HETTSKELLEFTEÅDERBY

Hockeybibeln - - SPORT -

KÄNSLOMAGNETEN Lu­leå är ett lag som väcker oer­hört star­ka käns­lor. Dels har man pas­sio­ne­ra­de sup­port­rar, men det spe­las även he­ta der­byn mot är­ke­ri­va­len Skel­l­ef­teå. I slut­spe­len ten­de­rar se­ri­er med Lu­leå bli syn­ner­li­gen tuf­fa och gri­ni­ga. Det blir sä­kert så även i vin­ter. Ef­ter två år i Nor­da­me­ri­ka vän­der Pet­ter Emanuelsson hem till Sve­ri­ge igen. In­te till­ba­ka till Skel­l­ef­teå, ut­an till fi­en­den Lu­leå. Räk­na med re­ak­tio­ner.

VIKERALDRIGNERSIG

TUNGT KOLLEKTIV Va­re sig från fi­lo­so­fi kring lag­byg­ge el­ler när det kom­mer till fy­siskt spel på isen bru­kar Lu­leå vi­ka ner sig. Fak­tum är att det i stäl­let har bli­vit li­te av Lu­leås adels­mär­ke – man ska va­ra ett tungt och hårt ar­be­tan­de kollektiv. Det har dock in­te lyc­kats. Kanske dags att testa nå­got nytt?

Emanuelsson ef­ter gul­det 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.