Snäp­pet bätt­re – blir la­get att slå i år igen

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - MATS WEN­NER­HOLM

När Skel­l­ef­teå kla­ra­de att vin­na grundse­ri­en i fjol ef­ter en mas­siv spe­lar­flykt, så kan jag in­te pla­ce­ra dem an­nat än et­ta i mitt grundse­ri­e­tips in­för vin­terns sä­song. I så fall för fjär­de året i rad. Spe­ci­ellt som de är ett snäpp bätt­re.

I fjol trod­de jag in­te att Skel­l­ef­teå skul­le kla­ra förstap­lat­sen, då i prin­cip la­gets förs­ta tre ked­jor för­svann på en och sam­ma gång.

In­för den här vin­tern har om­sätt­ning­en va­rit mi­ni­mal och de som kom­mit hål­ler topp­klass.

Dess­utom har man kvar klas­spe­la­re som Jan­ne Pe­so­nen och Pa­trik Zack­ris­son och fjol­å­rets sen­sa­tion Ax­el Holmström är ett år äld­re.

Nu kan vi läg­ga till lag­kap­te­nen Jim­mie Erics­son som är till­ba­ka ef­ter sitt år i KHL, som gjor­de ho­nom till KHL- mäs­ta­re i SKA St Pe­ters­burg. Mat­ti­as Ri­to­la har kom­mit från Lek­sand och ame­ri­ka­nen Ter­ry Bro­ad­hurst är ny från Chi­ca­go Wol­ves i AHL.

Trans­at­lan­ter är all­tid svår­be­döm­da, men med tan­ke på hur Skel­l­ef­teå lyc­kats med si­na ti­di­ga­re värv­ning­ar från Nor­da­me­ri­ka har jag ing­en an­led­ning att be­tviv­la att Bro­ad­hurst kom­mer gö­ra sam­ma suc­cé som Bud Hol­lo­way och Andrew Ca­lof gjort fö­re ho­nom.

En se­ger­ma­skin i grundse­ri­en

Men vad Skel­l­ef­teå vi­sa­de i fjol var att klubbled­ning, trä­na­re och för­e­ning­ens fi­lo­so­fi be­ty­der li­ka myc­ket som spe­lar­ma­te­ri­a­let. Om in­te mer. Det är en klubb där inga för­lus­ter tas lind­rigt och det gör väs­ter­bott­ning­ar­na till en se­ger­ma­skin i grundse­ri­en.

Om det se­dan räc­ker till ett nytt SM- guld åter­står att se.

Back­si­dan, som blev la­gets fall i vå­rens SM- fi­nal mot Väx­jö, ser fort­fa­ran­de li­te tunn ut. Sam­ti­digt är sex av bac­kar­na tju­go år el­ler yng­re och ba­ra en äld­re än 25 – ve­te­ra­nen Fred­rik Lind­gren med si­na 34 år.

Det finns en enorm ut­veck­lings­po­ten­ti­al i Skel­l­ef­teås unga bac­kar, sam­ti­digt som det kom­mer att bris­ta i ru­tin i ett nytt slut­spel fram­åt vår­kan­ten 2016.

Men Skel­l­ef­teå är en lag­ma­skin som ald­rig får un­derskat­tas.

Och just att de tap­pa­de SM- gul­det se­nas­te sä­song­en kom­mer att gö­ra dem än­nu hung­ri­ga­re i vin­ter.

Det är ing­en tve­kan om att Skel­l­ef­teå är la­get al­la and­ra mås­te sik­ta in sig på att slå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.