DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

ETTÖGONBLICK ...med­trä­na­renDanTang­nes

Hockeybibeln - - SPORT -

Da­vid Rautio, mv, Brynäs Erik Käll­gren, mv, Os­kars­hamn (lån) Chad Bil­lins, b, Uti­ca Jonas Jun­land, b, Lau­san­ne Da­ni­el Ra­hi­mi, b, Da­vos Anton Blom­berg, f, Vi­ta Häs­ten Fre­dric An­ders­son, f, klubb ej klar Nick Sö­ren­sen, f, San Di­e­go Nichlas Hardt, f, Mal­mö Rhett Rak­hs­ha­ni, f, Mal­mö

– Det var en svår frå­ga. Men det är väl att sä­song­en ska kom­ma igång och att vi ska få spe­la mat­cher igen. Man har lad­dat för det här se­dan för­ra sä­song­en tog

slut. Det ska bli ex­tremt ro­ligt. Någ­ra tunga tapp på back­si­dan. Kom­mer nyförvärven att kun­na fyl­la den luc­kan? – Vi har in­te ta­git in nå­gon back för att er­sät­ta nå­gon an­nan rakt av. Vi för­vän­tar oss in­te att Näkyvä ska ha två me­ter långt skägg och va­ra li­ka fri­språ­kig som Jun­land. Men vi tyc­ker vi har en bra ba­lans på back­si­dan. Vi har fle­ra unga spe­la­re som vi tror kom­mer att växa. Des­sa kil­lar mås­te vi ge en stör­re roll och mer an­svar för att de ska ta näs­ta kliv. Mar­cus Högberg vän­tar fort­fa­ran­de på sitt ge­nom­brott och Jacob Jo­hans­son är oprö­vad på den här ni­vån. Har ni till­räck­ligt bra mål­vakts­spel för att gå långt i ett slut­spel? – Det tyc­ker vi, och det åter­står att se. ”Hög­ga” har en väl­digt hög po­ten­ti­al, det vet vi. Jacob fick vi­sa i Mo­ra vad han kan och han ha­de en väl­digt fin utveckling. Vi tror att det kan bli rik­tigt bra. Klub­ben har det rätt tufft eko­no­miskt. På­ver­kar det er på det sports­li­ga pla­net? – Nej. Är det nå­got man har lär t sig i den här bran­schen är att det hän­der myc­ket he­la ti­den. Ut­i­från bud­ge­ten vi har le­ver vi rätt gott in­om la­get, så nej, det ska in­te på­ver­ka. Jo­han Åker­man kom­mer in i trä­narsta­ben. Var bi­drar han med? – Det är en pas­sio­ne­rad hoc­key­män­ni­ska. Det han till­för som vi and­ra in­te har är att han kom­mer in med ett spe­lar­per­spek­tiv där han har spe­lat på en hög ni­vå. Det kom­mer att va­ra vär­de­fullt. Han var duk­tig i po­wer­play och där hop­pas jag han kan hjäl­pa oss. Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu? – Att al­la ska va­ra fris­ka och att vi ska kun­na för­be­re­da oss in­för sä­song­en med al­la till­gäng­li­ga.

Det har gått åt­ta sä­song­er se­dan Lin­kö­ping se­nast spe­la­de SM­fi­nal. Då, 2007/2008, gjor­de man det för and­ra året i rad, men tap­pa­de 2–0 i mat­cher mot HV71 till 2–4. Sä­song­en in­nan var det Mo­do som be­seg­ra­de ”Clu­ben” med sam­ma siff­ror.

Sylvegård.

Jonas Jun­land.

Tang­nes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.