H 71 www.

Hockeybibeln - - SPORT -

Li­nus SÖDERSTRÖM

Född 96-08-23. Längd: 194 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Värm­dö HC. Kom från: Djur­går­dens IF, 2016. 2015/16: 17 mat­cher, 1,86 mål/match, 92,7%. SHL-mat­cher: 0.

Var för­ra sä­song­en ut­lå­nad till Vi­ta Häs­ten och vak­ta­de dess­utom, med bravur, det svens­ka JVM-må­let. Är en stor ta­lang som an­vän­der sin stor­lek för att täc­ka av ytor för mot­stån­da­ren. Kan bli snab­ba­re i si­na för­flytt­ning­ar och job­ba på jämn­he­ten.

F. PET­TERS­SON WENTZEL

Född: 91-07-23. Längd: 185 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Alm­tu­na IS. Kom från: Fär­je­stad BK, 2015. 2015/16: 43 mat­cher, 2,48 mål/match, 91,4%. SHL-mat­cher: 156.

Ex­plo­siv mål­vakt som är väl­digt tek­nisk. Klas­sisk but­ter­fly­s­til och har få di­rek­ta svag­he­ter – även om han än­nu in­te vi­sat sig va­ra den där rik­tigt sta­bi­la förste­mål­vak­ten på SHL-ni­vå. Blan­dar och ger en hel del, vil­ket Fred­rik mås­te put­sa på.

Kristo­fer BERGLUND

Född 88-08-12. Längd: 177 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Björklö­ven. Kom från: Väx­jö La­kers, 2014. 2015/16: 40 mat­cher, 13 po­äng (1+12). SHL-mat­cher: 400.

Sta­bil back med ett otro­ligt spel­sin­ne. Har även en rör­lig och fin åk­ning. Är in­te spe­ci­ellt fy­sisk, men ten­de­rar of­ta att kom­ma ut med puc­ken än­då. Smart i när­kamps­spe­let. Po­si­tions­sä­ker i egen zon – och främst en pass­nings­läg­ga­re of­fen­sivt.

Adam AL­MQVIST

Född: 91-02-27. Längd: 181 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HV71. Kom från: Se­verstal Che­repo­vets, 2015. 2015/16: 47 mat­cher, 19 po­äng (6+13). SHL-mat­cher: 169.

Of­fen­siv back som gär­na sät­ter igång spe­let med di­stink­ta första­pass. Gör en hel del po­äng från blå lin­jen. Be­hö­ver bätt­ra på sin skrid­sko­åk­ning och byg­ga på sin fy­si­ken. Gil­lar att del­ta i när­kamps­spe­let, men vin­ner för säl­lan du­el­ler­na.

Christof­fer PERS­SON

Född 85-04-04. Längd: 192 cm. Vikt: 100 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Här­ry­da HC. Kom från: Frölun­da HC, 2016. 2015/16: 32 mat­cher, 4 po­äng (0+4). SHL-mat­cher: 238.

Oer­hört nyt­tig i de­fen­si­ven. Läg­ger all­tid ner ett hårt jobb och har bli­vit allt bätt­re på po­si­tio­ne­ring­en i eg­na zo­nen. Ing­en su­ve­rän skrid­sko­å­ka­re, men har god räck­vidd och är sten­hård i när­kamps­spe­let. Kän­ner till si­na be­gräns­ning­ar med puc­ken.

Law­rence PILUT

Född: 95-12-30. Längd: 179 cm. Vikt: 75 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Tings­ryds AIF. Kom från: Tings­ryds AIF, 2011. 2015/16: 21 mat­cher, 6 po­äng (1+5). SHL-mat­cher: 91.

Ha­de vis­sa ska­d­e­pro­blem för­ra sä­song­en, men har fort­fa­ran­de en ljus fram­tid i och med sin unga ål­der. Har si­na främs­ta egen­ska­per i de­fen­si­ven. Spe­lar re­jält och med myc­ket kraft. Ha­bil pass­nings­läg­ga­re, men öser in­te in po­äng. Bra spel­sin­ne.

Jacob CEDERHOLM

Född 98-01-30. Längd: 193 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Jonstorps IF. Kom från: Jonstorps IF, 2014. 2015/16: 9 mat­cher, 0 po­äng (0+0). SHL-mat­cher: 12.

Kap­ten för J20-la­get, men vill nu ta en plats i A-trup­pen. Är en sta­bil de­fen­siv back som spe­lar hårt och di­stinkt i eg­na zo­nen. Stark i när­kam­per­na och har en god­känd åk­ning för sin stor­lek. Stic­ker säl­lan ut på ba­nan, el­ler bi­drar i an­falls­spe­let.

Niklas HANSSON

Född: 95-01-08. Längd: 185 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Jonstorps IF. Kom från: Rög­le BK, 2015. 2015/16: 44 mat­cher, 22 po­äng (7+15). SHL-mat­cher: 53.

Var den star­kast ly­san­de stjär­nan i HV:s för­svars­trupp för­ra sä­song­en. Oer­hört skick­lig of­fen­sivt med ett bra skott, fint pass­nings­spel och en rör­lig åk­ning. Kan an­vän­da si­na ki­lon än­nu mer och bli nog­gran­na­re med po­si­tio­ne­ring­en i de­fen­si­ven.

Andre­as BORGMAN

Född 95-06-18. Längd: 183 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: VIK Västerås, 2016. 2015/16 (allsv.): 52 mat­cher, 16 po­äng (5+11). SHL-mat­cher: 3.

En lo­van­de back som gil­lar att föl­ja med upp i an­fal­len. Kom­bi­ne­rar en god skrid­sko­åk­ning med of­fen­si­va fär­dig­he­ter och fy­siskt spel och blir på så vis en sta­bil två­vägs­back som går att an­vän­da i många si­tu­a­tio­ner. Kan bätt­ra på jämn­he­ten.

Dy­lan REESE

Född: 84-08-29. Längd: 185 cm. Vikt: 93 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Pitts­burgh Hor­nets. Kom från: Spring­fi­eld, 2016. 2015/16 (AHL): 23 mat­cher, 8 po­äng (1+7). SHL-mat­cher: 0.

All­round back med 78 NHL-mat­cher på me­rit­lis­tan. Sak­nar nå­gon rik­tig spetse­gen­skap, men bi­drar över he­la ba­nan med fint spel­sin­ne och en bra åk­ning. Har stor­le­ken, men spe­lar in­te spe­ci­ellt fy­siskt. Stu­de­rat fy­ra år på Har­vard Uni­ver­si­ty.

Mar­tin THÖRNBERG

Född 83-08-06. Längd: 183 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HV71. Kom från: Lo­ko­mo­tiv Ja­roslavl, 2015. 2015/16: 49 mat­cher, 33 po­äng (11+22). SHL-mat­cher: 447.

Kom hem för­ra som­ma­ren ef­ter fy­ra år i Ryss­land, men han blev in­te rik­tigt den stor­stjär­nan HV ha­de hop­pats på. Har dock ett rus­kigt skott, in­ten­siv åk­ning och en enorm vin­nar­skal­le. Har bli­vit mer an­svars­ta­gan­de över he­la ba­nan. Grymt vik­tig.

Si­mon ÖNERUD

Född: 88-06-16. Längd: 185 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HV71. Kom från: Mo­do Hoc­key, 2015. 2015/16: 48 mat­cher, 28 po­äng (17+11). SHL-mat­cher: 388.

Un­derskat­tad po­wer­for­ward som på se­na­re tid ut­veck­lat sin of­fen­siv på ett im­po­ne­ran­de sätt. Har fint tryck i åk­ning­en och är in­ten­siv längs sar­gen. Sö­ker sig gär­na in mot kas­sen och trivs i tä­ta­re tra­fik. Har hög ar­bets­mo­ral och ett rappt av­slut.

Oscar SUNDH

Född 86-10-22. Längd: 189 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kniv­s­ta IK. Kom från: Lin­kö­ping HC, 2015. 2015/16: 52 mat­cher, 20 po­äng (15+5). SHL-mat­cher: 505.

Väl­digt all­round yt­ter­for­ward. Har dels ett bra hand­leds­skott, god puck­kon­troll och en kraft­full skrid­sko­åk­ning, men är även oer­hört nyt­tig i fore­chec­king­ar­be­tet. Age­rar tufft i när­kam­per­na och tar sig gär­na in mot kas­sen. Upp­skat­tad lag­spe­la­re.

Filip SANDBERG

Född: 94-07-23. Längd: 174 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: AIK. Kom från: AIK, 2010. 2015/16: 52 mat­cher, 21 po­äng (9+12). SHL-mat­cher: 152.

Lil­le­bror till AIK-kap­te­nen med sam­ma ef­ter­namn. En of­fen­siv play­ma­ker som lä­ser spe­let otro­ligt väl. Rör sig smi­digt och är sä­ker i po­si­tions­spe­let över he­la ba­nan. Tek­niskt skick­lig och har en kre­a­tiv åd­ra. Gil­lar att ir­ri­te­ra mot­stån­dar­na.

Erik AN­DERS­SON

Född 94-07-04. Längd: 183 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Nit­torps IK. Kom från: Nit­torps IK, 2011. 2015/16: 52 mat­cher, 8 po­äng (3+5). SHL-mat­cher: 77.

Var ut­lå­nad till Västerås un­der en stor del av för­ra sä­song­en. Skick­lig skrid­sko­å­ka­re med ett bra spel­sin­ne. Har även ett di­stinkt, pre­cist skott och god taj­ming i sitt age­ran­de på isen. Kan bli än­nu star­ka­re och mer re­jäl i när­kamps­spe­let.

Mat­ti­as TEDENBY

Född: 90-02-21. Längd: 177 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Vär­na­mo GIK. Kom från: Al­ba­ny De­vils, 2014. 2015/16: 47 mat­cher, 32 po­äng (13+19). SHL-mat­cher: 199.

Spek­ta­ku­lär yt­ter­for­ward vars tek­nis­ka fär­dig­he­ter gör ho­nom till en stund­tals oer­hört un­der­hål­lan­de spe­la­re att tit­ta på. Har en otro­lig fart i åk­ning­en med god ac­ce­le­ra­tion. Hyf­sad mål­skytt och pass­nings­läg­ga­re. Kan job­ba hår­da­re de­fen­sivt.

Vann SHL:s po­äng­li­ga 13/14 i LHC och flyt­ta­de hem till Jön­kö­ping i bör­jan av året. Lä­ser spe­let oer­hört väl och kan hit­ta vad som ser ut som omöj­li­ga pass­ning­ar. Ing­en fan­tas­tisk åk­ning, får det of­ta tufft i tä­ta­re tra­fik. På­lit­lig po­äng­pro­du­cent.

Christof­fer TÖRNGREN

Född 94-05-16. Längd: 178 cm. Vikt: 77 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Vim­mer­by HC. Kom från: Tings­ryds AIF, 2013. 2015/16: 46 mat­cher, 11 po­äng (5+6). SHL-mat­cher: 95.

Stark i åk­ning­en och läg­ger all­tid ner ett hårt ar­be­te. Hans stor­lek gör ho­nom dock till ett re­la­tivt lätt byte för re­jä­la­re bac­kar. Le­ver myc­ket på sin rör­lig­het. Kan dels age­ra pass­nings­läg­ga­re, men även av­slu­ta själv. Blixt­snabbt hand­leds­skott.

Ke­vin STENLUND

Född: 96-09-20. Längd: 193 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Tum­ba. Kom från: Bot­kyr­ka HC, 2012. 2015/16: 43 mat­cher, 2 po­äng (1+1). SHL-mat­cher: 60.

Smart cen­ter med god puck­han­te­ring. Lä­ser spe­let väl och går all­tid in med en hund­ra­pro­cen­tig in­ställ­ning. An­vän­der si­na styr­kor på ett bra sätt, spe­lar fy­siskt och en­kelt. Kan job­ba på skrid­sko­åk­ning­en som är li­te trög i de in­le­dan­de skä­ren.

Ted BRITHÉN

Född 90-11-25. Längd: 186 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Rög­le BK. Kom från: Rög­le BK, 2013. 2015/16: 24 mat­cher, 6 po­äng (2+4). SHL-mat­cher: 174.

En kraft­full och in­tel­li­gent två­vägscen­ter som kan an­vän­das bå­de i nu­me­rärt över- och un­der­läge. Är en ly­san­de play­ma­ker som hell­re pas­sar än skju­ter, även om hans skott är av väl­digt hög klass. Bra tryck i åk­ning­en och har go­da le­da­re­gen­ska­per.

Te­e­mu LAI­NE

Född: 82-08-09. Längd: 182 cm. Vikt: 92 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Jo­ke­rit. Kom från: Don­bass Do­netsk, 2014. 2015/16: 15 mat­cher, 12 po­äng (7+5). SHL-mat­cher: 209.

Stic­ker verk­li­gen ut på isen med sin lå­ga tyngd­punkt och enormt höga fart. Ac­ce­le­re­rar blixt­snabbt och är stark i spe­let längs sar­gen. Har ett hårt skott som han gär­na an­vän­der. Tar en del onö­di­ga ut­vis­ning­ar och är he­la ti­den på si­na mot­stån­da­re.

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.