JAK­TEN PÅ LE MAT

Wen­ner­holm: To­tal spän­ning – tack va­re en bru­tal spe­la­r­om­sätt­ning

Hockeybibeln - - SPORT - MatsWen­ner­holm mats.wen­ner­holm@af­ton­bla­det.se

Väl­kom­na till ett ny SHL-sä­song Och 14 näs­tan nya lag. Jag räk­nar ige­nom al­la spe­la­re som läm­nat si­na klub­bar se­dan för­ra s­äsong­en och kom­mer upp i 156. Ga­let? Ja­visst. Kitt­lan­de? S­jälv­klart.

Det fanns en tid då SHL-la­gen såg un­ge­fär li­ka ut från sä­song till sä­song.

När stor­klub­bar som Djur­går­den och F­är­je­stad kun­de do­mi­ne­ra år ef­ter år. Den ti­den är för­bi. Nu är det in­te al­la av de här 156 spe­lar­na som läm­nat SHL. En hel del har ba­ra gått till and­ra klub­bar. Men de mot­sva­rar hal­va SHL i spe­lar­ma­te­ri­al räk­nat. Om­sätt­ning­en är bru­tal.

Och yt­ter­li­ga­re ett be­vis på att SHL är en mel­lan­sta­tion i­nför kli­vet till värl­dens sto­ra ligor som NHL och KHL och eko­no­mi­er omöj­li­ga att kon­kur­re­ra med.

Men jag kan än­då se char­men med det nya Hoc­keys­ve­ri­ge. Den nya verk­lig­het som SHL le­ver i.

Nya lag, nya an­sik­ten, r­ekord­många im­por­ter att grans­ka.

En osä­ker­het som ska­par ny nerv in­för var­je sä­song.

Men det är sam­ti­digt en verk- lig­het där klub­bar­nas sport­che­fer får job­ba stän­dig över­tid och står un­der en enorm press för att kun­na pre­sen­te­ra ett li­ka slag­kraf­tigt el­ler bätt­re lag än sä­song­en in­nan.

SHL har för­vand­lats till ett sorts sport­che­fer­nas krig, där de­ras skick­lig­het och träff­sä­ker­het kan av­gö­ra var SM­gul­det ham­nar till slut.

Pri­set för fram­gång

Bå­de Skel­l­ef­teå och Frölun­da har lyc­kats bäst i den här gre­nen de se­nas­teå­ren.

SM-fi­na­lis­ter­na som bli­vit av med hal­va si­na spelar­trup­per – igen. Pri­set för fram­gång­en. Nu har de fyllt på med mas­sor av nya spe­la­re och jag kän­ner re­dan ny­fi­ken­he­ten.

Hur har de lyc­kats? Kom­mer det att fun­ge­ra den här gång­en ock­så?

Det är det som kitt­lar mest in­för var­je sä­song nu­me­ra till skill­nad mot för ba­ra tio år se­dan, då det fort­ fa­ran­de gick att be­hål­la de fles­ta och klub­bar­na näs­tan all­tid ha­de en rygg­rad att lu­ta sig mot.

Nu känns det mer av­gö­ran­de hur al­la im­por­ter lyc­kas.

Fram­för allt den nu­me­ra obe­grän­sa­de ­im­por­ten av

ame­ri­ka­ner och ka­na­den­sa­re.

Det var det­ta sport­che­fer­nas krig som fäll­de Mo­do för­ra sä­song­en, då näs­tan hal­va la­get be­stod av trans­at­lan­ter som miss­lyc­ka­des. I slutän­dan ra­sa­de Per Svart­va­dets och Pe­ter Fors­bergs lag­byg­ge ur högs­ta se­ri­en på ett när­mast choc­kar­tat sätt.

Och upp kom Lek­sand med ett be­tyd­ligt säm­re lag på pap­pe­ret.

Är av­så­ga­de re­dan i ok­to­ber

Det­ta publik­dra­gan­de Lek­sand ser in­te myc­ket bätt­re ut nu in­för den ovän­tat snab­ba come­bac­ken i SHL. Jag tror de blir ett nytt Karls­kro­na och är av­så­ga­de re­dan in­nan ok­to­ber är över. De har den sär

klas­sigt säms­ta spelar­trup­pen och det går in­te att gö­ra sam­ma bragdar­ta­de mat­cher som den sjun­de och av­gö­ran­de mot Mo­do un­der 52 om­gång­ar i SHL.

Li­ka sä­ker är jag på att Skel­l­ef­teå vin­ner se­ri­en. Igen.

Trots att det känns som att de tap­pat ett halvt lands­lag har de fyllt på med klas­spe­la­re.Det sista sport­che­fen Lasse Jo­hans­son ­gjor­de in­nan han för­svann till Schweiz.

Frölun­da kom­mer ock­så att ­lig­ga med i top­pen, men det känns som de tap­pat än­nu fler topp­spe­la­re och in­te fyllt på li­ka ef­fek­tivt. Ro­ger Rönn­berg har ­lu­rat mig förr, men den här gång­en tror jag ­Frölun­da får svårt att be­hål­la a­ndra­plat­sen.

I bå­de Skel­l­ef­teås och Frölun­das fall tror jag att fram­gång­en in­te en­bart be­rott på spe­lar­ma­te­ri­a­let i stort. Bå­da la­gen har haft varsin le­dan­de front­fi­gur och lag­kap­ten år ef­ter år.

Jo­el Lun­dqvist i Frölun­da och Jimmie E­rics­son i Skel­l­ef­teå, som ba­ra gjort en kort­va­rig ut­flykt till KHL 2014–15.

Spe­la­re som står för kon­ti­nu­i­tet, kva­li­tet och hjär­ta. Spe­la­re som bli­vit va­ru­mär­ken för si­na klub­bar. Det finns in­te många så­da­na kvar. Jag tror den ty­pen av spe­la­re är vik­ti­ga­re för klub­bar­na än de fles­ta tror.

När Fär­je­stad och HV71 ha­de si­na stor­hets­år ha­de de ock­så Jörgen Jöns­son och Jo­han Da­vids­son. Sam­ma ty­per. Sam­ma klub­bi­ko­ner.

När de för­svann, för­svann ock­så en del av sjä­len och det är na­tur­ligt­vis en ­an­led­ning till att de be­fin­ner sig där de gör

i dag.

Jag tror ock­så det var det som ­fäll­de Mo­do, när Per Svart­va­det och Niklas Sundström slu­ta­de som de sista ur den gyl­le­ne ge­ne­ra­tio­nen och ska­pa­de en iden­ti­tets­kris som ald­rig gick att lö­sa.

Men nu är det dags för nytt ned­släpp. En ny sä­songs­start. Ett nytt ka­pi­tel.

Al­la frå­gor är ställ­da – nu vän­tar jag spänt på sva­ren.

Foto:JIM­MY WIXTRÖ Moch BILDBYR ÅN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.