EN DRÖM ÖFR SHL

WENNERHOLM: OS-jak­ten blir li­ka het som­mat­cher­na – det är ba­ra att gra­tu­le­ra publi­ken

Hockeybibeln - - NEWS - MatsWen­ner­holm mats.wennerholm@af­ton­bla­det.se

Att det in­te blir någ­ra NHL-spe­la­re i OS var in­te värl­dens gla­das­te ny­het för al­la hoc­keyfans.

Men det var det bäs­ta som kun­de hän­da SHL.

Jag tror jak­ten på en OS-plats ­kom­mer hö­ja bå­de spe­let och ­in­ten­si­te­ten i mat­cher­na un­der ­hös­ten.

Det är en tur­ne­ring ing­en som har chan­sen vill mis­sa.

Det gäl­ler in­te ba­ra al­la SHL-svens­kar, ut­an även de ka­na­den­sa­re, ame­ri­ka­ner, fin­län­da­re och en och an­nan tjeck och slo­vak som spe­lar här. Al­la har fått en unik chans att ta sig till värl­dens störs­ta och mest pre­stige­fyll­da in­ter­na­tio­nel­la tur­ne­ring. Det har de in­te kun­nat, med någ­ra få un­dan­tag, se­dan OS i Lil­le­ham­mer 1994. Den gång­en kom samt­li­ga 23 spe­la­re i den svens­ka trup­pen från SHL och Pe­ter Fors­berg gjor­de sin sista sä­song i Mo­do när han la sin be­röm­da straff.

Så många blir det in­te den här gång­en, men jag tror Ri­kard Grön­borg kom­mer ploc­ka drygt hälf­ten från SHL och till­bringa hös­ten på scout­re­sor i Sve­ri­ge, KHL och Schweiz.

Och publi­ken är ba­ra att gra­tu­le­ra. Kam­pen om OS-plat­ser kom­mer att bli li­ka het som själ­va mat­cher­na. Jag har nog ald­rig känt mig så po­si­tiv i­nför en SHL-sä­song och då är jag än­då en väl­digt gri­nig gam­mal gub­be.

Ska­par en ny di­men­sion

Dess­utom har SHL gjort någ­ra ­re­gel­änd­ring­ar som gjort mig än­nu gla­da­re.

Som att ni­vån höjs när en mål­vakt ska an­ses ha bli­vit störd och att det är do­mar­na på isen som av­gör det. Inga långa te­le­fon­sam­tal till si­tu­a­tions­rum­met läng­re, inga onö­di­ga pa­u­ser där det ska le­tas mins­ta touch mel­lan spe­la­re och mål­vakt. Det fanns få ­sa­ker som re­ta­de mig mer vin­tern som gick.

Jag gil­lar ock­så för­sla­get att det ska bli tillå­tet att spar­ka puc­ken b­ak­åt vid tek­ning­ar. Den re­geln ska tes­tas först, men jag hop­pas att den blir verk­lig­het pre­cis som den är i NHL. Det ger yt­ter­li­ga­re en

­di­men­sion till kons­ten att vin­na en tek­ning. Tit­tar jag på la­gen och för­ut­sätt­ning­ar­na kitt­lar det ock­så mer än van­ligt. Det är säl­lan ta­bel­len känts så öp­pen.

Is­ter­band blev pann­ka­ka Det är in­te som förr. I dag är spe­la­r­om­sätt­ning­en enorm i al­la klub­bar och det är svårt att få den kon­ti­nu­i­tet som ska­par ett stän­digt topp­lag.

Ta åren mel­lan 2002 och 2011, då Fär­je­stad och HV71 do­mi­ne­ra­de SHL näs­tan full­stän­digt. På de åren de­la­de de två klub­bar­na på sju av tio möj­li­ga SM-guld. Fär­je­stad tog fy­ra, HV71 tre.

Från 2011 tog Skel­l­ef­teå över som en­sam do­mi­nant med sex ra­ka ­SM-fi­na­ler, men mot sex oli­ka mot­stån­da­re. Och ut­del­ning­en blev gans­ka ma­ger med två SM-guld av sex möj­li­ga.

Men i fjol bröts för­troll­ning­en när väs­ter-

bott­ning­ar­na ”ba­ra” blev sexa och åk­te ut ­re­dan i kvarts­fi­na­len mot Frölun­da. HV71, som få el­ler inga trod­de på in­nan se­ri­estar­ten, tog SM-gul­det i en fi­nal mot li­ka otip­pa­de Brynäs. Jag trod­de att Väx­jö skul­le spra­ka som ett små­ländskt is­ter­band i en glöd­het pan­na i slut­spe­let, men det blev pann­ka­ka i stäl­let och det re­dan i kvar­ten mot Mal­mö. Det var en klen tröst att de in­fri­a­de mitt tips och vann se­ri­en. Jag tror det kan bli ett lik­nan­de sce­na­rio den här sä­song­en. Det känns som tio lag kan ta SM-guld fram­åt vår­kan­ten, men där ba­ra två, el­ler tre kom­mer att slåss om se­rie­se­gern. Frölun­da är mi­na fa­vo­ri­ter och Skel­l­ef­teå och Väx­jö de främs­ta ut­ma­nar­na.

Kan omöj­ligt va­ra med och slåss

Men så här in­nan puc­ken släpps har jag mer frå­gor än svar.

Sam­ti­digt är det in­tres­san­ta­re frå­gor än på länge:

Ska Tho­mas ”Bu­lan” Berglund ­lyc­kas lyf­ta ett Lu­leå som såg tyng­re ut än pan­sar­krys­sa­ren Po­tem­kin i fjol?

Kom­mer mål­vak­ten Jo­nas ­Gustavs­son va­ra sam­ma ”mons­ter” i Lin­kö­ping, som han var när han tog Fär­je­stad till SM-gul­det 2009? Och hur bra är en 37-årig ­To­ny Mår­tens­son som ock­så är till­ba­ka i LHC?

Kan HV71 för­sva­ra SM-gul­det ef­ter att ha tap­pat mer än hal­va ­la­get?

Hur bra blir Djur­går­den and­ra året med Ro­bert Ohls­son i bå­set?

Mi­na svar på just de frå­gor­na byg­ger mer på mag­käns­la än nå­got an­nat. Ja, jag tror att Bu­lan lyf­ter Lu­leå. Ja, jag tror att Monst­ret kom­mer att ­do­mi­ne­ra om han ba­ra hål­ler sig frisk.

Nej, jag tror in­te HV71 tar SM-guld igen.

Och ja, jag tror Djur­går­den blir ­vin­terns över­rask­ning och tar en top�pla­ce­ring. Det är egent­li­gen ba­ra två lag jag r­äk­nar bort på för­hand och det är

Karls­kro­na och ny­kom­ling­en Mo­ra. In­te för att va­ra elak, ut­an för att det är de två trup­per som känns ab­so­lut tun­nast på pap­pe­ret.

Jag kan omöj­ligt se att de ska va­ra med och slåss om någ­ra slut­spels­plat­ser, ut­an där hand­lar det ba­ra om att över­le­va och möj­li­gen, i bäs­ta fall, und­vi­ka kval­spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.