LEK­SAND

Hockeybibeln - - SPORT -

Hen­rik HAU­KE­LAND

Född 94-12-06. Längd: 186 cm. Vikt: 83 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Stjer­nen. Kom från: Stjer­nen, 2015. 2015/16 (allsv.): 22 mat­cher, 2,33 mål/match, 92,8%. SHL-mat­cher: 0.

Fort­fa­ran­de ut­veck­lings­bar mål­vakt som var en av de sto­ra an­led­ning­ar­na till att Lek­sand kun­de ta kli­vet upp till SHL i vå­ras. Var då en le­van­de vägg. Är re­ak­tions­snabb och har bli­vit bätt­re med klub­ban. En matchvin­na­re som hö­jer sig i de vik­ti­ga lä­ge­na.

At­te

ENGREN

Född: 88-02-19. Längd: 185 cm. Vikt: 84 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Luk­ko. Kom från: Spar­tak Moskva, 2016. 2015/16 (KHL): 34 mat­cher, 2,81 mål/match, 90,2%. SHL-mat­cher: 0.

Känns li­te som en om­start. Kom­mer från tre ra­ka sä­song­er i KHL och har dess­utom re­pre­sen­te­rat Fin­land un­der två VM. En kom­pakt och mo­dern mål­vakt som är bra på första­puc­kar­na. Ser isen väl. Be­hö­ver dock för­bätt­ra jämn­het och re­tur­kon­troll.

Da­ni­el BERTOV

Född 92-09-23. Längd: 182 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HV71. Kom från: Ma­ri­estad Bo­is, 2016. 2015/16 (allsv.): 6 mat­cher, 0 po­äng. SHL-mat­cher: 5.

En skrid­s­ko­stark, spe­lan­de back som har si­na störs­ta kva­li­te­ter i det of­fen­si­va spe­let. Gjor­de 33 po­äng på 34 mat­cher i di­vi­sion 1 in­nan han kom till Lek­sand i feb­ru­a­ri. Be­hö­ver job­ba med spe­let i egen zon och bli star­ka­re längs sar­gen. En jo­ker.

Nichlas TORP

Född: 89-04-10. Längd: 181 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HV71. Kom från: Mo­do Hoc­key, 2016. 2015/16: 33 mat­cher, 4 po­äng (0+4). SHL-mat­cher: 357.

En av SHL:s ab­so­lut tuf­fas­te bac­kar. Spe­lar of­ta – och gär­na – på grän­sen till fult. Ska bi­dra med fy­sik i de­fen­si­ven. Har go­da le­da­re­gen­ska­per och ett kraft­fullt slagskott från blå. Är en bra tack­la­re, men be­hö­ver bli bätt­re på si­na av­väg­ning­ar.

Ben YOUDS

Född 88-04-20. Längd: 178 cm. Vikt: 84 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Map­le Gro­ve. Kom från: Pro­vi­dence Bru­ins, 2016. 2015/16 (AHL): 50 mat­cher, 22 po­äng (5+17). SHL-mat­cher: 0.

Puck­sä­ker back med ett bra första­pass. Kan sät­ta igång an­fall på egen hand och föl­jer gär­na med upp i an­fal­len. Har ett rappt skott. Ovan vid den sto­ra isen, men med ti­den bör den kun­na pas­sa hans spel­stil. So­lid i de­fen­si­ven. Spännande värv­ning.

Alex­an­der YTTERELL

Född: 91-07-01. Längd: 182 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bo­ro-Vet­lan­da HC. Kom från: BIK Karlsko­ga, 2016. 2015/16 (allsv.): 48 mat­cher, 29 po­äng (13+16). SHL-mat­cher: 2.

Bra ac­ce­le­ra­tion och fin spel­upp­fatt­ning. Kan fort­fa­ran­de bli mer po­si­tions­sä­ker och nog­grann i den eg­na zo­nen. Har an­nars go­da of­fen­si­va egen­ska­per och ef­ter fle­ra år i Dan­mark och all­svens­kan känns han re­do för att testa SHL på rik­tigt.

Ma­ti­as LAS­SEN

Född 96-03-15. Längd: 182 cm. Vikt: 82 kg. Land: Dan­mark. Mo­der­klubb: Rø­dov­re SIK. Kom från: Rø­dov­re Mighty Bulls, 2015. 2015/16 (allsv.): 44 mat­cher, 9 po­äng (3+6) SHL-mat­cher: 0.

Stor­ta­lang som har fle­ra år i dans­ka högs­ta­li­gan bakom sig. Im­po­ne­ra­de på många i Te­ge­ra Are­na för­ra sä­song­en. Är en två­vägs­back som dels är sta­bil i egen zon, men som även kan bi­dra of­fen­sivt. Det höga SHL-tem­pot blir san­no­likt en ut­ma­ning.

Patrik NORÉN

Född: 92-12-01. Längd: 181 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sä­ters IF. Kom från: Sked­vi/Sä­ter, 2008. 2015/16 (allsv.): 51 mat­cher, 12 po­äng (5+7). SHL-mat­cher: 0.

En tro­tjä­na­re i klub­ben trots sin gans­ka unga ål­der. En smart spe­la­re som in­te stic­ker ut spe­ci­ellt myc­ket på ba­nan. Är dock nyt­tig för sitt lag. Po­si­tions­sä­ker och nog­grann i den eg­na zo­nen. Spe­lar en­kelt och trivs när det blir li­te mer fy­siskt.

Mar­kus LAU­RID­SEN

Född 91-02-28. Längd: 187 cm. Vikt: 93 kg. Land: Dan­mark. Mo­der­klubb: IC Gen­tof­te. Kom från: AIK, 2016. 2015/16 (allsv.): 50 mat­cher, 21 po­äng (8+13). SHL-mat­cher: 0.

Lil­le­bror till SM-guld­vin­na­ren Oli­ver med sam­ma ef­ter­namn. En sta­bil back vars de­fen­si­va egen­ska­per gör ho­nom väl­digt nyt­tig i eg­na zo­nen. Har dess­utom ett hårt, bra skott som han bor­de ut­nytt­ja än­nu of­ta­re. Re­dan spe­lat fy­ra VM-tur­ne­ring­ar.

Ol­le ALSING

Född: 96-05-01. Längd: 181 cm. Vikt: 73 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Alm­tu­na IS. Kom från: Alm­tu­na IS, 2016. 2015/16 (allsv.): 51 mat­cher, 22 po­äng (7+15). SHL-mat­cher: 0.

En su­per­ta­lang som spås en ly­san­de fram­tid. Många klub­bar vil­le ha hans namn­teck­ning, men det blev till slut Lek­sand. En spe­lan­de, puck­sä­ker back vars of­fen­si­va egen­ska­per stic­ker ut mest. Har ett öga för att hit­ta den av­gö­ran­de passningen.

Jo­han OLOFS­SON

Född: 94-05-09. Längd: 175 cm. Vikt: 74 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ar­vi­ka HC. Kom från: Fär­je­stad BK, 2016. 2015/16: 40 mat­cher, 7 po­äng (3+4). SHL-mat­cher: 108.

Lå­na­des ut till Lek­sand i vå­ras och gjor­de dun­der­suc­cé. Ha­de en stor roll när man tog kli­vet upp till SHL. Fick un­der ti­den i Fär­je­stad of­ta be­grän­sat med spel­tid, vil­ket gjort att han in­te rik­tigt kun­nat vi­sa si­na of­fen­si­va kva­li­te­ter. Upp till be­vis nu.

Lu­kas ERIKSSON

Född 88-10-18. Längd: 191 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HV71. Kom från: IK Os­kars­hamn, 2015. 2015/16 (allsv.): 50 mat­cher, 12 po­äng (4+8) SHL-mat­cher: 12.

En rik­tig roll­spe­la­re som är bra på att ut­nytt­ja sin stor­lek. Ly­san­de längs sar­gen – och räds in­te tä­ta­re tra­fik. Off­rar sig gär­na för la­get och är väl­digt vär­de­full. Är dess­utom bra på skrid­skor­na och job­bar sten­hårt var­je byte. Ing­en po­äng­ma­ka­re.

Mar­tin KARLS­SON

Född: 91-01-05. Längd: 183 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Smed­je­bac­ken HC. Kom från: Alm­tu­na IS, 2015. 2015/16 (allsv.): 49 mat­cher, 21 po­äng (8+13). SHL-mat­cher: 4

Hårt ar­be­tan­de for­ward och upp­skat­tad roll­spe­la­re. Job­bar med en hög in­ten­si­tet och skick­lig i fore­chec­king­ar­be­tet. Nyt­tig i bå­da de­lar av ba­nan. Får upp en bra fart på skrid­skor­na och har en god spel­upp­fatt­ning. Helt okej puck­be­hand­ling.

Fred­rik FORS­BERG

Född 96-12-12. Längd: 182 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lek­sands IF. Kom från: Egen pro­dukt. 2015/16 (allsv.): 21 mat­cher, 11 po­äng (6+5). SHL-mat­cher: 19.

Yng­re bror till NHL-stjär­nan Filip Fors­berg. Har dess­utom lik­nan­de egen­ska­per: Styr­ka i skrid­sko­åk­ning­en, god spel­upp­fatt­ning och ett rik­tigt bra av­slut. Kan få sitt ge­nom­brott den här sä­song­en. Har dock pro­blem med ett knä – kan stäl­la till det.

Jon KNUTS

Född: 91-02-04. Längd: 185 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Malungs IF. Kom från: Mal­mö Red­hawks, 2014. 2015/16 (allsv.): 51 mat­cher, 21 po­äng (10+11). SHL-mat­cher: 84.

Hårt ar­be­tan­de for­ward som även kan spe­la cen­ter. En mäs­ta­re på att dö­da ut­vis­ning­ar. Skick­lig i fore­chec­king­en och är en job­big spe­la­re att mö­ta. In­ten­siv och ett­rig. Har dess­utom ett un­derskat­tat skott. Vik­tig och nyt­tig för sitt kä­ra Lek­sand.

Jo­han PORSBERGER

Född: 93-06-20. Längd: 181 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Rut­viks SK. Kom från: Asplö­ven HC, 2015. 2015/16 (allsv.): 30 mat­cher, 21 po­äng (12+9). SHL-mat­cher: 6.

Finns gott om po­ten­ti­al i det of­fen­si­va spe­let, men det har än­nu in­te rik­tigt fått det att släp­pa. Var dock nyt­tig för Lek­sand då han an­slöt un­der den gång­na sä­song­en. Har ett di­stinkt, pre­ci­sions­sä­kert av­slut. Kan byg­ga på sin fy­sik yt­ter­li­ga­re.

Ru­ti­ne­rad cen­ter med över 500 mat­cher i fins­ka högs­ta­li­gan. Bra åt bå­da hål­len – och är ett rik­tigt kraft­pa­ket på isen. Trots sin stor­lek har han god fart. En le­dar­ge­stalt som kom­mer att få en nyc­kel­roll. Bra i bå­de nu­me­rärt över- och un­der­läge.

Mar­tin GRÖN­BERG

Född: 94-05-11. Längd: 181 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Björ­bo IF. Kom från: Björ­bo IF, 2008. 2015/16 (allsv.): 48 mat­cher, 12 po­äng (7+5). SHL-mat­cher: 78.

Till­hört för­e­ning­en un­der he­la åt­ta år. Stic­ker säl­lan ut, men står of­ta för att bra ar­be­te. Finns viss of­fen­siv po­ten­ti­al, men ham­nat i en roll där det i stäl­let blir myc­ket hårt jobb och att för­sö­ka spe­la 0–0. An­pass­nings­bar och nyt­tig.

Sond­re OL­DEN

Född 92-08-29. Längd: 194 cm. Vikt: 83 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Mang­le­rud Star. Kom från: Brynäs IF, 2016. 2015/16: 37 mat­cher, 9 po­äng (4+5). SHL-mat­cher: 60.

Har snab­ba föt­ter och en gu­da­be­nå­dad tek­nik. Fick det ald­rig att loss­na rik­tigt i Brynäs, men po­ten­ti­a­len finns. Kan bätt­re på sin fy­sik och be­hö­ver bli jäm­na­re i si­na pre­sta­tio­ner. En av de spe­la­re i Lek­sand som be­hö­ver ta ett extra kliv nu.

Eric CASTONGUAY

Född: 87-09-18. Längd: 185 cm. Vikt: 87 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: An­to­i­ne-Gi­rou­ard Gau­lo­is. Kom från: Tings­ryd, 2016. 2015/16 (allsv.): 52 mat­cher, 40 po­äng (11+29). SHL-mat­cher: 0.

Har all­tid le­ve­re­rat i sva­ga­re hoc­keylän­der som Eng­land, Frank­ri­ke och Nor­ge. Slog ige­nom re­jält för­ra sä­song­en i all­svens­kan. Ett of­fen­sivt, mångsidigt kraft­pa­ket som bå­de kan spe­la fram och av­slu­ta själv. Kan kom­ma att le­da en förstali­na.

To­bi­as FORS­BERG

Född 88-04-05. Längd: 185 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Munksunds SSK. Kom från: VIK Västerås, 2011. 2015/16 (allsv.): 42 mat­cher, 12 po­äng (7+5). SHL-mat­cher: 166.

Nyt­tig grov­job­ba­re som går in på sin sjät­te ra­ka sä­song i klub­ben. En klas­sisk roll­spe­la­re som all­tid står för ett hårt ar­be­te. Skick­lig i fore­chec­king­en och i nu­me­rärt un­der­läge. Slu­tar ald­rig att åka skrid­skor. Har även ett helt okej skott.

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.