Krävs bragd för att över­le­va ut­an kval

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - MATS WEN­NER­HOLM

Se­nast An­ders El­debrink trä­na­de ett lag i SHL lyc­ka­des han räd­da kvar AIK 2012/ 13.

Nu är det dags för ” Mis­sion Im­possib­le 2”.

Att se till att bot­ten­tip­pa­de Rög­le ­över­le­ver mer än en sä­song.

Skå­ning­ar­na gör sin fjär­de SHL- sä­song se­dan 2008. De tre ti­di­ga­re gång­er­na har de ham­nat i Kval­se­ri­en var­je gång, åkt ut direkt två gång­er och kva­lat sig kvar en. Det var 2009.

Nu ser jag An­ders El­debrink som Rög­les en­da hopp med en trupp tunn som ame­ri­kanskt kaf­fe.

Sport­che­fen An­ders Carls­son har fått gå på snål­bud­get när han vär­vat och det finns inga spe­la­re som stic­ker ut och får mig att ram­la av sto­len.

Kon­kur­ren­sen om de bäs­ta spe­lar­na är sten­hård och här finns det and­ra SHL- lag med be­tyd­ligt stör­re bank­kon­ton som snor åt sig det bäs­ta.

” Masken” har fått kom­ma i en andravåg och hop­pas på fynd.

Men jag har all­tid gil­lat Rög­le. De är Skå­nes svar på Lek­sand med sin långa histo­ria, star­ka hoc­keykul­tur och hän­giv­na fans. Ett lag som all­tid stud­sar till­ba­ka och stän­digt fost­rar nya ta­lang­er. Den se­nas­te är Lud­vig El­ve­nes, 18- åring­en som kom­mer från en släkt med ikon- sta­tus i Äng­el­holm.

Är sva­gas­te la­get på pap­pe­ret

Men ska skå­ning­ar­na över­le­va ut­an kval krävs det näs­tan en bragd. Det här är det sva­gas­te la­get i he­la SHL till­sam­mans med Karls­kro­na. På ­pap­pe­ret.

Se­dan vet jag ju av er­fa­ren­het att det går att ­kla­ra sig bra än­då, med rätt la­gan­da och en spe­lidé som fun­kar. Djur­går­den såg in­te spe­ci­ellt star­ka ut i fjol, men över­ras­ka­de och slapp kva­la.

Men Mo­do blev sist med ett namn­kun­ni­ga­re lag än vad Rög­le har in­för den här sä­song­en.

Back­si­dan ser tunn ut och de två slo­va­ker­na ­Do­mi­nik Granak och Ivan Ba­ran­ka kom­mer att få dra ett tungt lass i vin­ter. De mås­te gö­ra suc­cé om det ska slu­ta lyck­ligt. La­gets sex trans­at­lan­ter får in­te hel­ler svi­ka. Men som sagt: Ris­ken är stor att An­ders El­debrink åker ur för and­ra året i rad, pre­cis som han gjor­de med sitt schwei­zis­ka Rap­perswil i vå­ras.

Ja, det är en skräll om han häng­er kvar med det här ­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.