FRÖLUN­DA

Hockeybibeln - - SPORT -

Jo­han GUSTAFS­SON

Född: 92-02-28. Längd: 187 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kö­ping HC. Kom från: Io­wa Wild, 2015. 2015/16: 22 mat­cher, 2,65 mål/match, 88,4%. SHL-mat­cher: 86.

En stor, tek­niskt skick­lig mål­vakt som även är bra med klub­ban. Har en tendens att hö­ja sig när det gäl­ler som mest, vil­ket han vi­sa­de i vå­ras då han ef­ter en knac­kig grundse­rie do­mi­ne­ra­de i slut­spe­let när Lasse Jo­hans­son gick sön­der. Förste­mål­vakt.

Dan BAKALA

Född 87-12-23. Längd: 180 cm. Vikt: 84 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Cal­ga­ry Royals. Kom från: IK Os­kars­hamn, 2016. 2015/16 (all­svens­kan): 34 mat­cher, 2,14 mål , 92,3%. SHL-mat­cher: 0.

Ka­na­den­sa­ren har en bak­grund på läg­re ni­vå­er, men kom­mer från två star­ka år i all­svens­kan. Snabb i sid­led och bra på första­puc­kar­na. Be­hö­ver job­ba på jämn­het och re­tur­kon­troll. Sök­te sig till Frölun­da – och ska va­ra oer­hört am­bi­tiös och mo­ti­ve­rad.

Jo­han­nes JOHANNESEN

Född: 97-03-01. Längd: 181 cm. Vikt: 85 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Sta­vang­er Hoc­key. Kom från: Sta­vang­er Oi­lers, 2016. 2015/16: 43 mat­cher, 14 po­äng (3+11). SHL-mat­cher: 0.

Spe­la­de VM i vå­ras trots sin unga ål­der. En god skrid­sko­åka­re och kan spe­la myc­ket. Har en of­fen­siv upp­si­da med god träff­sä­ker­het från blå. La­gets en­de hö­ger­skytt på back­si­dan, vil­ket öpp­nar för spel i nu­me­rärt överläge. Stor ut­veck­lings­po­ten­ti­al.

Jacob LARS­SON

Född 97-04-29. Längd: 188 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Tro­ja-Ljung­by. Kom från: IF Tro­ja-Ljung­by, 2013. 2015/16: 47 mat­cher, 14 po­äng (5+9). SHL-mat­cher: 67.

Smart back med ett fan­tas­tiskt spel­sin­ne. Smi­dig på rö­ren och skick­lig med puck. Ut­veck­lat sitt för­svars­spel, men har fort­fa­ran­de si­na främs­ta egen­ska­per i of­fen­si­ven. Rappt hand­leds­skott. Be­hö­ver bli bätt­re ut­an puck samt byg­ga på med styr­ka.

Hen­rik TÖMMERNES

Född 90-08-28. Längd: 186 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fär­je­stads BK. Kom från: Uti­ca Co­mets, 2015. 2015/16: 50 mat­cher, 29 po­äng (10+19). SHL-mat­cher: 233.

Of­fen­siv back som dock bli­vit mer mångsidig. Är en otro­lig till­gång i po­wer­play-spe­let och har ett väl­taj­mat skott. Fan­tas­tisk skrid­sko­å­ka­re, myc­ket på grund av sin ban­dy­bak­grund. Lär få en än­nu stör­re – och vik­ti­ga­re – roll den här sä­song­en.

John NY­BERG

Född: 96-07-14. Längd: 188 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Här­ry­da HC. Kom från: Här­ry­da HC, 2011. 2015/16: 6 mat­cher, 0 po­äng. SHL-mat­cher: 23.

Var ut­lå­nad till Os­kars­hamn stör­re de­len av för­ra sä­song­en. Har bli­vit bätt­re i åk­ning­en se­nas­te åren, men finns fort­fa­ran­de ut­rym­me för förbättring. Är en två­vägs­back med en of­fen­siv upp­si­da. Har bra tryck i skot­tet och är skick­lig på små ytor.

Matt DONOVAN

Född: 90-05-09. Längd: 185 cm. Vikt: 93 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Okla­ho­ma CB. Kom från: Roches­ter Ame­ri­cans, 2016. 2015/16: 73 mat­cher, 31 po­äng (8+23). SHL-mat­cher: 0.

Den förs­ta Okla­ho­ma-föd­de spe­la­re att nå NHL. Spets­för­värv som är väl­digt all­round. Kan dels sty­ra ett po­wer­play, men även spe­la re­jält bak­åt och va­ra en stor till­gång i det de­fen­si­ven ar­be­tet. En täv­lings­män­ni­ska som gör sitt förs­ta år i Eu­ro­pa.

Mat­ti­as NØRSTEBØ

Född 95-06-03. Längd: 179 cm. Vikt: 80 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Lil­le­ham­mer IK. Kom från: Brynäs IF, 2016. 2015/16: 31 mat­cher, 5 po­äng (2+3). SHL-mat­cher: 85.

Skrid­s­ko­stark och puckskick­lig back som rör puc­ken bra. Finns de­lar att för­bätt­ra i det de­fen­si­va ar­be­tet – och har job­bat hårt med främst fy­si­ken i som­mar. Bi­drar gär­na i an­falls­spe­let med ett bra hand­leds­skott. En spe­la­re Frölun­da tror myc­ket på.

Oscar ENGSUND

Född: 93-08-03. Längd: 189 cm. Vikt: 95 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Os­kars­hamn. Kom från: IK Os­kars­hamn, 2016. 2015/16: 42 mat­cher, 15 po­äng (3+12). SHL-mat­cher: 12.

Fy­sisk, de­fen­sivt skick­lig back som vin­ner många när­kam­per. En jät­te fram­för eg­na kas­sen och räds in­te det hår­da­re spe­let. Kan job­ba på sin skrid­sko­åk­ning och rör­lig­het. Bi­drar in­te med så myc­ket of­fen­sivt, men har än­då ett kraft­fullt skott.

Jo­nat­han SIGALET

Född 86-02-12. Längd: 185 cm. Vikt: 92 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb:. Kom från: Lu­leå HF, 2016. 2015/16: 46 mat­cher, 14 po­äng (2+12). SHL-mat­cher: 65.

Ru­ti­ne­rad back med en fin rör­lig­het på isen. Snabb på rö­ren och skick­lig med puc­ken. Har ett bra första­pass och kan spe­la vid de fles­ta si­tu­a­tio­ner­na. Väl­rik­tat av­slut. Lär få ett stort an­svar, men trivs med myc­ket is­tid. Skrev på ett tre­års­av­tal.

Carl GRUNDSTRÖM

Född 97-12-01. Längd: 184 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Björklö­ven. Kom från: Mo­do Hoc­key, 2016. 2015/16: 49 mat­cher, 16 po­äng (7+9) SHL-mat­cher: 73.

Hårt job­ban­de yt­ter­for­ward. Stark och ri­vig i sin åk­ning. Är ef­fek­tiv i ar­be­tet längs sar­gen och kom­mer of­ta ut med puc­ken. En väl­digt bra tack­la­re med fin taj­ming. In­te spe­ci­ellt tek­nisk, men kan än­då bi­dra of­fen­sivt med sitt go­da spel­sin­ne.

Ca­sey WELLMAN

Född: 87-10-18. Längd: 183 cm. Vikt: 82 kg. Land: USA. Mo­der­klubb:. Kom från: Spar­tak Moskva, 2016. 2015/16 (KHL): 40 mat­cher, 16 po­äng (8+8). SHL-mat­cher: 0.

Po­äng­spe­la­re med över 50 NHL-mat­cher på me­rit­lis­tan. Kan spe­la bå­de cen­ter och på en kant. Bör kun­na dra nyt­ta av den stör­re isen med sin emi­nen­ta skrid­sko­åk­ning. Har ett väl­pla­ce­rat skott, men pas­sar gär­na. Kom­mer få en nyc­kel­roll i po­wer­play.

Victor OLOFS­SON

Född 95-07-18. Längd: 180 cm. Vikt: 78 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­do HK. Kom från: Mo­do Hoc­key, 2016. 2015/16: 49 mat­cher, 29 po­äng (14+15). SHL-mat­cher: 99.

Of­fen­sivt skick­lig yt­ter. Har bra ac­ce­le­ra­tion och rör­lig i sin åk­ning. Ska för­sö­ka er­sät­ta Andre­as John­son. Har ett bra spel­sin­ne och ett hårt, di­stinkt av­slut. No­to­risk mål­skytt. En spe­la­re som Frölun­da ser go­da möj­lig­he­ter i att ut­veck­la yt­ter­li­ga­re.

Se­basti­an STÅLBERG

Född: 90-03-06. Längd: 185 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Le­rums BK. Kom från: Rög­le BK, 2015. 2015/16: 51 mat­cher, 14 po­äng (10+4). SHL-mat­cher: 54.

Mångsidig for­ward som över­ras­kan­de en hel del för­ra sä­song­en. Har en otro­lig ar­betska­pa­ci­tet och är väl­digt lag­lo­jal. Bor­de skju­ta of­ta­re då han har ett snabbt, väl­pla­ce­rat skott. Ri­vig i åk­ning­en och bra i eg­na zo­nen. Kan ut­veck­la sitt spel­sin­ne.

Jo­el LUN­DQVIST

Född 82-03-02. Längd: 184 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Jär­pens IF. Kom från: Dal­las Stars, 2009. 2015/16: 45 mat­cher, 38 po­äng (19+19). SHL-mat­cher: 582.

Kar­riä­rens hit­tills bäs­ta sä­song krön­tes med SM-guld. Är en jät­te över he­la ba­nan och har bli­vit än­nu bätt­re of­fen­sivt. Skick­lig te­ka­re, la­gets själv­kla­ra le­da­re. Enorm täv­lings­män­ni­ska. Rätt seg i åk­ning­en, men väger upp det med sin ar­betska­pa­ci­tet.

Christof­fer EHN

Född: 96-04-05. Längd: 191 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ska­ra IK. Kom från: Sköv­de IK, 2012. 2015/16: 37 mat­cher, 2 po­äng (0+2). SHL-mat­cher: 45.

An­pass­nings­bar och ex­tremt se­ri­ös. Läg­ger gär­na ner extra tim­mar på gym­met. Smart spe­la­re som ser isen väl. Trivs i spe­let längs sar­gen, men bör ut­nytt­ja sin åk­ning och puckskick­lig­het mer. Gjor­de ett ka­non­jobb un­der se­nas­te slut­spe­let.

Ha­de in­te en av si­na bätt­re sä­song­er i vint­ras, men stod all­tid för ett hårt jobb och är enormt upp­skat­tad vid si­dan av isen. En stor pro­fil. Ri­vig i sin åk­ning med god ac­ce­le­ra­tion. Be­hö­ver för­bätt­ra sin puck­kon­troll och skott­pre­ci­sion.

Jo­han SUNDSTRÖM

Född: 92-09-21. Längd: 190 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Frölun­da HC. Kom från: Bridge­port ST, 2015. 2015/16: 51 mat­cher, 36 po­äng (17+19). SHL-mat­cher: 142.

En le­dar­ge­stalt vid si­dan av isen som ha­de en ma­ka­lös utveckling un­der guld­sä­song­en. Har en oer­hört bred re­per­to­ar och age­rar smart med puc­ken. Spe­lar gär­na fy­siskt. In­te spe­ci­ellt flas­hig. Går in med be­tyd­ligt hög­re krav på sig nu. Pal­lar han det?

Nick­las LASU

Född 89-09-16. Längd: 182 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Mölndal. Kom från: IF Mölndal, 2005. 2015/16: 51 mat­cher, 21 po­äng (8+13). SHL-mat­cher: 376.

Stod för sin bå­de mål- och po­äng­bäs­ta A-lags­sä­song i vint­ras. Höj­de sig se­dan yt­ter­li­ga­re i slut­spe­let. De­fen­sivt skick­lig och läg­ger all­tid ner ett oer­hört hårt jobb. Bra på att täc­ka skott. Har ett bul­tan­de Frölun­dahjär­ta. Bli­van­de klubble­gen­dar.

Erik NY­STRÖM

Född 93-10-30. Längd: 181 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Nac­ka HK. Kom från: IK Pan­tern, 2016. 2015/16 (allsv.): 48 mat­cher, 37 po­äng (18+19). SHL-mat­cher: 19.

Dol­dis som va­rit runt en hel del – och har me­ri­ter bå­de från AHL och KHL. Kom­mer från sin hit­tills bäs­ta sä­song i kar­riä­ren. Är en hårt job­ban­de yt­ter som har bra fart i sin åk­ning. Tek­niskt skick­lig med go­da of­fen­si­va fär­dig­he­ter. Ut­veck­lings­bar.

Mats ROSSELI OL­SEN

Född: 91-04-29. Längd: 180 cm. Vikt: 81 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Furu­set IF. Kom från: Vå­le­renga, 2012. 2015/16: 47 mat­cher, 20 po­äng (4+16). SHL-mat­cher: 200.

Spe­lat he­la fy­ra VM och ett OS. Har en fe­no­me­nal skrid­sko­åk­ning och är in­ten­siv i sitt spel­sätt. Skju­ter gär­na från ovän­ta­de vinklar, men har si­na främs­ta egen­ska­per i det de­fen­si­va ar­be­tet. Bra på att dö­da ut­vis­ning­ar. Un­derskat­tad tek­ni­ker.

Si­mon HJALMARSSON

Född: 89-02-01. Längd: 182 cm. Vikt: 78 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gisla­veds SK. Kom från: CSKA Moskva, 2016. 2015/16 (KHL): 28 mat­cher, 13 po­äng (3+10). SHL-mat­cher: 271.

Kom­mer från två år i Ryss­land med en mer de­fen­siv roll. Är an­nars en no­to­risk po­äng­ma­skin som gjor­de 27 mål un­der sin se­nas­te SHL-grundse­rie. Har en hög ar­betska­pa­ci­tet och be­sit­ter al­la tänk­ba­ra of­fen­si­va kva­li­te­ter för att va­ra en spets­spe­la­re.

Patrik CARLS­SON

Född 87-11-03. Längd: 179 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kungälvs IK. Kom från: HV71, 2015. 2015/16: 51 mat­cher, 24 po­äng (6+18). SHL-mat­cher: 337.

Smart, mångsidig cen­ter. Har ge­nom åren fått en mer de­fen­siv roll och är på att ba­na väg för si­na ked­je­kam­ra­ter. Har god fart i åk­ning­en med en fin rör­lig­het. Pas­sar hell­re än skju­ter, även om skot­tet är rappt. Be­hö­ver dock job­ba på pre­ci­sio­nen.

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.