LEKSANDOCHAIK BÄRHELASERIEN

Wen­ner­holm: Två av Sveriges största publi­klag gör att li­gan le­ver

Hockeybibeln - - KRÖNIKA - Mats Wen­ner­holm

Ett tag trod­de jag att Hoc­key­all­svens­kan skul­le dö den här ­sä­song­en.

Men så åk­te Lek­sand ut och AIK fick färs­ka mil­jo­ner från rysk ol­ja.

Det gör att se­ri­en le­ver i vin­ter ock­så.

Det finns trots allt två SHL-plat­ser att ­spe­la om och även om det bli­vit tuf­fa­re att nå må­let, så an­tar jag att någ­ra av SHL:s ­pre­sum­ti­va bot­ten­lag, som Rög­le och Karls­kro­na, in­te känns helt omöj­li­ga att slå i bäst av sju.

Hoc­key­all­svens­kan har va­rit en ­fram­gångs­sa­ga se­dan Via­sat bör­ja­de sän­da och med stän­digt ökan­de pu­blik­siff­ror och in­tres­se.

Nu tar Cmore över tv-sänd­ning­ar­na och frå­gan är hur myc­ket ener­gi de kom­mer att läg­ga på se­ri­en, när de även har rät­tig­he­ter­na till SHL.

Upp­re­par de fjol­års­suc­cén?

Men det finns fort­fa­ran­de en at­trak­tions­kraft i Hoc­key­all­svens­kan och den sta­vas de gam­la stor­la­gen Lek­sand och AIK. Två av Sveriges största publi­klag. Ut­an de två tror jag in­tres­set va­rit noll på riks­ni­vå.

Då vill jag ­in­te va­ra elak mot Väs­terås el­ler Björklö­ven, men de loc­kar mer lo­kalt ­in­tres­se.

Men det är väl de fy­ra ­la­gen det hand­lar om den här sä­song­en.

Se­dan är jag ny­fi­ken på om Vi­ta Häs­ten kan upp­re­pa suc­cén från i fjol, då de tog sig än­da till ett direkt play off mot Mo­do som ny­kom­ling­ar i Hoc­keyAll­vens­kan.

Gam­la djur­gård­s­i­ko­nen Mi­kael ­Jo­hans­son har ta­git över som hu­vud­trä­na­re, se­dan Niklas Czar­nec­ki ta­git kli­vet till sport­chef. Två rik­tigt ­kom­pe­ten­ta le­da­re.

Dröm­mer om mi­ra­kel

Mora och BIK Karlsko­ga är ock­så Hoc­key­all­svens­ka in­ven­ta­ri­er med en för­må­ga att all­tid ut­ma­na, men känns mer som out­si­ders i vin­ter. Och Asplö­ven? Nej, jag tippar dem i al­la fall in­te på kval­plats den här sä­song­en.

Det har jag lärt mig av Per Kent­täs ­stän­di­ga käns­la för is.

Men det är trots allt Lek­sand och AIK som bär Hoc­key­all­svens­kan.

Det näs­tan evi­ga sor­ge­bar­net Lek­sand som åk­te ut igen ef­ter ba­ra två sä­song­er.

Här ta­lar vi pre­cis mot­sat­sen till det som gjort klub­bar som Skel­l­ef­teå, Väx­jö och ­Öre­bro så fram­gångs­ri­ka i SHL. Star­ka led­ning­ar.

I Lek­sand ver­kar det va­ra en stän­dig ­brist­va­ra, med nytt folk på le­dan­de ­po­si­tio­ner näs­tan var­je sä­song. Det är som om de tar ut varand­ra. Sport­che­fen Tom­my Sa­lo gjor­de suc­cé 2013–14. Det såg ut som ­Lek­sand till slut var på väg att lyf­ta och eta­ble­ra sig i SHL.

Men när nye klubb­di­rek­tö­ren Kjell Kru­se till­träd­de un­der ­sä­song­en i fjol så föll allt.

Det blev en fron­talkrock mel­lan ho­nom och Tom­my Sa­lo och jag är fort­fa­ran­de in­te sä­ker på vad allt ­be­rod­de på. Men det var där kra­schen kom. Och den ty­pen av ­kon­fron­ta­tio­ner och me­nings­mot­sätt­ning­ar når all­tid isen och spe­lar­na. Det, och ing­et an­nat, gjor­de att Lek­sand fick läm­na högs­ta se­ri­en.

AIK ha­de sam­ma pro­blem när de åk­te ur SHL för två år ­se­dan.

Se­dan dess har det va­rit ­ka­os.

Nu är den gam­la led­ning­en till­ba­ka med An­ders Goz­zi som sport­chef och Ro­ger ­Me­lin som trä­na­re. Upp­bac­ka­de av en ny, pri­vat ­stor­spon­sor.

Det är de två som gör att jag tror på AIK som ett topp­lag mer än spe­lar­ma­te­ri­a­let.

AIK-publi­ken dröm­mer i al­la fall re­dan om ett nytt ­mi­ra­kel.

IK Pan­tern är ny­kom­ling­ar i Hoc­key­all­svens­kan till­sam­mans med Tings­ryd och Sundsvall.

Än­nu ett be­vis på upp­sving­et i söd­ra ­Sve­ri­ge. Två nya skåns­ka lag i SHL och så mal­mö­i­tis­ka Pan­tern i Hoc­key­all­svens­kan.

En fram­gångs­sa­ga och sam­ti­digt ett ­er­kän­nan­de till gam­le elit­se­ri­e­trä­na­ren ­Stefan ”Lil­lis” Lundh som fort­satt sin tränar­kar­riär li­te i skymun­dan av de ti­di­ga­re ­sto­ra sce­ner­na i Djur­går­den och ­Frölun­da.

Han kom­mer ta Pan­tern mot nya språng.

Till sist: Jag kom­mer att sak­na Via­sats sänd­ning­ar från Hoc­key­all­svens­kan. De sat­sa­de med ­ener­gi, en­tu­si­asm och hjär­ta. Niklas ­Jih­de & Co sat­te svensk hoc­keys näst högs­ta se­rie på kar­tan. Jag hop­pas att Cmore kan ­le­va upp till sam­ma stan­dard nu när de tar över.

Kom­mer de ba­ra i när­he­ten är jag nöjd.

Hur lyc­kas Jo­han Moldéns Pan­tern i Hoc­ke­all­svens­kan?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.