DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

ETTÖGONBLICK ...med­trä­na­renPer-ErikJohns­son

Hockeybibeln - - SPORT -

Frans Tu­o­hi­maa, mv, Sai­pa Vik­tor Am­nér, b, Lu­leå Tom Hed­berg, b, klubb ej klar (lån) Jonas Frögren, b, slu­tar Si­mon Er­lands­son, b, klubb ej klar Ro­bin Jacobs­son, b, KooKoo Vik­tor Mår­tens­son, f, Bor­länge Si­mon Nor­berg, f, Os­kars­hamn (lån) Brock Mont­pe­tit, f, klubb ej klar

– Ett SM-guld. Ni av­slu­ta­de fjol­å­ret fan­tas­tiskt. Kan ni ri­da vi­da­re på den vå­gen i SHL? – Åt­minsto­ne hop­pas jag att vi har hjälp av det vi gjor­de i fjol för att för­sö­ka få ett nytt SHL-kon­trakt. Fjol­å­rets ny­kom­ling Karls­kro­na hal­ka­de ­ef­ter ti­digt i fjol. Vad ta­lar för att ni in­te ham­nar i sam­ma sits? – Jag vet in­te. Vi är pla­ce­ra­de som lag 14 från bör­jan och där­i­från får vi ut­gå. Se­dan får vi se vart det ta vägen. Vil­ka är de sto­ra skill­na­der­na mel­lan all­svens­kan och SHL? – Om man ska va­ra är­lig var Mo­do spel­mäs­sigt bätt­re än oss i kva­let för­ra året, men vi ha­de ett go och ett tr yck i la­get som gjor­de att vi in­te stör­des av det, ut­an vi kör­de på än­då. Med li­te tur och skick­lig­het vann vi det där. Nu mö­ter vi lag som är snäp­pet bätt­re än Mo­do, och vis­sa lag kanske två snäpp bätt­re, och vi mås­te lyf­ta oss i kra­gen or­dent­ligt om vi ska lyc­kas. Ni har li­gans lät­tas­te lag (82,9 kg i snitt). Kom­mer ni att kla­ra av när det smäl­ler? – Vi är nog bå­de lät­tast och yngst. Det är ing­et fel att va­ra tung ibland, men det är hel­ler ing­et fel att va­ra rör­lig. Är det nå­gon spe­ci­ell spe­la­re som vi ska hål­la extra koll på? – Vi har två mål­vak­ter (Engren och Hau­ke­land) som det ska bli in­tres­sant att föl­ja, och kam­pen kring dem. De kom­mer sä­kert att få li­te att gö­ra ock­så. Det är två väl­digt vik­ti­ga spe­la­re i vårt lag. Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu? – Att vi läg­ger på lu­ren, ha­ha … Då kom­mer jag att kun­na upp­fyl­la din högs­ta öns­kan. – Ha­ha, du la­de upp bol­len. Det var en straffspark …

Lek­sand har SHL:s näst yngs­ta trupp med en snitt­ål­der på 23,5 år. Det är tre år yng­re i snitt per spe­la­re än till ex­em­pel Väx­jös el­ler Öre­bros. Ru­tin är så­le­des knap­past nå­got som ny­kom­ling­en kan lu­ta sig mot. Lek­sand får sna­ra­re hop­pas på ung­dom­lig en­tu­si­asm.

Torp.

Jonas Frögren.

Johns­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.