”JAG HAR MYC­KET AN­NAT ATT TÄNKA PÅ, LÄXOR OCH SKOLAN OCH SÅNT”

RASMUS D AH LINSKA BLI SVE­RI­GES FÖRS­TA DRA F TETT A PÅ 29 ÅR

Hockeybibeln - - NEWS - Hen­rik Lund­gren

GÖTEBORG. Om allt går som det ska går Rasmus Dah­lin, 17, som draf­tet­ta näs­ta som­mar. In­om en snar fram­tid kom­mer han att va­ra en av NHL:s mest upp­märk­sam­ma­de spe­la­re – och mång­mil­jo­när.

Om han fun­de­rar myc­ket på sin fram­tid och al­la peng­ar­na? In­te spe­ci­ellt. – Jag har myc­ket an­nat att tänka på, läxor och skolan och sånt, sä­ger F­rölun­das su­per­ta­lang.

I slu­tet av sep­tem­ber i fjol snac­ka­des det vilt om den sto­ra back­ta­lang­en i Frölun­da. ­Filip Wes­terlund, då 17, fick de­bu­te­ra mot Brynäs och im­po­ne­ra­de enormt. Han jäm­för­des med NHL-stjär­nor som Erik Karls­son och fick snabbt re­jält med spel­tid i SHL.

Än­då var det ingen­ting mot vad som s­kul­le kom­ma någ­ra vec­kor se­na­re.

Rasmus Dah­lin, då 16 år gam­mal, ha­de de­bu­te­rat för 18-års­lands­la­get un­der som­ma­ren och när Oscar Engsund åk­te på fem mat­chers av­stäng­ning för en knä­tack­ling gick bu­det till en blyg yng­ling. Han ha­de fått gö­ra någ­ra trä­ning­ar med A-la­get, men al­la hans tan­kar låg på att för­sö­ka ta en plats i Frölun­das J20-lag. Det blev in­te rik­tigt så. – Jag kun­de ald­rig ana att det skul­le bli så här. Det har gått otro­ligt fort, fak­tiskt ba­ra sprung­it iväg. Jag har ba­ra för­sökt att kri­ga på och gö­ra mig själv bätt­re var­je dag. Så jag har in­te tänkt så myc­ket på det fak­tiskt. Du har ald­rig ens stan­nat upp en se­kund, tänkt ”vad fan­ken hän­de?”?

– Knappt. Det har rul­lat på, det är så ­myc­ket an­nat att tänka på. Så jag har in­te stan­nat upp än­nu fak­tiskt.

”En Saab kanske?”

Om man som jour­na­list sö­ker ef­ter star­ka ut­ta­lan­det och snack i ru­bri­ker är Rasmus Dah­lin helt fel per­son att in­ter­vjua. Man s­kul­le ju kun­na tro att en 17-åring som näs­ta som­mar ser ut att bli Sve­ri­ges förs­ta draft­et­ta se­dan Mats Sun­din 1989 skul­le ha en ten­dens att fly­ga iväg li­te, men Dah­lin står med minst två ben på jor­den.

– Jag för­sö­ker ba­ra va­ra mig själv.

Får du hjälp?

– I grund och bot­ten kom­mer det ju från min fa­milj. Men jag för­sö­ker ba­ra va­ra mig själv. Vad sä­ger di­na för­äld­rar om din fjol­års­sä­song? Jät­te­ge­nom­brott i SHL, ett av s­äsong­ens snyg­gas­te mål, JVM-ut­ta­gen tre år för ti­digt som tur­ne­ring­ens yngs­te spe­la­re.

– De är så klart gla­da över hur det gick. När det går bra är de stol­ta över mig, men det är de när det går då­ligt ock­så. Ha­de jag spe­lat n­ågon an­nan­stans, på nå­gon an­nan ni­vå, h­ade de ock­så va­rit gla­da för mig. Minns du vad du tänk­te förs­ta gång­en n­ågon sa till dig att du skul­le bli vald först i NHL-draf­ten?

– Nej, nja… jag trod­de väl in­te på det, pre­cis som jag fort­fa­ran­de in­te gör. Men vi får väl se när det kom­mer. Oav­sett om du väljs först el­ler som trea el­ler fem­ma ses du allt­så som en av de bäs­ta hoc­key­spe­lar­na i värl­den i din ­ål­der. Kan du ta in det?

– Nej, fak­tiskt in­te. Det är så klart nå­got som jag har drömt om, men ja… Vi får se vad som hän­der. Det är myc­ket en dag i ta­get. Var kom­mer den in­ställ­ning­en från?

– Jag har all­tid gjort så. I grund och bot­ten spe­lar jag hoc­key för att jag äls­kar det, jag gör det för att det är så kul. Vad är det som gör att du äls­kar hoc­keyn då?

– Ge­men­ska­pen, det är all­tid kul att kom­ma ner till isen, vin­na matcher… Det är så brett, det är svårt att för­kla­ra.

Det är ju myc­ket runt om­kring ock­så, med

kän­dis­skap­går fel är du och högst sto­ra tro­ligt peng­ar. mång­mil­jo­närOm ing­et om– Nej, ett jag år. går Tän­ker­ju fort­fa­ran­de­du på det? i skolan. Jag är fort­fa­ran­det­än­ka på, med ung. läxor Jag och har den myc­ket bi­ten. an­nat att Näs­ta år får du ta kör­kort. Vil­ken bil vill du kö­pa?

– Ja, vad blir det? En Saab kanske? Hur myc­ket fun­de­rar du på NHL då, var du skul­le vil­ja ham­na?

– Ingen­ting. Nu är det den här sä­song­en som gäl­ler, vi ska för­sö­ka ta oss till gul­det med Frölun­da. Di­na of­fen­si­va kva­li­te­ter är ju oer­hört i­mpo­ne­ran­de. Du har ald­rig fun­de­rat på att bli for­ward i stäl­let?

– Ha­ha, nej. Jag äls­kar att spe­la back. Du får va­ra med och bi­dra i för­sva­ret och får va­ra med överallt på ba­nan. Det är grymt att va­ra back.

”Jag var helt bor­ta”

I vå­ras gjor­de han må­let som kanske blev sä­song­ens mest upp­märk­sam­ma­de. När det såg som mör­kas­te ut för Frölun­da i kvarts­fi­nal­se­ri­en mot Skel­l­ef­teå tog han puc­ken i egen zon, dribb­la­de av fy­ra SAIK-spe­la­re in­nan han sköt in puc­ken i krys­set. Må­let har setts över 100 000 gång­er på Youtu­be se­dan dess. Hur många gång­er har du själv kol­lat på det?

– Det har kom­mit upp någ­ra gång­er. Det är po­lar­na som vi­sar mig, det är kul att de upp­skat­tar det jag gör.

Vad kän­ner du själv när du ser det?

– Nä, man blir väl… Kul att gö­ra mål? Ha­ha, nej, jag vet in­te vad jag ska sä­ga. Men det var rik­tigt häf­tigt, bå­de må­let och med all publi­ken runt om­kring. Ja, Scan­di­na­vi­um ex­plo­de­ra­de verk­li­gen. Du fick en stå­en­de ova­tion i en dryg mi­nut av hem­ma­publi­ken. Kun­de du ta in det?

– Nej, jag var helt bor­ta i den stun­den. Jag kom­mer in­te ihåg så myc­ket fak­tiskt.

Skönt att det finns Youtu­be?

– Ja, pre­cis.

Dah­lin gjor­de ett av fjol­års­sä­song­ens snyg­gas­te mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.