Ska väc­ka suc­cé­pa­ret men blir ing­et guld i år

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - MATS WEN­NER­HOLM

Väx­jös främ­lings­le­gi­on tog klub­ben till ett hi­sto­riskt förs­ta SM- guld i vå­ras.

Nu har sex ut­länds­ka im­por­ter för­svun­nit och er­satts av en en­da – fin­länds­ke bac­ken Ilk­ka He­ik­ki­nen som åter­vän­der ef­ter ett år i KHL. Klub­bens fem and­ra ny­för­värv är svens­ka spe­la­re.

Jag tip­pa­de lik­som de fles­ta and­ra Väx­jö som svens­ka mäs­ta­re re­dan in­nan sä­song­en star­ta­de i fjol. Det gör jag in­te den här gång­en.

Det be­ror in­te ba­ra på att Väx­jö tap­pat li­te udd och styr­ka.

Det be­ror ock­så på att många av kon­kur­ren­ter­na bli­vit ett par snäpp bätt­re.

Små­län­ning­ar­nas styr­ka finns fort­fa­ran­de på back­si­dan, där det ser li­ka starkt ut som i fjol. Ilk­ka He­ik­ki­nen kom­mer in som er­sät­ta­re för No­ah Welch och det ser jag in­te som nå­got tapp, trots att Welch ut­sågs till MVP i SM- slut­spe­let.

He­ik­ki­nen är in­te li­ka fy­sisk i spe­let, men har and­ra kva­li­te­ter som upp­vä­ger det.

Det är fram­åt som Väx­jö tap­pat i styr­ka där slut­spels­hjäl­tar som Rhett Rhaks­ha­ni, Jeff Tam­bel­li­ni, Ja­ni Laju­nen, Nick John­son och To­mi Kal­lio gått vi­da­re i si­na hoc­key­liv. De er­sätts av svens­ka spe­la­re som in­te alls har sam­ma me­ri­ter.

Gjor­de vinst på över 13 mil­jo­ner

Ri­chard Gynge är den mest namn­kun­ni­ga i det gäng­et, suc­cé­spe­la­re i AIK se­nas­te SHL- sä­song­en 2011- 12, då han gjor­de 28 mål som ra­dar­kom­pis till den sä­song­ens po­äng­li­ge­vin­na­re Ro­bert Rosén.

Det är det suc­cé­pa­ret Väx­jö vill åter­upp­väc­ka i vin­ter och det är na­tur­ligt­vis rätt tänkt.

Jo­a­kim Hill­ding åter­vän­der till Väx­jö ef­ter fy­ra sä­song­er i Fär­je­stad och det kan na­tur­ligt­vis bli en nytänd­ning. Hill­ding som va­rit en av SHL: s mest un­derskat­ta­de spe­la­re i mi­na ögon.

Men jag tror som sagt in­te på nå­gon ny guld­fest i Väx­jö vå­ren 2016.

Med da­gens om­sätt­ning på spe­la­re är det svårt att få nå­gon rik­tigt kon­ti­nu­i­tet. Men man ska ald­rig sä­ga ald­rig.

Väx­jö gjor­de en vinst på över 13 mil­jo­ner kro­nor för­ra sä­song­en och har eko­no­mis­ka musk­ler att gö­ra de se­na värv­ning­ar som gav så­dan ef­fekt i fjol, då Jeff Tam­bel­li­ni och Josh Hen­nes­sy vär­va­des in­för slut­spur­ten. Två spe­la­re som fick allt att väga över till små­län­ning­ar­nas för­del i slut­spe­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.