DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

ETTÖGONBLICK ...med­trä­na­renT­ho­masBerglund

Hockeybibeln - - SPORT -

Petr Vra­na, c, Spar­ta Pra­ha Adam Bro­dec­ki, f, Väx­jö Mat­ti­as Nörste­bö, b, Frölun­da Sond­re Ol­den, f, Lek­sand Bern­hard Stark­baum, mv, Salz­burg Anton Rö­din, f, Van­cou­ver Greg Scott, c, CSKA Moskva Jens Löö­ke, f, Tim­rå Jesper Ol­las, f, Lek­sand Ter­ry Bro­ad­hurst, f, KooKoo Ans­si Sal­me­la, b, Kunlun Red Star Mat­hi­as Por­se­land, b, klubb ej klar – Att sä­song­en drar igång. För­sä­song­en är nöd­vän­dig, men en lång och trå­kig

pro­cess. Anton Rö­din och Greg Scott gjor­de 76 ­po­äng till­sam­mans i grundse­ri­en för­ra ­sä­song­en. Är det rim­ligt att tro att era ­ny­för­värv ska kun­na fyl­la den luc­kan? – Vi ser det in­te så att de ska er­sät­ta varand­ra. Vi har ett gäng nya spe­la­re som för­hopp­nings­vis ska ­hit­ta sitt sätt att le­ve­re­ra, bå­de of­fen­sivt och de­fen­sivt. Visst, det är två bra spe­la­re vi har tap­pat, men vi har fått in myc­ket in­tres­sant. Jag tror vi blir att räk­na med i vin­ter. Om du jäm­för årets lag med fjol­å­rets. Vad tän­ker du? – Jag tyc­ker vi har plus på bå­de mål­vakts- och back­si­dan. Se­dan har vi som du sä­ger tap­pat någ­ra vik­ti­ga­re spe­la­re på for­wards­si­dan men vi har fått in in­tres­san­ta spe­la­re. Vi får se vad det le­der till. Men käns­lan är att vi har ett spännande lag. Nå­gon spe­ci­ell spe­la­re du tyc­ker att man ska hål­la ögo­nen på li­te extra? – Vi har vär­vat li­te oli­ka ka­rak­tä­rer kan man sä­ga. ”Gra­nis” (Jo­nat­han Gran­ström) och Da­ni­el Paille är li­te mer åt ar­be­tar­hål­let. Se­dan har vi fått in spets i Ke­vin Clar­ke och To­mas Zaborsky. Vad be­ty­der det för la­get att Ryan Gun­der­son är till­ba­ka? – Det är en spel­skick­lig back som hö­jer ni­vån of­fen­sivt. Se­dan har han bra spel­sin­ne med allt vad det in­ne­bär, det kan man ha nyt­ta av bå­de fram­åt och bak­åt. Det är en av pjä­ser­na som gör att vi blir att räk­na med i vin­ter. Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu? – Oj, vad ska jag sva­ra på den? Vad job­bigt. Jag sä­ger fred på jor­den.

Så många per­so­ner fler i snitt per hem­ma­match såg Brynäs i fjol jäm­fört med året in­nan. 2014/15 ham­na­de Brynäs först nia när det kom till åskå­da­re, 5 103 per­so­ner i snitt per match. I fjol var den siff­ran 5 610 och med det var Brynäs sjua i publi­k­li­gan.

Gun­der­son.

Anton Rö­din.

Berglund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.