NÄR­MAST HJÄR­TAT

CHRISTOP­HER LIL­JE­WALL: JAG ÄLS­KAR ATT SPE­LA FÖR RÖG­LE

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - Text: Hen­rik Lund­gren Fo­to: An­ders Deros

ÄNG­EL­HOLM. Han tog på sig sin förs­ta Rög­le­trö­ja när han var fem år gam­mal.

Nu ska den re­kor­dunge lag­kap­te­nen le­da klub­ben bort från vå­rens skan­da­ler och se till att Rög­le blir en eta­ble­rad SHL-klubb.

– Ska vi ba­ra spe­la för att hänga kvar kan vi li­ka gär­na ski­ta i att spe­la. Jag tyc­ker vi ska sat­sa på de fy­ra plat­ser­na som ger play-in, ­sä­ger Christop­her Lil­je­wall, 25.

Ut­an­för Lin­dab Are­na är det drygt 25 gra­der varmt. Men för de ny­bliv­na SHL-spe­lar­na i Rög­le finns det ing­en tid till att nju­ta av väd­ret. Sam­man­bit­na stöv­lar de in i Öresunds­hal­len, där det är åt­minsto­ne 20 gra­der kal­la­re, för da­gens and­ra is­pass. In­nan dess har de ock­så hun­nit med ett fys­pass.

– SHL är ett steg upp, det vet jag själv se­dan jag spe­la­de där sist. Vi mås­te job­ba sten­hårt var­je dag på trä­ning­ar­na, då kom­mer det att bli bra. Det kanske tar någ­ra mat­cher, men jag tror jät­te­myc­ket på det här la­get – det här är rätt väg att gå, sä­ger Christop­her Lil­je­wall när han 90 mi­nu­ter se­na­re sla­git sig ner i lunch­re­stau­rang­en in­ne i Lin­dab Are­na.

Det är en ny väg som Rög­le sla­git in på. Un­der den för­ra SHL-se­jou­ren vär­va­des det friskt. Ru­ti­ne­ra­de – och dy­ra – spe­la­re häm­ta­des in, men trots en stark av­slut­ning för­svann man ner i Hoc­key­all­svens­kan. ­Ba­ra två år se­na­re är man till­ba­ka, men med en helt an­nan spelar­trupp. Eko­no­min sät­ter stopp för eta­ble­ra­de ny­för­värv.

– Nu har vi i stäl­let ett väl­digt ungt lag, men jag tyc­ker ab­so­lut än­då att vi är re­do för SHL. Bå­de som klubb och lag. Al­la klub­bar mås­te ha ett eget ka­pi­tal på fy­ra mil­jo­ner kro­nor nu­me­ra, och så fick ju vi som ny­kom­ling mind­re peng­ar från SHL. Så det känns som att vi bör­jat på en ny ku­la sen sist. Nu sat­sar vi på de yng­re spe­lar­na, de som är hung­ri­ga och vill fram­åt. Det gör att vi får en väl­dig täv­lings­in­rikt­ning och mål­med­ve­ten­het bå­de på trä­ning­ar och mat­cher.

Då­lig va­na – in­le­da uselt

Äng­el­holms­klub­ben har in­lett de två se­nas­te sä­song­er­na på ett minst sagt uselt sätt. Än­då lyc­ka­des man i vå­ras vän­da på sä­song­en och via se­ger över Väs­terås i kval­fi­na­len ta sig upp till den högs­ta di­vi­sio­nen igen.

Fast det var det knappt nå­gon som märk­te. I stäl­let var det två hän­del­ser som för en lång tid fram­ö­ver ris­ke­rar att gö­ra att Rög­le för­knip­pas med över­fall och bu­sar. Först Ja­kob Lil­jas at­tack på Mal­mös Jens Ols­son. Och så ka­na­den­sa­ren And­re De­veauxs van­sin­ni­ga slas­hing un­der upp­värm­ning­en på Väs­terås Per Hel­mers­son.

– Jag hål­ler med dig, allt det där tog mus­ten ur oss spe­la­re. Vi spe­la­re kän­de ju lyc­kan över att vi gick upp, vi var li­ka gla­da än­då. Men det bor­de va­rit pre­sta­tio­nen som var snacki­sen, in­te De­veauxs grej. Själv­klart blev det en del skri­ve­ri­er om det, men man kan tyc­ka att man ha­de kun­nat läm­na det ett par da­gar och i stäl­let hyl­la be­drif­ten, den hän­del­sen sked­de ju ett bra tag fö­re den sista mat­chen.

Är ni ett gäng bu­sar? Finns det en risk att de här hän­del­ser­na har ska­dat Rög­le som klubb?

– Nej, det tror jag ab­so­lut in­te, vi vill ab- so­lut in­te ses som ett våld­samt lag. Jag vet in­te rik­tigt vad som hän­de, jag har ba­ra sett det på vi­deo ef­teråt. Det var ett be­slut som De­veaux tog själv, och det var ing­et som vi and­ra spe­la­re kun­de på­ver­ka. Jag tyc­ker ­in­te att Rög­le som klubb ska drab­bas och be­hö­va ta an­svar för en en­skild in­di­vids van­sin­nes­dåd, el­ler vad man ska kal­la det.

Vad kän­de du när du såg vi­de­on?

– Att det var en ful slas­hing. Jag har svårt att be­gri­pa det, men jag vet in­te om det var nå­got gam­malt groll som le­gat och pyrt. Han fick ju en tack­ling av sam­ma spe­la­re i mat­chen in­nan. Men det var ab­so­lut fel sätt att ge till­ba­ka. Han fick ett or­dent­ligt straff, och han vet att det han gjor­de var väl­digt fel. Vi ska in­te glöm­ma att And­re ­De­veaux är en jät­te­go kil­le och en grym lag­spe­la­re. Jag vet att han var väl­digt ång­er­full ef­teråt.

”Snackas hoc­key i Äng­el­holm”

De­veaux fick än­då läm­na Rög­le direkt ­ef­ter sä­song­en. Även Ja­kob Lil­ja har flyt­tat vi­da­re (Lin­kö­ping). Kvar i Rög­le är dock som van­ligt Christop­her Lil­je­wall. Han som gjor­de sin förs­ta trä­ning i klub­ben som femå­ring och som ut­ö­ver två kor­ta ut­flyk­ter på lån (till Helsing­borg och Väx­jö) ­va­rit klub­ben tro­gen i he­la sitt liv. 25 år gam­mal har han i år ut­setts till lag­kap­ten, den ­yngs­te klub­ben haft på 30 år.

Vad är det med dig och Rög­le?

– Du byg­ger upp ett starkt band till klub­ben när du spe­lar för den i he­la ditt liv. Ett starkt hjär­ta för klub­ben och klubb­mär­ket. Jag vill nå fram­gång med Rög­le, det är ing­et att snac­ka om. Jag gil­lar at­mo­sfä­ren i klub­ben och att det snackas hoc­key på stan i Äng­el­holm. När man som nu väl va­rit med och ta­git upp klub­ben igen så ser jag ju värl­dens möj­lig­het att ta näs­ta steg med Rög­le.

Men har du ald­rig fun­de­rat på att gå till en an­nan klubb? El­ler spel i NHL?

– Dröm­mar har man ju all­tid, och dröm­mer man in­te om NHL så lju­ger man. Men jag har ju spe­lat här sen jag var fem år gam­mal. Jag vet fak­tiskt in­te om det nå­gon­sin va­rit nä­ra att jag bytt klubb. Det har ju fun­nits and­ra al­ter­na­tiv, jag har de­fi­ni­tivt lyss­nat på and­ra klub­bar. Men min prio har all­tid va­rit Rög­le. Jag äls­kar att spe­la för klub­ben, det känns in­te som att det finns nå­gon an­led­ning att by­ta. Var­för ska jag läm­na klub­ben som jag har när­mast hjär­tat?

Kan det bli för myc­ket hjär­ta? Hur mår du ef­ter en för­lust?

– Det finns sä­kert många som har en stor kär­lek till klub­ben ut­ö­ver mig. Men visst, för mig är det väl­digt job­bigt när det går tungt för klub­ben. Det är det för­stås för ­al­la, men man re­a­ge­rar oli­ka. Jag blir mer arg, less och tom in­u­ti. And­ra kan snabbt se fram emot näs­ta match, jag be­hö­ver mer tid att be­ar­be­ta en för­lust, jag är så fru­stre­rad.

Är det sam­ma käns­lor oav­sett om ni mött Mal­mö el­ler säg Öre­bro?

– Jag lju­ger ju om jag sä­ger att det in­te är en spe­ci­ell match att vin­na. Jag är all­tid glad ef­ter en se­ger, men der­by­na mot Mal­mö är som en fi­nal. Käns­lan att slå dem är obe­skriv­lig. Lik­som käns­lan om man skul­le för­lo­ra mot dem.

Vad har du för­bätt­rat sen du se­nas­te spe­la­de i SHL?

– Jag har höjt min lägsta­ni­vå. Mat­cher då jag in­te har be­nen el­ler käns­lan med puc­ken med mig så kan jag än­då lig­ga rätt i ba­nan och gö­ra de enk­la gre­jer­na rätt. Spe­la fy­siskt el­ler täc­ka skott med hu­vu­det om det be­hövs. Jag är mer er­fa­ren nu och stres­sar in­te upp mig över ett då­ligt byte. Ti­di­ga­re kun­de ett så­dant ­smit­ta av sig på he­la mat­chen. Det går in­te att räk­na med att det ska ska­pas en mål­chans i varten­da byte. Och så har jag själv­klart för­bätt­rat fy­si­ken.

Pi­ken: fick kar­ta till gym­met

Just fy­si­ken har le­gat Lil­je­wall i fa­tet. Det är först på se­na­re år som han ta­git tag i styrk­eträ­ning­en, och det sked­de ef­ter en re­jäl pik från en lag­kam­rat. Han ha­de ­pre­cis gjort suc­cé­de­but i SHL, med två mål och två as­sist bor­ta mot Tim­rå. Tid­ning­ar­na göds­la­de med ”suc­cé”-ru­bri­ker, men hem­ma i Äng­el­holm fick han en in­sla­gen pre­sent av då­va­ran­de lag­kom­pi­sen Chris Ab­bott. Det vi­sa­de sig va­ra en egen­ri­tad kar­ta som ­skul­le le­da ho­nom till are­nans gym.

– Det var en ro­lig grej, sam­ti­digt som det fanns allvar bakom. Han var jät­te­med­ve­ten om att jag be­höv­de för­bätt­ra min fy­sik, och han med­de­la­de mig det på ett snällt sätt. Jag in­såg att jag mås­te till­bringa mer tid i gym­met, det märk­tes in­te minst när jag möt­te tyng­re spe­la­re. Nu känns det bätt­re, jag kän­ner mig star­ka­re. Och nu får jag ju mö­ta Chris igen i år, vi får väl se vad han sä­ger nu. Jag kanske får ge ho­nom en kar­ta i stäl­let, sä­ger han med ett skratt.

Är det mer hoc­key­fe­ber än van­ligt i stan?

– Folk är väl­digt spän­da på vad det här unga la­get kan ut­veck­las till. Och det är jag ock­så. Det är hårt jobb som gäl­ler, men det är jag hund­ra på att al­la är be­red­da att gö­ra. Det kom­mer att bli en kul sä­song i så fall.

Vad är en kul sä­song?

– Att vi vin­ner många mat­cher. Det finns ju ing­et ro­li­ga­re än att vin­na.

Sport­bla­det 30 och 31 mars 2015.

Fo­to: AN­DERS DEROS

RÖG­LE TRO­GEN ”Jag vet in­te om det nå­gon­sin va­rit nä­ra att jag bytt klubb – men dröm­mer man in­te om NHL så lju­ger man”, sä­ger Rög­les lag­kap­ten Christop­her Lil­je­wall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.