PO­WER­PLAY

SÅSPELARHV71

Hockeybibeln - - SPORT -

Kryl­lar av skick­li­ga for­wards som trivs i spel­for­men. På blå­lin­jen ska främst Hansson pro­du­ce­ra. La­get kom fy­ra i sta­tisti­ken i fjol – och det finns myc­ket po­si­tivt att kun­na byg­ga vi­da­re på. Arl­brandt är en tänk­bar PP-kung.

HV vann se­ri­en he­la fem gång­er mel­lan 2003 och 2011, men de se­nas­te åren har de va­rit långt från att upp­re­pa det. Ba­ra fy­ra gång­er un­der de 32 sä­song­er­na i högs­ta se­ri­en har man slu­tat säm­re än fjol­års­sä­song­ens ni­on­de­plats. Ba­ra ny­kom­ling­ar­na Rög­les och Karls­kro­nas mål­vak­ter fick fler skott mot sig än HV:s och ute­spe­lar­na var näst sämst i li­gan på att täc­ka skott. Fram­åt var det in­te hel­ler så myc­ket bätt­re. 138 mål var den lägs­ta siff­ran HV71 har mäk­tat med på en sä­song un­der 2000-ta­let, bort­sett från den miss­lyc­ka­de lock­out­sä­song­en.

Arl­brandt.

Fred­rik Pet­ter­son Wentzel

Kristo­fer Berglund

Adam Al­mqvist Andre­as Borgman Jacob Cederholm

Pär Arl­brandt Mat­ti­as Tedenby

Oscar Sundh Anton Bengts­son

Li­nus Söderström

Ted Brithén Chris Ab­bott Si­mon Önerud Filip Sandberg Ke­vin Stenlund

Niklas Hansson Dy­lan Reese Law­rence Pilut Christof­fer Pers­son Mar­tin Thörnberg

Te­e­mu Lai­ne Christof­fer Törngren Erik An­ders­son Li­as An­ders­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.