ÖRE­BRO

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Hen­rik LUND­BERG

Född: 91-01-14. Längd: 183 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Le­rums BK. Kom från: Kal­linge/Ron­ne­by, 2013. 2014/2015: 14 mat­cher, 2,72 mål/match, 90,0 %. SHL-mat­cher: 27.

Fick age­ra back­up i fjol och får gö­ra det i år ock­så. Men ett fullt dug­ligt andra­val som har ru­tin från SHL och kan vin­na mat­cher åt sitt lag. Gjor­de det bra de få mat­cher han fick vak­ta bu­ren för­ra sä­song­en.

Ju­li­us HU­DA­CEK

Född: 88-08-09. Längd: 186 cm. Vikt: 85 kg. Land: Slo­va­ki­en. Mo­der­klubb: HK Spiss­ka No­va Ves. Kom från: HC Par­du­bice, 2014. 2014/2015: 44 mat­cher, 1,91 mål/match, 93,0 %. SHL-mat­cher: 92.

Hö­ger­ploc­kad mål­vakt som gjor­de suc­cé för­ra sä­song­en. ­Lä­ser spe­let bra och fram­för allt re­flex­en i plock­handsken ut­mär­ker ho­nom. En matchvinnar­typ som hö­jer sig i vik­ti­ga mat­cher. Även en spex­a­re som gil­lar att bju­da på sig själv. Publikfa­vo­rit.

Alex­an­der HELL­STRÖM

Född: 87-04-17. Längd: 190 cm. Vikt: 97 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Vän­näs HC. Kom från: Björklö­ven, 2015. 2014/2015: 52 mat­cher, 5 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 45.

Stor back som är en ge­ne­ral fram­för eg­na mål­bu­ren och som ock­så trivs längs sar­ger­na där han är svår att rub­ba på. Stark och bra räck­vidd som he­la ti­den spe­lar en­kelt. Tar of­tast bra be­slut på isen och har er­fa­ren­het från så­väl SHL som KHL.

Joo­nas JAL­VAN­TI

Född: 88-09-09. Längd: 182 cm. Vikt: 89 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Ki­ek­ko­rei­pas. Kom från: Blues. 2014/2015: 52 mat­cher, 6 poäng. SHL-mat­cher: 52.

Spe­lar med stor ky­la och tå­la­mod. Två­vägs­back som är puck­sä­ker. Fick dock in­te i gång po­äng­pro­duk­tio­nen som han hop­pa­des på un­der de­butå­ret i fjol. Finns mer att häm­ta där. Har po­ten­ti­al att bli en le­dan­de back i la­get.

Stefan JO­HANS­SON

Född: 88-03-15. Längd: 186 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Munksunds SSK. Kom från: HV 71, 2014. 2014/2015: 46 mat­cher, 1 poäng. SHL-mat­cher: 249.

Fick in­te rik­tigt den nytänd­ning­en han hop­pa­des på i Öre­bro i fjol, men har ti­di­ga­re vi­sat sig va­ra stark på SHL-ni­vå, där han stic­ker ut med sin skick­lig­het att för­flyt­ta puc­ken. Äger ett fint skott. Även duk­tig i box play-spe­let.

Pe­ter ANDERSSON

Född: 91-04-13. Längd: 190 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Åstorps IK. Kom från: Utica Co­mets, 2015. 2014/2015: 51 mat­cher, 10 poäng (i AHL). SHL-mat­cher: 49.

Till­ba­ka i svensk hoc­key ef­ter tre år i Nor­da­me­ri­ka och har dess­utom er­fa­ren­het från en sä­song ti­di­ga­re i Öre­bro. En två­vägs­back som har far­ten, blic­ken över spe­let och skot­tet för att lyc­kas bli en le­dan­de back i la­get.

Jo­han MO­TIN

Född: 89-10-10. Längd: 189 cm. Vikt: 100 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bo­fors IK. Kom från: Tim­rå, 2012. 2014/2015: 51 mat­cher, 13 poäng. SHL-mat­cher: 240.

Föl­jer säl­lan med i offensiven ut­an trivs bäst i för­sva­ret där han har si­na styr­kor. Bra stor­lek som han ock­så ut­nytt­jar i det de­fen­si­va spe­let. Kan va­ra fy­sisk och tuff. En eta­ble­rad back på den här ni­vån.

Ja­kub KREJ­CIK

Född: 91-06-25. Längd: 187 cm. Vikt: 90 kg. Land: Tjec­ki­en. Mo­der­klubb: HC Sla­via Pra­ha. Kom från: Spar­ta Prag, 2014. 2014/2015: 50 mat­cher, 13 poäng. SHL-mat­cher: 50.

Tjec­kisk VM-back som är en le­da­re i för­svars­spe­let. Är duk­tig åt bå­da håll och har ett bra pass­nings­spel. Ha­de fi­na 28 i plus/mi­nus-sta­tisti­ken för två sä­song­er se­dan, men kom in­te upp i sam­ma ni­vå för­ra sä­song­en. Det finns spar­ka­pi­tal i ho­nom.

Viktor EK­BOM

Född: 89-06-01. Längd: 190 cm. Vikt: 98 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Fal­kö­ping. Kom från: EHC Mün­chen, 2013. 2014/2015: 55 mat­cher, 13 poäng. SHL-mat­cher: 218.

En back som ta­git sto­ra kliv de se­nas­te åren. Duk­tig bå­de ­of­fen­sivt och de­fen­sivt tack va­re sin för­må­ga att lä­sa spe­let på ett bra sätt. Stor och stark, vil­ket han kom­mit långt på. Of­tast rätt pla­ce­rad. Vik­tig back för la­get.

Mik­ko LEHTO­NEN

Född: 87-04-01. Längd: 194 cm. Vikt: 92 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: EJK. Kom från: Skel­l­ef­teå, 2015. 2014/2015: 44 mat­cher, 21 poäng. SHL-mat­cher: 99.

Än­nu en lång och tung fin­län­da­re. Kom till Öre­bro i vint­ras ­ef­ter en miss­lyc­kad se­jour i Skel­l­ef­teå och fick en li­ten nytänd­ning. Spe­lar i hög fart och har ett snabbt och hårt skott. Fram­för allt väl­digt stark med puc­ken, myc­ket tack va­re sin stor­lek.

Mar­ko ANT­TI­LA

Född: 85-05-27. Längd: 203 cm. Vikt: 104 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: LeKi. Kom från: Ari­a­da Volz­hsk, 2014. 2014/2015: 52 mat­cher, 20 poäng. SHL-mat­cher: 74.

Li­gans längs­ta spe­la­re på his­ke­li­ga 203 cen­ti­me­ter. Väger dess­utom över 100 ki­lo. En bjäs­se som är svår att mö­ta och flyt­ta på. In­te sam­ma fi­na målskörd i fjol som när han an­slöt till la­get för två sä­song­er se­dan, men i grun­den en po­äng­ma­skin.

Hen­rik LÖW­DAHL

Född: 81-06-06. Längd: 190 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Öre­bro IK. Kom från: Öre­bro IK, 1999. 2014/2015: 46 mat­cher, 18 poäng. SHL-mat­cher: 88.

Kal­las ”Mr Öre­bro” för si­na sex­ton sä­song­er i klub­ben, de sju se­nas­te som lag­kap­ten. Den sto­re tro­tjä­na­ren kan ock­så an­vän­das i fle­ra si­tu­a­tio­ner på isen men fram­för allt i of­fen­siv väg där han har si­na främs­ta styr­kor. Stor och stark spe­la­re.

Da­ni­el VIKSTEN

Född: 89-09-10. Längd: 182 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mora IK. Kom från: Mal­mö, 2014. 2014/2015: 43 mat­cher, 29 poäng. SHL-mat­cher: 45.

Hans vas­sas­te va­pen är hand­leds­skot­tet, som gjor­de att han pro­du­ce­ra­de en hel del poäng för­ra sä­song­en. Har ock­så en tuff spel­stil. Bil­da­de en fruk­tad ked­ja med Mar­tin Jo­hans­son och ­De­rek Ry­an i fjol och till­hör­de en av la­gets vik­ti­gas­te spe­la­re.

Mar­cus WE­IN­STOCK

Född: 84-02-15. Längd: 184 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fär­je­stads BK. Kom från: Lek­sand, 2010. 2014/2015: 55 mat­cher, 23 poäng. SHL-mat­cher: 110.

Skrid­s­ko­stark for­ward som ock­så kan an­vän­das som back. Väl­digt all­round och har bra öga för spe­let. Hygg­lig mål­skytt, dess­utom, men fram­för allt en tek­niskt be­gå­vad spe­la­re som gör sin fem­te sä­song i klub­ben.

Mar­tin JO­HANS­SON

Född: 87-10-24. Längd: 180 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Le­jo­net. Kom från: Brynäs, 2013. 2014/2015: 54 mat­cher, 46 poäng. SHL-mat­cher: 286.

Blixt­snabb på isen och fick ett stort, stort ge­nom­brott för­ra sä­song­en. Var se­ri­ens tred­je bäs­ta mål­skytt. Per­fekt kont­rings­spe­la­re som ock­så har en hög ar­bets­mo­ral och duk­tig på att ­fore­chec­ka. Snud­da­de vid VM-spel i vå­ras.

Greg SQUIRES

Född: 88-07-06. Längd: 173 cm. Vikt: 80 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: New Jer­sey Jr De­vils. Kom från: Os­kars­hamn, 2015. 2014/2015: 51 mat­cher, 44 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

En kort­växt po­äng­ma­skin som öst in mål och age­rat ­fram­spe­la­re de se­nas­te sä­song­er­na i tys­ka andra­li­gan och i Hoc­key­all­svens­kan. Snit­tat över 40 poäng i tre ra­ka sä­song­er. ­An­vänd­bar i offensiven och duk­tig kont­rings­spe­la­re.

Vil­le VI­I­TA­LU­O­MA

Född: 81-02-16. Längd: 184 cm. Vikt: 89 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: TJV. Kom från: HPK, 2014. 2014/2015: 55 mat­cher, 27 poäng. SHL-mat­cher: 116.

Smart cen­ter och duk­tig pass­nings­läg­ga­re. Täc­ker puc­ken ­fö­re­döm­ligt och har le­da­re­gen­ska­per. As­si­ste­ran­de kap­ten i la­get och tog ett stort kliv i fjol. Kan ock­så an­vän­das i de­fen­si­va si­tu­a­tio­ner som box play.

An­ders ERIKS­SON

Född: 85-03-17. Längd: 186 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Le­rums BK. Kom från: Väx­jö, 2012. 2014/2015: 55 mat­cher, 18 poäng. SHL-mat­cher: 157.

Job­bar hårt i det tys­ta och är vär­de­full för la­get. ­Un­derskat­tad. Stark i krop­pen och spe­lar hårt och fy­siskt. ­Be­härs­kar spe­let åt bå­da håll och är fram­för allt väl­digt skick­lig i nu­me­rärt un­der­läge och tar ett stort de­fen­sivt an­svar.

Jo­el MUSTO­NEN

Född: 92-09-18. Längd: 179 cm. Vikt: 78 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Tings­ryds AIF. Kom från: Pe­li­cans, 2015. 2014/2015: 39 mat­cher, 15 poäng (i SM-li­i­ga). SHL-mat­cher: 30.

Har ti­di­ga­re spe­lat SHL-hoc­key för Skel­l­ef­teå och Tim­rå, men till­hört fins­ka Pe­li­cans de två se­nas­te åren. I sam­band med det fick han ock­så gö­ra lands­lags­de­but. Pro­du­ce­rat skap­ligt i Fin­land och är en snabb spe­la­re som pas­sar bra in i Öre­bros spel­sätt.

Jo­han ADOLFS­SON

Född: 86-09-26. Längd: 186 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Öre­bro IK. Kom från: AIK, 2009. 2014/2015: 45 mat­cher, 10 poäng. SHL-mat­cher: 45.

En tro­tjä­na­re som spe­lat i Öre­bro i he­la sitt liv, bort­sett från två sä­song­er i AIK 2007—2009. Fy­sisk snabb­skrin­na­re som växt ut till att bli en av stom­mar­na i Öre­bros lag­byg­ge. In­te rädd att ge sig in i grö­ten fram­för mot­stån­dar­må­let.

Jo­han WIKLAN­DER

Född: 81-06-09. Längd: 183 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mä­lar­höj­den/Bredängs IK. Kom från: Os­kars­hamn, 2010. 2014/2015: 48 mat­cher, 7 poäng. SHL-mat­cher: 117.

Snabb på skrid­skor­na och en av la­gets le­da­re. Job­big att ­mö­ta och spe­lar bå­de små­fult och tufft. Gil­lar att an­vän­da en del tjuvknep på isen. Även hyf­sat puckskicklig och det fö­re­kom­mer ock­så att han ham­nar i mål­pro­to­kol­let emel­lanåt.

Ja­kub PETRU­ZA­LEK

Född: 85-04-24. Längd: 176 cm. Vikt: 80 kg. Land: Tjec­ki­en. Mo­der­klubb: HC Litvinov. Kom från: HC Litvinov, 2015. 2014/2015: 51 mat­cher, 42 poäng (i KHL/CEL). SHL-mat­cher: 0.

Pro­du­ce­rat starkt i KHL de se­nas­te åren, men för­ra sä­song­en tving­a­des ta ett steg till­ba­ka ef­ter ett tra­giskt döds­fall i fa­mil­jen. En snabb och renod­lad of­fen­siv spe­la­re som för­mod­li­gen kom­mer pas­sa bra in i Öre­bros fart­hoc­key.

Li­bor HU­DA­CEK

Född: 90-09-07. Längd: 175 cm. Vikt: 75 kg. Land: Slo­va­ki­en. Mo­der­klubb: Spiss­ka No­va Ves. Kom från: Slo­van Bra­tisla­va, 2015. 2014/2015: 56 mat­cher, 30 poäng (i KHL/SEL). SHL-mat­cher: 0.

En kort­växt och snabb yt­ter­for­ward som spe­la­de VM för ­Slo­va­ki­en i vå­ras. En renod­lad of­fen­siv spe­la­re med bra tek­nik. Kan dock ibland väga li­te för lätt. Pro­du­ce­rat i KHL de se­nas­te ­sä­song­er­na och lill­bror­sa till mål­vak­ten Ju­li­us Hu­da­cek.

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.