UNDERBART ÄR KORT

MIELE SKA LYF­TA MAL­MÖ – OCH NÅ DEN STO­RA BARNDOMSDRÖMMEN

Hockeybibeln - - NEWS - Text: Hen­rik Lund­gren Fo­to: Andreas Hillergren

MAL­MÖ. Kor­tast i la­get. Men än­då en av de mest fy­sis­ka spe­lar­na.

Po­äng­kung­en An­dy Miele vill bi­dra med bå­de mål och tack­ling­ar. En bra höst kan gö­ra ho­nom till ame­ri­kansk OS-spe­la­re i vin­ter.

– Det är nå­got jag dröm­de om un­der he­la min upp­växt, det ha­de va­rit fan­tas­tiskt att bli ut­ta­gen, sä­ger Mal­mös ny­för­värv.

Ba­ra 171 cen­ti­me­ter lång i strumpläs­ten, men nag­gan­de… eh… tuff. An­dy Miele, 29, kan nog än­då räk­na med att få en hel del tråk­ning­ar i vin­ter. Om in­te an­nat från si­na lag­kam­ra­ter.

Kom­pi­sen Rhett Rhaks­ha­ni, som var den som sål­de in Mal­mö Red­hawks till Miele, och M­al­mös tuf­fing till ny­för­värv, fin­län­da­ren Tu­uk­ka Män­tylä, hå­nar ho­nom friskt när Sport­bla­dets fo­to­graf tar med Miele till gym­met för li­te fo­to­gra­fe­ring.

– Ta av dig trö­jan, vrå­lar Rhaks­ha­ni, var­på bå­da sen skrat­tar rått när ame­ri­ka­nen ploc­kar upp två 16-ki­los­hant­lar att po­se­ra med.

– Det är fo­to­gra­fe­ring för Play­boy, för­sö­ker Miele, men det blir in­te tyst på lag­kom­pi­sar­na för­rän han ploc­kar upp två hant­lar som väger när­ma­re det dubb­la.

Kor­tast i la­get, men än­då en fy­sisk spe­la­re, stäm­mer det verk­li­gen?

– Ja, och nej. Om jag va­rit ­stör­re, vem vet om jag då ve­lat va­ra så fy­sisk? Jag för­sö­ker att spe­la fy­siskt, just för att jag är så li­ten. En mas­sa spe­la­re för­vän­tar sig in­te att små spe­la­re ska spe­la på det vi­set, så jag för­sö­ker skaf­fa mig en för­del jäm­fört med and­ra.

Du me­nar att mot­stån­dar­na un­derskat­tar dig?

– Ja, det skul­le jag sä­ga. Spe­ci­ellt när jag kom­mer till en ny ­li­ga så här och mot­stån­dar­na in­te kän­ner till mig. De tit­tar på min stor­lek och för­vän­tar sig en a­nnan sorts spe­la­re. Så jag kan över­ras­ka dem ge­nom att spe­la fy­siskt då och då.

Går sa­ker och ting som ­ti­di­ga­re un­der kar­riä­ren lär det dock än­då knap­past va­ra An­dy Mi­e­les tack­ling­ar vi pra­tar om i vin­ter. Ame­ri­ka­nen har de fem se­nas­te sä­song­er­na i AHL s­nit­tat 68 po­äng, ra­den för må­las­sist de fy­ra se­nas­te sä­song­er­na är 44-44-44-45. I fjol var han på 14:e plats i den to­ta­la po­äng­li­gan, och sjua i as­sist­li­gan i AHL.

Hur bra är du egent­li­gen?

– Svårt att sä­ga, jag har in­te sett de and­ra la­gen i li­gan, så jag har ing­et att jäm­fö­ra med. Men jag har va­rit fram­gångs­rik i de ­ligor jag va­rit i, och de har va­rit på en rätt så hög ni­vå, så… Min tan­ke är att kom­ma hit och va­ra en av li­gans bäs­ta spe­la­re. Om jag in­te sät­ter upp det som min mål­sätt­ning får jag in­te ut det bäs­ta ur mig själv. Det är där jag vill va­ra.

”Byg­ger ett mäs­tar­lag”

29-åring­en har va­rit på gång till Sve­ri­ge och Eu­ro­pa ti­di­ga­re, men först i år kän­de han sig re­do att ta ste­get.

– Jag har haft många er­bju­dan­den ti­di­ga­re, men in­te va­rit re­do att ge upp chan­sen att nå NHL. Men ef­ter den se­nas­te sä­song­en kän­de jag att det var dags att skri­va ett nytt ka­pi­tel i mitt liv. Jag viss­te att Mal­mö ha­de en bra sä­song i fjol, och att de är på rätt väg för att byg­ga upp ett mäs­tar­lag. Jag hop­pas kun­na bli en vik­tig pus­sel­bit i det byg­get.

Han har to­talt fått spe­la 15 matcher i NHL och Pho­e­nix. To­talt noll mål och två as­sist.

Men med ditt po­äng­snitt i AHL, var­för har du in­te fått spe­la fler matcher i NHL?

– Det är svårt att för­kla­ra, jag vet in­te rik­tigt. Men när jag väl fick chan­sen vet jag in­te om jag var re­do som spe­la­re. Så när jag väl var där gjor­de jag in­te så myc­ket. Jag fick spe­la i fjär­de­ked­jan, med få mi­nu­ter på isen. Det är så det är ibland.

Den där nol­lan i mål­ko­lum­nen, hur ir­ri­te­ran­de är den?

– Ha­ha, det är fru­stre­ran­de. Det är den tyngs­ta bi­ten. Förs­ta året fick jag spe­la sju matcher, and­ra en match, och tred­je året yt­ter­li­ga­re sju matcher. Det är svårt att kom­ma in i grup­pen och lä­ra kän­na di­na nya med­spe­la­re då. Så det var fru­stre­ran­de och tufft, men jag bru­kar sä­ga att ”jo, jag har ba­ra spe­lat 15 NHL­mat­cher, men det är 15 fler än de fles­ta hoc­key­spe­lar­na i värl­den får gö­ra”. Jag för­sö­ker se det ur den syn­vin­keln, även om jag själv­klart ock­så fun­de­rar på vad jag kun­de ha gjort an­norlun­da el­ler bätt­re. Och kanske, du vet ald­rig, gör jag en bra sä­song här så… Du ser spe­la­re kom­ma över hit och ha en bra sä­song och så är de till­ba­ka i NHL och får en bra chans där. Hän­der det vo­re det fan­tas­tiskt, kanske bor­de jag ha kom­mit över till Sve­ri­ge ­ti­di­ga­re i så fall…? Men jag kan de­fi­ni­tivt ut­veck­la mitt spel mer här, sett till hur hårt och bra vi trä­nar. Jag ser de­fi­ni­tivt fram emot att bli en bätt­re spe­la­re u­nder den kom­man­de sä­song­en.

Vad har du för för­vänt­ning­ar på Mal­mö i år?

– Att vi ska va­ra ett vin­nan­de lag och gö­ra ett bra för­sök på att vin­na ti­teln. Vi tar ett steg i ta­get, först ska vi få en bra start på sä­song­en. Men jag kom hit för att jag vil­le vin­na en li­ga, och nu är jag i ett av de bäs­ta la­gen i li­gan. Jag hop­pas att vi kan nå he­la vägen dit.

”Det är win-win”

För­u­tom chan­sen att vin­na SM-guld har Miele dess­utom en an­nan an­led­ning att spe­la bra i höst. USA:s lands­lags­led­ning har sagt till ho­nom att han är ­ak­tu­ell för den ame­ri­kans­ka ­OS­trup­pen i vin­ter.

– Det ha­de va­rit otro­ligt. Det är nå­got jag dröm­de om un­der he­la min upp­växt, men till slut kom jag till en punkt där jag i­nsåg att det ty­värr in­te var en möj­lig­het för mig läng­re. Men sen dy­ker det upp nå­got sånt här, att NHL-spe­lar­na in­te får lov att va­ra med, och då blir det rik­tigt spän­nan­de igen. Att få bä­ra den ame­ri­kans­ka trö­jan i OS skul­le va­ra fan­tas­tiskt, det är nå­got som jag in­te ens drömt om på en rik­tigt lång tid. Bå­de jag och min fru är ex­tremt spän­da­och gla­da för den här möj­lig­he­ten, och om jag kom­mer med i la­get be­ty­der det att jag gjort en bra höst, vil­ket för­hopp­nings­vis ock­så be­ty­der att Mal­mö har gjort en bra sä­songs­start. Det är en win-win­si­tu­a­tion för al­la par­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.