VÄX­JÖ

Hockeybibeln - - SPORT -

Jo­a­cim ERIKSSON

Född: 90-04-09. Längd: 187 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: He­desun­da IF. Kom från: Di­na­mo Ri­ga, 2016. 2015/16: 34 mat­cher, 2,42 mål/match, 91,9%. SHL-mat­cher: 80.

Ti­di­ga­re SM-guld­vin­na­re med en li­te spe­ci­ell spel­stil. Lä­ser spe­let bra och är snabb med ploc­ken. Rör sig bra i må­let och täc­ker av väl längs isen. Har en tendens att ham­na ur po­si­tion, men bru­kar kun­na räd­da upp det med sin stor­lek. Klassvärv­ning.

Vik­tor ANDRÉN

Född 94-02-17. Längd: 184 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ma­ri­estads Bo­IS. Kom från: IK Pan­tern, 2015. 2015/16: 34 mat­cher, 2,17 mål/match, 92,2%. SHL-mat­cher: 0.

Kom­mer från en bra sä­song i Pan­tern på lån och är fort­fa­ran­de un­der utveckling. Är en re­ak­tions­snabb mål­vakt som be­hö­ver job­ba på att age­ra i svår sikt. Kan även för­bätt­ra sin re­tur­kon­troll, men har ett bra spel­sin­ne och an­vän­der sin klub­ba väl.

Te­e­mu LAAKSO

Född: 87-08-27. Längd: 185 cm. Vikt: 99 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Jää-Ah­mat. Kom från: Se­verstal Che­repo­vets, 2014. 2015/16: 28 mat­cher, 9 po­äng (3+6). SHL-mat­cher: 68.

Me­ri­te­rad all­round­back som haft en del ska­de­be­kym­mer un­der de se­nas­te tre åren. Spe­lar sta­bilt och re­so­lut i egen zon. An­vän­der gär­na sin fy­sik för att vin­na puck. Bi­drar även fram­åt med fin åk­ning och ett vasst spel­sin­ne. Bra skott från blå.

Oli­ver BOHM

Född 92-04-14. Längd: 191 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fär­je­stads BK. Kom från: Mal­mö Red­hawks, 2016. 2015/16: 20 mat­cher, 2 po­äng (0+2). SHL-mat­cher: 201.

De­fen­siv och syns säl­lan i po­äng­pro­to­kol­let. Gör det mesta helt okej, men haft svårt att hö­ja sitt spel för att ta det där extra kli­vet. Blir nu tred­je SHL-klub­ben på ett år. Spe­lar gär­na fy­siskt, men har för of­ta pro­blem med po­si­tio­ne­ring­en.

Li­nus HÖGBERG

Född: 98-09-04. Längd: 186 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Äl­ta IF. Kom från: Hud­dinge IK, 2014. 2015/16: 2 mat­cher, 0 po­äng (0+0). SHL-mat­cher: 2.

Ta­lang som för­ra året do­mi­ne­ra­de i J20-la­get med 25 (7+18) po­äng på 39 mat­cher. Fick som be­lö­ning även gö­ra SHL-de­but. Är en all­round­back som man tror myc­ket på. Har vis­sa of­fen­si­va kva­li­te­ter, en bra åk­ning – och po­si­tio­ne­rar sig väl i eg­na zo­nen.

Co­ry MURP­HY

Född: 78-02-13. Längd: 174 cm. Vikt: 75 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Ot­ta­wa Val­ley Ti­tans. Kom från: Dy­na­mo Minsk, 2013. 2015/16: 52 mat­cher, 25 po­äng (3+22). SHL-mat­cher: 160.

Fjär­de sä­song­en i klub­ben. Tap­pa­de sin otro­li­ga lägsta­ni­vå när No­ah Welch stack. Är dock fort­fa­ran­de en av SHL:s bäs­ta of­fen­si­va bac­kar och har im­po­ne­rat på för­sä­song­en. Sam­ti­digt bör­jar ål­dern mär­kas en del på isen, svårt i det fy­sis­ka spe­let.

Philip HOLM

Född 91-12-08. Längd: 186 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: Djur­går­dens IF, 2016. 2015/16: 43 mat­cher, 7 po­äng (2+5). SHL-mat­cher: 145.

Hans förs­ta klubb ut­an­för Stock­holms­om­rå­det. Sät­ter all­tid de­fen­si­ven först och är stark i du­ell­spe­let längs sar­gen. Har en fin skrid­sko­åk­ning och rör sig väl i hög fart. Fyl­ler gär­na på i of­fen­si­ven och po­si­tio­ne­rar sig re­la­tivt väl i bå­da zo­ner­na.

Cal­le ROSÉN

Född: 94-02-02. Längd: 184 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väx­jö La­kers HC. Kom från: Frölun­da HC, 2014. 2015/16: 52 mat­cher, 14 po­äng (3+11). SHL-mat­cher: 55.

Ut­veck­lats enormt un­der de se­nas­te två åren. Är en back med of­fen­siv upp­si­da som dock gör ett bra jobb även i den eg­na zo­nen med re­so­lut och nog­grant age­ran­de. Har ett bra första­pass och di­stinkt av­slut. Bra på att hit­ta må­let i tung tra­fik.

Ar­vid LUNDBERG

Född 94-09-29. Längd: 185 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Cle­mensnäs HC. Kom från: Skel­l­ef­teå AIK, 2016. 2015/16: 46 mat­cher, 7 po­äng (4+3). SHL-mat­cher: 145.

Till­hört Skel­l­ef­teå i sju år. Två­vägs­back som kan spe­la i de fles­ta si­tu­a­tio­ner­na. Har god po­si­tio­ne­ring i den eg­na zo­nen och är stark i krop­pen. Äger ett ly­san­de spel­sin­ne. Kan ibland glim­ta till of­fen­sivt. Har ett bra skott som bor­de an­vän­das of­ta­re.

Eric MARTINS­SON

Född: 92-10-22. Längd: 186 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Åstorps IK. Kom från: Rög­le BK, 2014. 2015/16: 50 mat­cher, 12 po­äng (2+10). SHL-mat­cher: 97.

Tog sto­ra kliv för­ra sä­song­en, vil­ket led­de till lands­lags­de­but. Är bra över he­la ba­nan och rör sig väl över isen. Kan dels spel tuf­fa­re och pri­o­ri­te­ra de­fen­si­ven, men även bi­dra i an­falls­spe­let. Di­stink­ta pass och ett un­derskat­tat hand­leds­skott.

Josh HEN­NES­SY

Född 85-02-07. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Mil­ton Ac. Kom från: Nef­te­chi­mik Nizj­ne­kamsk, 2014. 2015/16: 52 mat­cher, 16 po­äng (8+8). SHL-mat­cher: 72.

Ryk­ta­des i som­ras att klub­ben vil­le gö­ra sig av med ho­nom, men än är ame­ri­ka­nen kvar. En smart cen­ter som li­tar myc­ket på sitt blän­dan­de spel­sin­ne. Klok i de­fen­si­ven. En play­ma­ker fram­åt med ett bra pass­nings­spel. Får upp en hög max­fart.

Ge­off PLATT

Född: 85-07-10. Längd: 176 cm. Vikt: 82 kg. Land: Ka­na­da/Vi­tryss. Mo­der­klubb: North York Rang­ers. Kom från: CSKA Moskva, 2016. 2015/16 (KHL): 55 mat­cher, 35 po­äng (21+14). SHL-mat­cher: 0.

Har un­der sju ra­ka sä­song­er i KHL ba­ra lan­dat på un­der 30 po­äng vid två till­fäl­len. En på­lit­lig mål­skytt som även kan le­ve­re­ra öpp­na­de pass­ning­ar. Rätt li­ten, men trivs än­då i tät tra­fik. Bra fart un­der skrid­skor­na. Har även vitryskt med­bor­gar­skap.

Den­nis EVER­BERG

Född 91-12-31. Längd: 193 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: VIK Västerås. Kom från: Co­lo­ra­do Ava­lan­che, 2016. 2015/16 (NHL): 15 mat­cher, 0 po­äng. SHL-mat­cher: 67.

Ef­ter­trak­tad spe­la­re som till slut val­de Väx­jö. Än­nu in­te fått be­vi­sa vad han kan i SHL, men det kan loss­na nu. Har väl­digt fi­na of­fen­si­va kva­li­te­ter. Trivs i tät tra­fik och har bra skrid­sko­åk­ning och ett ly­san­de av­slut. Gjor­de 40 po­äng på 55 mat­cher i AHL i fjol.

Tu­o­mas KI­I­SKI­NEN

Född: 86-10-07. Längd: 174 cm. Vikt: 78 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: KalPa. Kom från: Don­bass Do­netsk, 2014. 2015/16: 45 mat­cher, 30 po­äng (16+14). SHL-mat­cher: 91.

No­to­risk mål­skytt med sitt otro­ligt gif­ti­ga hand­leds­skott. Bli­vit en av la­gets le­dar­ge­stal­ter. Rör sig väl i of­fen­si­va zo­nen och le­tar all­tid le­di­ga ytor. Kan ta för sig mer i de­fen­si­ven och i när­kamps­spe­let. Har god puck­kon­troll. Far­lig i po­wer­play.

Vil­le LE­I­NO

Född 83-10-06. Längd: 186 cm. Vikt: 83 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: SaPKo. Kom från: Di­na­mo Ri­ga, 2016. 2015/16: 17 mat­cher, 14 po­äng (2+12). SHL-mat­cher: 17.

Spek­ta­ku­lär yt­ter­for­ward som stic­ker ut med sin ri­vi­ga, in­ten­si­va spel­stil. Ing­en skrid­sko­åk­ning att skry­ta med, men har ett gott själv­för­tro­en­de med puc­ken. Gil­lar när det blir li­te mer fy­siskt. An­slu­ter först i ok­to­ber på grund av skat­teskäl.

Jo­a­kim HILL­DING

Född: 88-05-30. Längd: 177 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Rög­le BK. Kom från: Fär­je­stad BK, 2015. 2015/16: 45 mat­cher, 19 po­äng (9+10). SHL-mat­cher: 255.

Har ett bra två­vägs­spel och kan va­ra un­der­hål­lan­de att tit­ta på. Har en fin tek­nik och god puck­kon­troll. Mer pass­nings­läg­ga­re än mål­skytt, men bi­drar även med en god ar­bets­mo­ral. Kan bli star­ka­re i po­si­tio­ne­ring­en i de­fen­si­va zo­nen. Bra straff­skytt.

Kom­mer från ett tufft år i Ryss­land, men var dess­förin­nan målkung i fins­ka li­gan två sä­song­er i följd. Har ett fan­tas­tiskt skott och kom­mer va­ra ett stän­digt oros­mo­ment i po­wer­play. Har bra fart i åk­ning­en och job­bar hårt. Kan bätt­ra på sin fy­sik.

Erik JO­SEFS­SON

Född: 87-02-18. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gisla­veds SK. Kom från: Gisla­veds SK, 2008. 2015/16: 52 mat­cher, 12 po­äng (6+6). SHL-mat­cher: 269.

Hårt ar­be­tan­de cen­ter med ett stort La­kers­hjär­ta. Är bra vid tek­ningscir­keln och står för ett nyt­tigt ar­be­te i den eg­na zo­nen. Har go­da le­da­re­gen­ska­per och är väl­digt upp­skat­tad in­om för­e­ning­en. Be­sit­ter en fin åk­ning och är stark längs sar­gen.

Li­nus FRÖ­BERG

Född 93-06-16. Längd: 182 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Nor IK. Kom från: BIK Karlsko­ga, 2015. 2015/16: 52 mat­cher, 13 po­äng (3+10). SHL-mat­cher: 105.

Bra i åk­ning­en och läg­ger all­tid ner ett hårt jobb över he­la ba­nan. Har haft svårt att få spe­let att loss­na på högs­ta ni­vån – och fått mer av en de­fen­siv roll. Är an­nars far­lig i slot­tet med sitt rap­pa hand­leds­skott. Spel­sin­net är vasst. Nyt­tig.

Pon­tus NET­TER­BERG

Född: 92-02-09. Längd: 187 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Var­bergs HC. Kom från: IK Pan­tern, 2016. 2015/16 (allsv.): 52 mat­cher, 32 po­äng (16+16). SHL-mat­cher: 27.

En renod­lad of­fen­siv spe­la­re som dock lär få svårt att ta en mer fram­skju­ten roll i den här sä­song­ens lag. Är kvick i åk­ning­en och har all­tid le­ve­re­rat på läg­re ni­vå­er. Av­slu­tet är bå­de hårt och pre­cist. Tek­niskt skick­lig med mju­ka hand­le­der.

Li­am REDDOX

Född 86-01-27. Längd: 178 cm. Vikt: 86 kg. Land: Ka­na­da/Skott­land. Mo­der­klubb: Kom från: Okla­ho­ma Ci­ty Ba­rons, 2011. 2015/16: 45 mat­cher, 20 po­äng (9+11). SHL-mat­cher: 257.

Gör sitt sjät­te år i klub­ben. En stor le­dar­ge­stalt som säl­lan stic­ker ut på isen. Står all­tid för ett hårt jobb och trivs i tä­ta­re tra­fik. Inga su­ve­rä­na of­fen­si­va kva­li­te­ter, men får ut myc­ket av sin åk­ning och vil­ja. En jät­te i nu­me­rärt un­der­läge.

Ro­bert ROSÉN

Född: 87-06-25. Längd: 180 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Al­vesta SK. Kom från: AIK, 2012. 2015/16: 52 mat­cher, 39 po­äng (17+22). SHL-mat­cher: 312.

Ex­cep­tio­nellt skick­lig of­fen­sivt. Även om va­re sig snabb­het el­ler stor­lek är till hans för­del lyc­kas Rosén med sin vil­ja och and­ra spetse­gen­ska­per hit­ta svå­ra pass och så­ra mot­stån­dar­na. Har ett fan­tas­tiskt skott och styr gär­na ett po­wer­play.

Adam BRO­DEC­KI

Född 95-02-22. Längd: 180 cm. Vikt: 76 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Wax­holm. Kom från: Brynäs IF, 2016. 2015/16: 52 mat­cher, 8 po­äng (1+7). SHL-mat­cher: 117.

Ef­ter en di­rekt svag fjol­års­sä­song ska Bro­dec­ki nu ta näs­ta steg. Är fram­för allt skick­lig rent tek­niskt. Kan byg­ga på bå­de fy­si­ken och bli rap­pa­re i sin åk­ning. Läg­ger all­tid ner ett hårt jobb och är väl­digt am­bi­tiös. Har god taj­ming i sitt av­slut.

Sam MARKLUND

Född: 93-01-04. Längd: 183 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Skel­l­ef­teå AIK. Kom från: Tim­rå IK, 2016. 2015/16 (allsv.): 52 mat­cher, 23 po­äng (11+12). SHL-mat­cher: 7.

Hårt ar­be­tan­de väs­ter­bott­ning som är gans­ka mångsidig. Sak­nar rik­ti­ga spetse­gen­ska­per, men har på all­svensk ni­vå kun­nat an­vän­das i de fles­ta si­tu­a­tio­ner­na. Ger säl­lan bort en puck och är nog­grann över he­la ba­nan. En rik­tig täv­lings­män­ni­ska.

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.