DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

ETTÖGONBLICK ...med­trä­na­renJo­hanLind­bom

Hockeybibeln - - SPORT -

Erik Ers­berg, mv, slu­tar Chris Cam­po­li, b, klubb ej klar Je­re Ka­ra­lah­ti, b, klubb ej klar Emil Jo­hans­son, b, Djur­går­den Ryan O’Byr­ne, b, slu­tar Ax­el Eidstedt, b, Mo­do Si­mon Karls­son, b, Sö­der­täl­je Erik Chri­s­ten­sen, f, klubb ej klar Björn Me­lin, f, klubb ej klar Filip Ahl, f, Re­gi­na Pats

– SM-guld. Jäm­fört med många and­ra lag har ni vär­vat re­la­tivt li­te. Vad be­ty­der det att ha stom­men kvar från i fjol? – Vi hop­pas att det är en för­del. Vi val­de ti­digt att för­länga många kon­trakt. Vi kän­de att det fanns mer att få ut av trup­pen. Vi har många ta­lang­ful­la kil­lar i grup­pen som nu har gjort ett el­ler två år i SHL som för­hopp­nings­vis kan ta näs­ta steg. Ni släpp­te in 146 mål för­ra sä­song­en. Är för­svars­spe­let bätt­re i år? – Ja, det är må­let. Vi tyck­te att vi var li­te trö­ga i för­svars­spe­let. Vi har gjort en för­yng­ring där och har kanske li­te mer ­spel­skick­lig­het än tyngd på back­si­dan. Hoc­keyn som spe­las nu­me­ra är väl­digt snabb och då är det en för­del att va­ra snabb fö­re någ­ra ki­lon ­extra. Sex ra­ka kvarts­final­för­lus­ter. Vad ta­lar för att ni lyc­kas bry­ta den tren­den? – Som jag sa har vi ett bra lag på pap­pe­ret. Vi har ett ut­veck­lings­bart och spännande lag. In­nan för­ra sä­song­en var det många som tip­pa­de oss rätt högt. Nu dras vi ner li­te för att vi in­te har vär­vat så myc­ket. Allt strul vi ha­de för­ra sä­song­en gjor­de att vi in­te fick ut allt vi bor­de ha. Kan vi ut­veck­la de här kil­lar­na och få ut li­te mer blir det spännande fram­ö­ver. Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu? – Förs­ta vec­kan har gett mer­smak och jag hop­pas att vi hål­ler oss he­la och fris­ka, och kan byg­ga vi­da­re på det. Se­dan får det gär­na kom­ma li­te mer sol ock­så.

Så många ut­vis­nings­mi­nu­ter lan­da­de HV71 på för­ra sä­song­en – klart mest i SHL. Lind­boms gäng till­de­la­des dess­utom bå­de flest ti­o­mi­nu­ta­re (6) och högst an­tal ”match pe­nal­ty”-ut­vis­ning­ar (5). Vad gäl­ler van­li­ga två­or lan­da­de man dock först på ti­on­de plats.

Pers­son.

Je­re Ka­ra­lah­ti.

Lind­bom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.