SKA UT UR MÖRK­RET

Hockeybibeln - - KRÖNIKA - Jo­han Lin­der­stam

Nä­ra kon­kurs un­der se­na vin­tern och nä­ra åka ur Hoc­key­all­svens­kan un­der ti­di­ga vå­ren.

Det to­ta­la ka­o­set här­ja­de i AIK un­der sä­song­en som gick, men i dag ser man änt­li­gen lju­set och vå­gar dröm­ma om bå­de en egen are­na och SHL-spel – 2018.

– Det här blir ing­en ”quick fix”, men all­ting bör­jar ord­na upp sig nu och vi är på rätt väg igen, sä­ger AIKi­ko­nen och ny­gam­le sport­che­fen An­ders Goz­zi.

Ska man nu va­ra helt kor­rekt så var det in­te ba­ra un­der sä­song­en som gick som ­ka­ru­sel­len snur­ra­de. Även året fö­re, i sam­band med att man åk­te ur SHL, var kon­kur­sen nä­ra, men den här gång­en var ­lä­get näs­tan än mer pre­kärt än så. AIK slu­ta­de näst sist i Hoc­key­all­svens­kan och var på väg in i en ne­ga­tiv kval­se­rie med den eko­no­mis­ka bi­lan häng­an­de över sig med skul­der som to­talt upp­gick till 21 mil­jo­ner kro­nor. Men klub­ben räddades tack va­re en över­ens­kom­mel­se med bor­ge­nä­rer­na och när fem­ton ex­ter­na ­fi­nan­siä­rer med bland an­nat ol­je­mil­jar­dären Tor­björn Tör­nqvist se­dan gick in med peng­ar kan AIK nu sik­ta fram­åt.

Gans­ka långt fram­åt, för det var ett krav från dem som låg bakom det eko­no­mis­ka rädd­nings­pa­ke­tet.

– Den här sats­ning­en gör det möj­ligt för AIK att bör­ja om och byg­ga från grun­den igen. Det har va­rit av­gö­ran­de för in­ve­ste­rar­na att det fun­nits en lång­sik­tig och se­ri­ös plan, sa­de Jo­han Palm­gren, ta­les­per­son för fi­nan­siä­rer­na, ef­ter upp­gö­rel­sen.

En vik­tig del av det lång­sik­ti­ga tän­ket har va­rit att ploc­ka till­ba­ka trä­na­ren Ro­ger Me­lin, som pre­cis gjort tre sä­song­er i Lin­kö­ping, och sport­che­fen An­ders Goz­zi, som hop­pa­de av sam­ma jobb för li­te mer än två år se­dan och som kän­ner klub­ben ut­an och in­nan ef­ter 496 mat­cher i AIK-trö­jan. Det var trots allt den du­on som tog upp ”Gna­get” från Hoc­key­all­svens­kan till då­va­ran­de elit­se­ri­en vå­ren 2010 och nu hop­pas man ­gö­ra det igen – även om kanske in­te re­dan nu.

”Var ovisst än­da in i april”

Det gäl­ler lik­som att skyn­da lång­samt. – All­ting bör­jar ord­na upp sig i AIK nu, ­bå­de eko­no­miskt, or­ga­ni­sa­to­riskt och lag­mäs­sigt. Vi är 25 spe­la­re i la­get i dag, trä­nar bra och sak­ta blir all­ting bätt­re. Vi är på rätt väg, men det kom­mer ta tid att kom­ma igen och det är vi helt med­vet­na om. Vi mås­te ­gö­ra en läng­re re­sa nu, för det här är ing­en quick fix som man ba­ra vän­der. Må­let är att gö­ra den här re­san på tre år och gå upp i SHL 2018, sä­ger An­ders Goz­zi och ut­veck­lar:

– Men då mås­te vi ock­så ska­pa en sports­lig or­ga­ni­sa­tion, mil­jö och trä­nings­var­dag som lig­ger på SHL-ni­vå. Vi är in­te där än, men det är vad vi ska job­ba emot och då kom­mer re­sul­ta­ten ock­så att kom­ma.

Hur stö­kigt var det egen­li­gen i vå­ras?

– He­la sä­song­en var nå­got oer­hört stö­kig. Allt blev klart så sent, det var ju ovisst ­än­da in i april om in­ve­ste­rar­na skul­le kom­ma in el­ler in­te, och det har fun­nits myc­ket som vi har fått ta tag i ef­ter det.

Så vad fick egent­li­gen dig att åter­vän­da nu?

– Allt det här! Or­ga­ni­sa­tio­nen runt la­get, att få job­ba med (nya vd:n) An­ders Olson, al­la pla­ner som finns och som nu är ­kon­kre­ta. Det hand­lar om sa­ker och ting som fi­gu­re­rat i AIK un­der många år, men det finns en star­ka­re or­ga­ni­sa­tion i klub­ben som kan för­verk­li­ga det här i dag.

”Kan helt klart för­verk­li­gas”

En av de kon­kre­ta pla­ner­na kret­sar kring en helt egen are­na och trä­nings­an­lägg­ning mitt i hjär­tat av AIK-land. Klub­ben har ­vis­ser­li­gen drömt sam­ma dröm un­der många år, men med de nya in­ve­ste­rar­na i ryg­gen tycks den kun­na bli verk­lig­het den här gång­en och an­lägg­ning­en tros i så fall byg­gas i Ri­torp i Sol­na.

– De tan­kar­na finns ab­so­lut! Och ­pla­ner­na är sto­ra och kan helt klart för­verk­li­gas. Vi vill ha en egen mat­cha­re­na och ­an­lägg­ning där vi kan ver­ka och trä­na, och helst ute i Sol­na där AIK har en stor del av sin iden­ti­tet, sä­ger An­ders Goz­zi in­nan han läg­ger fo­ten lätt på brom­sen.

Dröm­mar­na finns som sagt, men det ­gäl­ler att be­ta av dem en och en i ta­get.

– Även om vi fått in bra fi­nan­siä­rer har vi fort­fa­ran­de en be­grän­sad eko­no­mi och mind­re spelar­bud­get än för­ra sä­song­en. Vi mås­te byg­ga upp ­för­tro­en­det hos scou­ter, agen­ter, ­spon­so­rer och publik. Så ja, vi har en lång re­sa ­fram­för oss, men det känns som att vi åt­minsto­ne är på rätt väg nu. Det känns som att AIK är på gång igen, sä­ger An­ders Goz­zi.

Ny­gam­le sport­che­fen An­ders Goz­zi och ny­gam­le trä­na­ren Ro­ger Me­lin ska få AIK att lyf­ta – lång­sik­tigt.

Fo­to: BILDBYRÅN

DÅ DEPP – NU DRÖM­MAR Christi­an Sandberg dep­par ef­ter för­lus­ten i kval­se­ri­e­mat­chen till SHL mel­lan AIK och Väs­terås i mars 2014. Ef­ter det miss­lyc­ka­de kva­let åk­te ”Gna­get” ur SHL. Men nu, ef­ter en miss­lyc­kad sä­song i Hoc­key­all­svens­kan som näs­tan slu­ta­de med

kon­kurs, sat­sar AIK på SHL-spel igen – men först 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.