BRIN­NER FOR LULEA

”Bu­lan” är hem­ma för att ta dem till­ba­ka dit de hör hem­ma

Hockeybibeln - - NEWS - Text: Hen­rik Lund­gren Fo­to: Ola Ax­man

LU­LEÅ. Han för­de Brynäs till en ­sen­sa­tio­nell SM-fi­nal i vå­ras.

Tho­mas ”Bu­lan” Berglund tar nu över ett stän­digt un­der­pre­ste­ran­de Lu­leå. Och han gör det med en nystart. – De har tes­tat att öka bud­ge­ten och vär­va sto­ra stjär­nor, men in­te fått den fram­gång som var öns­kad. Nu sat­sar vi mer på hem­vävt, spe­la­re från Norr­bot­ten har ett driv att vil­ja gö­ra nå­got ex­tra för Lu­leå, sä­ger han.

Han föd­des för­vis­so i Pi­teå, men det var un­der 17 sä­song­er i Lu­leå som Tho­mas ­Berglund ska­pa­de sin hoc­key­kar­riär. Un­der yt­ter­li­ga­re sju år var han sen trä­na­re in­om klub­ben. Så att sä­ga att den för­lo­ra­de so­nen nu har åter­kom­mit är ing­en över­drift. ­”Bu­lan” är hem­ma och han ska ta L­uleå till­ba­ka dit de hör h­em­ma.

När han pre­sen­te­ra­des i vå­ras sa klub­bens sport­chef Ste­fan ”Skug­gan” Nils­son att L­uleå fått Sve­ri­ges bäs­te trä­na­re.

Vad sä­ger du om den pres­sen?

– Det vet jag in­te, det är väl ingen­ting som jag har fun­de­rat på. Det åter­står att se. Men nä, jag för­sö­ker gö­ra så gott jag kan, sen finns det sä­kert oli­ka kri­te­ri­er och åsik­ter om vad som gör en bra trä­na­re. Jag för­sö­ker va­ra den jag är och gö­ra ett så bra jobb som möj­ligt.

Vil­ka är di­na styr­kor?

– Jag an­tar att jag är bra på att ta män­ni­skor och olik­he­ter och att kun­na sam­ar­be­ta med oli­ka per­son­lig­he­ter. Det tror jag. Hur vill du att ditt Lu­leå ska spe­la den­na sä­song?

– För det förs­ta vill jag att vi ska ut­nytt­ja den skick­lig­het som finns i la­get, men sen ock­så att vi ska ha ett lag­spel där vi job­bar till­sam­mans och för­sö­ker vin­na till­ba­ka puc­ken snabbt när vi väl har tap­pat den, så att vi får mer spel med puck. Jag tyc­ker att det är den vägen man ska gå om man ska ha ut­veck­ling. Det är min am­bi­tion i a­lla fall. Det ger en grund, om man tror

på sitt eget spel tyc­ker jag att man

ska ha myc­ket puck, in­te stäl­la upp och ­sty­ra.

”Vi väl­jer en an­nan väg”

Det är ett an­norlun­da Lu­leå som han är till­ba­ka för att trä­na. Ett halv­år ef­ter att han läm­na­de Lu­leå som­ma­ren 2014 av­slö­ja­de klub­ben att de med hjälp av spon­sor­mil­jo­ner, många så­da­na, skul­le gö­ra en stor­sats­ning. Med Mi­necraft-mil­jo­ner­na skul­le Lu­leå ta över svensk hoc­key.

– Vi vill bli bäst i lan­det. Vi ska pe­ta ner Skel­l­ef­teå från tro­nen, sa Lars ”Os­ten” Berg­ström i feb­ru­a­ri 2015.

Men då var ”Bu­lan” re­dan i Brynäs. Vå­ren 2013 var han med när Lu­leå nåd­de SM-fi­na­len, men väl där var chans­lö­sa mot Skel­l­ef­teå. Nu stod han i stäl­let i Brynäs bås och såg på när Lu­leå vär­va­de stjär­na ef­ter stjär­na. Ef­ter två år av sto­ra, men mesta­dels miss­lyc­ka­de, värv­ning­ar har klub­ben nu tving­ats in­se att det krävs en re­jäl om­ställ­ning. De två årens stor­sats­ning har ba­ra lett till en kvarts­fi­nal (2015/16) och en åt­ton­dels­fi­nal (2016/17).

Berglund ser till­ba­ka på de se­nas­te åren, men ak­tar sig no­ga för att kri­ti­se­ra klub­bens miss­lyc­ka­de sats­ning allt­för myc­ket.

– Det är en om­start vi gör nu. De pro­va­de att vär­va många stjär­nor och öka­de bud­ge­ten re­jält. De fick en viss fram­gång, men in­te den fram­gång man öns­ka­de. Nu väl­jer vi en a­nnan väg, vi mins­kar på an­ta­let ut­länds­ka im­por­ter, men vill än­då ha kvar kit­tet. Och sen s­at­sa mer på hem­vävt. Vi ska ge kil­lar­na som f­ostrats i vårt hoc­key­gym­na­si­um chan­sen. Vi tror att det blir en bra lös­ning på sikt. Var det här ett krav från din si­da för att du skul­le ta över?

– Nej, det var för­e­ning­ens be­slut, men jag står bakom det helt och hål­let. Den här in­rikt­ning­en viss­te jag om när över­

gång­en bör­ja­de bli ak­tu­ell. Var­för är det så vik­tigt att få in kil­lar upp­väx­ta i trak­ten i A-trup­pen?

– De har va­rit med här länge och är upp­väx­ta i Norr­bot­ten, de har där­för ett driv att vil­ja gö­ra nå­got ex­tra för klub­ben. Det är min tro, att man vill gö­ra det för sin hem­bygd.

Här nings­viss­ka man­får vi bo me­di fram­ti­den,spe­la­re som och har för­hopp­ett h­jär­ta för ­dy­ra­re för­e­ning­en­för klub­ben. och där­med säl­jer sig li­te

”Grä­ver en grop som är dju­pa­re” Kän­de du li­ka­dant när du själv var här som spe­la­re?

– Ja. Nu har man en helt an­nan möj­lig­het att flyt­ta på sig än vad man ha­de på min tid. Men det är klart att jag kän­de så, så länge jag spe­la­de brann jag ex­tra för för­e­ning­en, och det gör jag fort­fa­ran­de. Det är klart att det känns ex­tra starkt för mig att få kom­ma hit nu igen. Kan det va­ra ­ne­ga­tivt, att du brin­ner för myc­ket och får svårt att han­te­ra det om det går då­ligt?

– Jag vet i­nte, jag tror att det ba­ra är po­si­tivt. Det är klart att nå­gon gång när det går säm­re kanske man grä­ver en grop som är dju­pa­re, men å and­ra si­dan blir kanske gläd­jen stör­re när man vin­ner nå­got. Vad ha­de det be­tytt för dig att vin­na ­S­Mguld med Lu­leå?

– Det är det som… det finns ju där nå­gon­stans. Nu är det in­te vår hu­vud­mål­sätt­ning, vi väl­jer att ta det sak­ta men sä­kert. Främst sik­tar vi på en kvarts­fi­nal­plats i år. Sen vet jag att hit­tar man rätt, får li­te flyt, puc­kar­na stud­sar rätt, så finns all­tid möj­lig­he­ter­na. Det är vi ing­et vi kom­mer spän­na bå­gen för att gö­ra nu, men själv­klart skul­le det va­ra en otro­lig upp­le­vel­se.

Lu­leås ti­di­ga­re sport­chef Lars ”Os­ten” Berg­ström fram­för den ökän­da guld­väg­gen in­för sä­song­en 2015/16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.