ETT ÖGONBLICK

... me d ny för vär ve t Dav id Ås­lin

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Årets mål två år i följd. Vad får vi se för nå­got den här ­sä­song­en?

– Jag har fått den frå­gan gans­ka många gång­er och sva­ret är det­sam­ma: får jag nå­got ro­ligt lä­ge, och tid på mig, så kan det ab­so­lut ­hän­da nå­got.

Är det med­ve­tet el­ler en slump att di­na mål bli­vit så ­snyg­ga?

– Jag åker in­te och le­tar lä­gen där jag kan gö­ra snyg­ga sa­ker. Men jag kän­ner mig tr ygg och sä­ker, som ung gjor­de jag många snyg­ga sa­ker. Det hand­lar om att vå­ga och då går det of­tast bra.

Var­för blev du in­te mål­vakt som din pap­pa?

– Jag bör­ja­de att stå i mål när jag var li­ten, men jag ha­de ett för bra spel­sin­ne och käns­la så jag blev for­ward i stäl­let. Dess­utom är jag li­te skotträdd och det är ing­en bra egen­skap för en mål­vakt. Jag tror farsan tyck­te det var skönt ock­så, han vil­le in­te att jag ­skul­le bli jäm­förd med ho­nom.

Till sist, hur ska Rög­le över­le­va som ny­kom­ling?

– Vi har ett in­tres­sant lag med många unga spe­la­re som vill fram­åt. Visst, vi kom­mer sä­kert att få till­bringa en hel del tid i egen zon, men fram­åt har vi spe­la­re som trivs med att spe­la i hög fart och många kre­a­ti­va for­wards. Vi kom­mer att bli ett ­svår­spe­lat lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.