ETT ÖGONBLICK

... me d ny för vär ve t M at t i as Ri t ola

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Be­skriv käns­lan att åka ur med Lek­sand i fjol?

– Den käns­lan är svår att be­skri­va. Det är fruk­tans­värt. Det var in­te ­ba­ra la­get som åk­te ur, det var en hel by. Att se folk grå­ta längs väg­gar­na in­ne i are­nan när jag gick hem ef­ter mat­chen var fruk­tans­värt.

Hur och var­för kom­mer du att bli en bätt­re spe­la­re i Skel­l­ef­teå?

– Jag kom­mer att pus­ha mig själv in i det sista och ge mig själv chan­sen att se hur bra jag kan bli. Dess­utom spe­lar jag med otro­ligt skick­li­ga spe­la­re.

Mär­ker du nå­gon skill­nad med Skel­l­ef­teå jäm­fört med di­na ti­di­ga­re klub­bar?

– Det är klass rakt ige­nom här och al­la har sam­ma mål­sätt­ning. In­nan­för väg­gar­na ger man hund­ra pro­cent var­je dag och det gäl­ler in­te ba­ra oss ­spe­la­re ut­an var­je per­son i för­e­ning­en.

Blir det en stor om­ställ­ning att kom­ma från ett bot­ten­lag till en tip­pad guld

kan­di­dat?

– Själv­klart fick vi sli­ta var­je dag i Lek­sand för att få med oss po­äng­en. Men det är svårt att sä­ga, se­dan jag kom hem till ­Sve­ri­ge har jag ald­rig rik­tigt va­rit i ett ­vin­nan­de lag.

Till sist, vad kom­mer du ha för roll i la­get?

– Jag är här för att ska­pa fram­åt och ar­be­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.