DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

ETTÖGONBLICK ...med­trä­na­renPe­terAn­ders­son

Hockeybibeln - - SPORT -

Björn Hellqvist, trä­na­re, Rungs­ted Pon­tus Sjögren, klubb ej klar Jo­han Björk, b, Pan­tern Oli­ver Bohm, Väx­jö Je­re­mi­as Augustin, b, slu­tar T.J Ga­li­ar­di, f, St Lou­is Eric Hi­melfarb, c, klubb ej klar Jo­ey Tenu­te, c, klubb ej klar Hen­rik Het­ta, f, Skel­l­ef­teå Björn Svensson, f, Fär­je­stad Kent McDo­nell, f, slu­tar

– Vi ska bör­ja trä­na nu och gå in i kal­la ishal­lar, men jag önskar att som­ma­ren kan hål­la ut en stund till så man kan nju­ta av stran­den ­li­te mer. Många nya spe­la­re, och du är ny trä­na­re. Hin­ner ni få ihop grup­pen till pre­miä­ren? – Det tror jag. Vi har någ­ra nya, men jag ser in­te någ­ra jät­te­pro­blem i det. Det är svens­ka kil­lar och spe­la­re som har spe­lat i SHL ti­di­ga­re. Se­dan är en bra stom­me kvar från för­ra året. Många av dem har trä­nat ihop i som­mar, så det känns bra. Ni har vär­vat namn­kun­nigt. Kän­ner du en press att ta la­get till slut­spel? – Press är nå­got man ska lä­ra sig att gilla. Det är press på al­la lag, även om det är oli­ka press hos oli­ka lag. Vi kom tol­va för­ra sä­song­en och vill gö­ra en bätt­re sä­song i år, den pres­sen har vi på oss själ­va ock­så. Mål­sätt­ning­en är att ta näs­ta steg, se­dan hur stort det ste­get blir är li­te upp till oss. Ing­et lag gjor­de fär­re mål än Mal­mö för­ra sä­song­en. Är of­fen­si­ven bätt­re i år? – Det hop­pas jag. Egent­li­gen finns det ing­en an­led­ning att pra­ta om för­ra året. Grund­spe­let Mal­mö ha­de för­ra året ska vi byg­ga vi­da­re på. De job­ba­de väl­digt hårt och det ska vi ock­så gö­ra. Klart att vi har för­hopp­ning­ar att gö­ra fler mål och ska läg­ga li­te mer krut på det. La­get är byggt li­te så, och vi vill ha li­te mer kre­a­ti­vi­tet i la­get, det stic­ker jag in­te un­der sto­len med. Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu? – Just nu är mitt störs­ta pro­blem om jag ska la­ga mat el­ler gå ut och kö­pa mat. Just nu önskar jag att ma­ten vo­re fär­dig.

Så många ra­ka fi­na­ler har Mal­mös ny­för­värv från Skel­l­ef­teå, Erik Fors­sell spe­lat in­för den här sä­song­en. Kan han hål­la den svi­ten i liv i Mal­mö? 2011 och 2012 blev det sil­ver, 2013 och 2014 guld och se­dan sil­ver igen 2015 och 2016.

Al­va­rez.

Eric Hi­melfarb.

An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.