TILL­BA­KA PÅ SAM­MA SI­DA

Suc­cé­pa­ret åter­före­nas ef­ter fy­ra sä­song­er

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - Text: Jo­han­nes Hägglund Fo­to: An­ders Deros

VÄX­JÖ. Suc­céiAIK­för­fy­ra­sä­song­er­se­dan–nuärRi­chard Gyng­eochRo­ber­tRosénå­ter­före­na­de. Su­per­du­o­närVäx­jös­nya­va­pen­i­jak­ten­påän­nu­ett­guld. För Sport­bla­det be­rät­tar radarparet om de­ras vän­skap, sam­spe­let­på­i­se­noch­sam­ta­letsom­fick­de­matt­spe­la ihop.

Sä­song­en 2011/12 var det två AIK:are som do­mi­ne­ra­de då­va­ran­de elit­se­ri­en. Ro­bert Rosén vann bå­de ­as­sist-och po­äng­li­gan, me­dan hans ked­je­kam­rat och ra­dar­part­ner Ri­chard Gynge tog hem skyt­te­li­gan med si­na 28 mål. Men det blev ba­ra ett år ihop för ef­ter sä­song­en stack Gynge till KHL, me­dan Rosén ­flyt­ta­de hem till Små­land. Men nu, drygt tre år ­se­na­re, är de åter­före­na­de i Väx­jö, och ­sam­ar­be­tet har re­dan satt sig, i al­la fall i tra­fi­ken. När du­on kom­mer fram till fo­to­graf Deros till­fäl­li­ga fo­tostu­dio en bit ut­an­för Väx­jö gör Rosén en snygg ma­növre­ring på den trånga upp­far­ten för att även Gynge ska få plats med sin bil.

– Du ser, vi fun­kar bra ihop, till och med i tra­fi­ken, sä­ger Rosén le­en­de sam­ti­digt som han stäng­er av bi­len.

Men Väx­jö har in­te vär­vat Gynge för att han och Rosén ska sam­ar­be­ta i tra­fi­ken, ­ut­an det är på isen de vill att radarparet ska pro­du­ce­ra. Att Rosén re­dan fanns i klub­ben var en av an­led­ning­ar­na till att Gynge ­val­de att skri­va på för de re­ge­ran­de mäs­tar­na.

– Själv­klart spe­la­de det in. Men kanske mer som kom­pis än som ked­je­kam­rat. Vi har väl­digt kul ihop, sä­ger Gynge.

– Jag tyc­ker det är skit­kul att Gynge ­kom­mer hit. Han för­stär­ker la­get och vi triv­des bra ihop se­nast, sä­ger Rosén.

”Han har ing­et val”

Ri­chard, har Rosén hjälpt dig att ­kom­ma till rät­ta i din nya hemstad?

– Jo, han och Li­na (Roséns flick­vän) har ta­git hand om oss jät­te­myc­ket. Le­tat ­om­rå­de att bo i, fix­at hus och häm­tat ­nyc­keln. De ser ef­ter oss, sä­ger Gynge och ler.

– Ha­ha, det där är in­te helt sant. Det lät bra, men jag vet in­te. Visst, vi häm­ta­de nyc­keln, men de har fix­at det mesta själ­va, sä­ger Rosén.

Um­gås ni pri­vat?

– Det kom­mer sä­kert att bli så nu. Vi har in­te spe­lat ihop på någ­ra år, men det tror jag. Att um­gås med Gynge och Bel­la, hans tjej, är väl­digt kul. Vi kom­mer nog hänga en hel del, om de vill. Det kanske in­te är öm­se­si­digt, sä­ger Rosén och skrat­tar.

– Rob­ban är min en­da kom­pis här än så länge, sä­ger Gynge och ler.

– Han har med and­ra ord ing­et val, sä­ger Rosén.

– Nej, men det ver­kar va­ra ett rik­tigt skönt gäng här. Bra kil­lar, som för­sö­ker få med al­la. Man mär­ker att det är bra ­sam­man­håll­ning, sä­ger Gynge, 28.

Svar­ta ru­bri­ker ef­ter gul­det

Den sam­man­håll­ning­en tror Ro­bert ­Rosén, 28, är en av de största ­an­led­ning­ar­na till att la­get slog Skel­l­ef­teå i fi­na­len och tog klub­bens förs­ta SM-guld.

– I det sto­ra he­la har vi ba­ra haft bra ­kil­lar som till­för bra stäm­ning, och som in­te ­ba­ra tän­ker på sig själ­va. Jag tror att en bra grupp är vik­ti­ga­re än ett bra lag på pap­pe­ret och

det tror jag är en or­sak till att det har gått så bra, sä­ger Rosén.

Allt var dock in­te en­bart po­si­tivt ef­ter Väx­jös guld. På se­ger­fes­ten ska sport­che­fen Hen­rik Everts­son, och hans sam­bo, ha bli­vit på­hop­pa­de av ett gäng och ­Everts­son po­li­san­mäl­de det som hän­de. ­Se­dan pub­li­ce­ra­de P4 Kro­no­berg en kort film­snutt som vi­sa­de att även Everts­son var ak­tiv i slags­må­let, och ef­ter det hand­la­de de fles­ta ru­bri­ker om brå­ket och fär­re om Väx­jös suc­cé­sä­song.

– Jag tyc­ker in­te att det på­ver­ka­de så myc­ket. Ing­et vi tänk­te på, men se­dan är det såklart trå­kigt att det hän­der. Det blev ­ing­en stor grej hos oss, ut­an vi njöt av ­gul­det i stäl­let, sä­ger Rosén.

Nu ska la­get för­sö­ka för­sva­ra sitt guld, men de får gö­ra det ut­an fle­ra av fjol­å­rets nyc­kel­spe­la­re. Stjär­nor som No­ah Welch, Se­basti­an Erix­on, To­mi Kal­lio och Ja­ni ­Laju­nen har läm­nat.

– Spe­la­re för­svin­ner ef­ter var­je sä­song, och även om många ton­gi­van­de har ­för­svun­nit tror jag in­te att vi blir säm­re, sna­ra­re tvärtom. Jag tyc­ker vår back­si­da ser väl­digt spän­nan­de ut, Rosén.

Två av nyc­kel­per­so­ner­na i Väx­jös jakt på än­nu ett guld är allt­så du­on som till­sam­mans sva­ra­de för 104 poäng sä­song­en 2011/12. Gynge gjor­de 28 mål och 16 as­sist, me­dan Rosén ha­de 21+39. När den sä­song­en kom­mer på tal spric­ker bå­da upp i ett ­le­en­de.

– Jag minns mest hur ro­ligt det var, sä­ger Gynge.

– Jag hål­ler med. Allt flöt egent­li­gen på he­la sä­song­en, sä­ger Rosén.

”Är un­ge­fär li­ka lång­sam­ma”

Gynge:

– Vi spe­la­de ihop i en trä­nings­match i Fin­land tror jag och då häng­de vi två mål. Se­dan de­la­de Ro­ger (Me­lin, trä­na­re) på oss. Jag pra­ta­de med ho­nom i bör­jan på sä­song­en och han frå­ga­de hur det kän­des. Jag kom­ mer ihåg att jag sa: ”Du kanske bor­de li­ra mig li­te mer med ”Rob­ban””. Jag har ald­rig sagt det till nå­gon ti­di­ga­re, men Ro­ger kan allt­så in­te ta åt sig all be­röm, sä­ger Gynge och skrat­tar.

Vad tror ni att det är som gör att ni ­fun­ge­rar så bra ihop?

– Vi är un­ge­fär li­ka lång­sam­ma, sä­ger Gynge och Rosén fli­kar in: – Vi hin­ner in­te med någ­ra and­ra. Bå­da skrat­tar än­nu en gång, in­nan Rosén blir li­te all­var­li­ga­re.

– Nej, men jag tror att vi har ingre­di­en­ser ihop som blir väl­digt far­li­ga. Han har en otro­lig nä­sa att sno åt sig puc­kar­na fram­för mål och fram­för allt att sät­ta si­na lä­gen. ­Se­dan får jag fram min li­te mer fi­nur­li­ga ­si­da. Jag lär­de mig var Gynge kom och var han vil­le ha puc­ken. Det är en svår ­kom­bi­na­tion att ploc­ka bort för mot­stån­dar­na, sä­ger Rosén.

Fo­to: AN­DERS DEROS

SUCCÉPAR 2011/12 var det AIK:s ra­dar­par Gynge/Rosén som do­mi­ne­ra­de i SHL då de tog hem skyt­te­as­si­stoch po­äng­li­gan. Nu ­åter­före­nas suc­cé­pa­ret i Väx­jö för att för­sva­ra klub­bens guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.