt. Al­la för­står vad man sä­ger, där­för är det en­kelt för oss. Jag har spe­lat med Ky­le Wil­son och Ry­an Whit­ney ti­di­ga­re och det är skönt. Dess­utom har No­ah Welch spe­lat i Sve­ri­ge se­dan ti­di­ga­re och jag kan frå­ga ho­nom om allt möj­ligt. Det är en tr ygg­het.

Med så många nor­da­me­ri­ka­ner i la­get – kom­mer det att ­sy­nas på ert spel­sätt?

– Jag är in­te sä­ker. Det är coachen som be­stäm­mer och han har va­rit i Eu­ro­pa länge. Så länge la­get be­stäm­mer ge­men­samt hur vi ska spe­la så tror jag att det blir bra.

Till sist, hur be­skri­ver du dig själv som spe­la­re?

– De se­nas­te åren har jag spe­lat myc­ket ” spe­ci­al teams”, po­wer play och box play. Jag kan spe­la som cen­ter och yt­ter­for­ward och jag hop­pas jag kan spe­la li­ka­dant här, men det är coachen som be­stäm­mer hur han vill an­vän­da mig. När jag var yng­re så fo­ku­se­ra­des det väl­digt myc­ket på sta­tisti­ken. Att gö­ra mål och as­sist. Visst, jag vill pro­du­ce­ra, men du mås­te ­be­härs­ka and­ra mo­ment i spe­let ock­så.

Bill Tho­mas i Flo­ri­da Pant­hers.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.