BOX­PLAY

SÅSPELARLINKÖPING

Hockeybibeln - - SPORT -

Man spe­lar ett an­pass­nings­bart box­play som of­ta stres­sar mot­stån­da­ren till miss­tag. Täc­ker av ytor bra och är snab­ba på re­tu­rer fram­för den eg­na kas­sen. Även här kom­mer back­för­lus­ter­na att mär­kas, men med ett sta­bilt grund­spel bör det än­då bli bra.

Lin­kö­ping var sämst i he­la SHL för­ra sä­song­en att vän­da un­der­läge i pa­us till se­ger vid full tid. El­va gång­er låg man un­der ef­ter den förs­ta pe­ri­o­den, 14 gång­er ef­ter den and­ra. Ing­en av des­sa gång­er lyc­ka­des man vän­da till se­ger. An­nars är det som vi har kon­sta­te­rat ovan­för: of­fen­sivt finns det all­tid gott om ka­pa­ci­tet, de­fen­sivt finns stör­re bris­ter. För­ra sä­song­en sköt la­get näst flest skott (Brynäs sköt sex fler), men släpp­te ock­så till flest skott av topp­la­gen. Nya Näkyvä och Lund­gren kom­mer att bli vik­ti­ga de­fen­sivt, men det of­fen­sivt kom­mer att fort­sät­ta att va­ra an­falls­glatt.

Mar­cus Högberg

Niclas Lund­gren Eddie Lars­son Gabri­el Carls­son Pet­ter Hansson Andrew Gor­don Ken André Olimb Vil­mos Galló Emil Sylvegård Hen­rik Törnqvist

Jacob Jo­hans­son

Gar­rett Roe Mat­his Olimb Niklas Pers­son Niklas Fogström

Kristi­an Näkyvä Gustav Fors­ling Emil Kristensen Anton Karls­son

Broc Litt­le Niclas Bergfors

Ja­kob Lil­ja Se­basti­an Karls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.