DENOFFENSIVATRADITIONEN

Hockeybibeln - - SPORT -

IFRÅ­GA­SATT BACKUPPSÄTTNING Även vad gäl­ler lag­byg­ge föl­jer Lin­kö­ping hur det bru­kar se ut hos klub­ben. De­fen­si­ven ifrå­ga­sätts of­ta – me­dan of­fen­si­ven kryl­lar av in­di­vi­du­ell skick­lig­het. Pre­cis det har dess­utom fått klub­ben på fall fle­ra gång­er. Åter­står att se om fi­lo­so­fin med pri­o­ri­te­rat an­falls­spel kan fun­ge­ra i Ös­ter­göt­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.