”JAG HAR ÄRLIGT TA­LAT IN­TE KOLL PÅ HUR MÅNGA KRO­NOR JAG SATSAT PÅ KLUB­BEN”

Hockeybibeln - - NEWS - Hen­rik Lund­gren hen­rik.lund­gren@af­ton­bla­det.se

Iår är det 33 år se­dan Per­cy Nils­son tog över Mal­mö IF och vän­de upp och ner på he­la hoc­key-Sve­ri­ge. En klubb i eko­no­misk kris, som ef­ter fle­ra års makt­kamp till slut tog in Nils­son som ord­fö­ran­de 1986. La­get låg i ­di­vi­sion 2, men tog sig un­der sä­song­en upp en di­vi­sion.

– Den sto­ra ut­ma­ning­en var att vi­sa att man kun­de dri­va en för­e­ning som ett fö­re­tag. Men eko­no­min var väl­digt då­lig, vi låg myc­ket, myc­ket back och fick dra i al­la lå­dor och skåp. Men vi fix­a­de det, snabbt som ögat. När vi väl fick fart blev det bra.

Mal­mö sat­sa­de, el­ler för­sök­te sat­sa, men det var först två år se­na­re som det small till. Och då small det till re­jält. Pek­ka Lind­mark, värl­dens bäs­te mål­vakt när Tre Kro­nor s­en­sa­tio­nellt vann VM-guld 1987, läm­na­de Fär­je­stad för att gå till di­vi­sion 1-la­get M­al­mö.

– Det svå­ras­te var att hål­la det hem­ligt e­fter att Pek­ka skri­vit på. Han skul­le ju s­pe­la SM-slut­spel och sånt in­nan. Vi åk­te runt i Sve­ri­ge och för­sök­te vär­va spe­la­re, men kun­de ju ba­ra sä­ga att vi ha­de värl­dens grej på gång. Det tog ett par må­na­der in­nan vi kun­de gå ut med det of­fi­ci­ellt.

”Har fått väl­digt, väl­digt myc­ket”

Fram­gång­ar­na kom in­te di­rekt, men än­då hyf­sat snabbt. Åt­ta år ef­ter att Per­cy Nils­son tog över klub­ben vann man sitt förs­ta SM­guld. Två år se­na­re, 1994, var det dags igen.

Men det är, 23 år se­na­re, fort­fa­ran­de ­Mal­mös se­nas­te mäs­tar­ti­tel. Dä­re­mot är P­er­cy Nils­son kvar, nu­me­ra som hy­resvärd, ­he­dersord­fö­ran­de, och su­gar dad­dy.

– Mal­mö är mi­na hy­res­gäs­ter, det vik­ti­gas­te för mig är att de har det bra och har al­la för­ut­sätt­ning­ar för att spe­la en bra hoc­key. Det är klart att när det kni­per i kas­san är det jag som får sit­ta emel­lan.

Trött­nar du ald­rig på att ge bort peng­ar?

– Nä, det är mer hjälp. Det är in­te så att jag spring­er och strör peng­ar om­kring mig. Men det är klart att jag mås­te stäl­la upp. Och ibland när det fat­tas får jag hjä­pa till, ha­ha. Men då ber jag om att få till­ba­ka dem igen. Så det är in­te som förr, då jag la 100 mil­jo­ner kro­nor på hoc­keyn.

Det mås­te väl va­ra mer än 100 mil­jo­ner?

– Ja, det är nog mer. Men jag bru­kar ald­rig tit­ta där… Jag har ärligt ta­lat in­te koll på hur många kro­nor jag har satsat på klub­ben. Det är ing­et att bry sig om. Och jag har fått v­äl­digt, väl­digt myc­ket från hoc­keyn. Jag fick ett an­sik­te i he­la Sve­ri­ge och jag har an­vänt det i mi­na af­fä­rer. Så det har kanske in­te ­kostat mig någon­ting, jag har kanske tjä­nat till­ba­ka peng­ar­na på nå­got an­nat vis.

”Som ett slar­vi­ga­re fö­re­tag”

Mal­mö Are­na och om­rå­det ­om­kring ute i Hyl­lie är Per­cy Nils­sons skö­te­barn. Han tar emot Sport­bla­det i are­na­om­rå­dets sky­bar, med en ut­sikt som är svår­ö­ver­träf­fad i de söd­ra de­lar­na av Sve­ri­ge. Af­fä­rer­na går bra, are­na­ho­tel­let ska ­byg­gas ut och kon­fe­rens­de­len ska bli en av Sve­ri­ges störs­ta. Men det är in­te på ­hy­resin­täk­ter­na från Mal­mö Red­hawks som han gör mil­jon­vins­ter­na. – Den är för­sum­bar. In­te ex­tremt låg, men jag be­ta­lar fem mil­jo­ner i elekt­ri­ci­tet ba­ra för att hål­la ne­re ky­lan på isen, sä­ger han.

Sköts klub­bar­na bätt­re el­ler säm­re i dag, jäm­fört när du tog över Mal­mö?

– Vi kör­de rent af­färs­mäs­sigt, och in­te för att jag ska tyc­ka för att jag var jäv­ligt ­duk­tig, men många har ta­git ef­ter den ­mo­del­len, Den mo­del­len som jag ska­pa­de, al­la klub­bar job­bar ju på ett af­färs­mäs­sigt sätt i dag. ­Klub­bar­na är in­te så myc­ket

­klub­bar läng­re, ut­an ett af­färs­mäs­sigt fö­re­tag, med li­te ­slar­vi­ga­re eko­no­mi än i ett v­an­ligt fö­re­tag.

”Mås­te bli ett lö­ne­tak”

På and­ra si­dan stan hål­ler Mal­mö FF till, en klubb med Sve­ri­ges över­läg­set bäs­ta e­ko­no­mi, och med ett pu­blik­snitt som är tre gång­er hög­re än vad Mal­mös hoc­key­klubb mäk­tar med.

– Vi har haft en pe­ri­od i hoc­keyn där vi i­nte var så jävla bra. Och det sit­ter i. Men den­na sä­song­en tror jag vi kom­mer öka yt­ter­li­ga­re. Jag tror att in­tres­set har ökat, det pra­tas myc­ket myc­ket mer hoc­key nu än det gjort på länge.

Kan ni lä­ra er av Mal­mö FF?

– Vi jäm­för oss in­te med fot­bol­len, de har ju ing­en platt boll. De­ras rul­lar myc­ket l­ät­ta­re.

Har det ald­rig va­rit ak­tu­ellt att du ska gå in i Mal­mö FF ock­så?

– Jag fick en för­frå­gan när de ha­de det som svå­rast. Men jag tyck­te in­te det var bra att stöt­ta två lag i sam­ma stad. Dä­re­mot hjälp­te jag Lands­kro­na Bo­is att gå upp i all­svens­kan. Men fot­bol­len har ald­rig at­tra­he­rat mig på det sät­tet, även om Mal­mö är duk­ti­ga. Men det tril­las och fil­mas för myc­ket, det är för myc­ket sån skit. Det är så löj­ligt.

Fram­ti­den för svensk hoc­key?

– Det mås­te bli ett lö­ne­tak. Klub­bar­na kan in­te hål­la sin bud­get. Det var på gång re­dan på min tid, men ef­tersom al­la klub­bar­na ­mås­te va­ra över­ens, och man rös­tar ef­ter hur man lig­ger i ta­bel­len, gick det ald­rig ige­nom. I dag är väl Väx­jö fort­fa­ran­de emot. An­nars vet jag in­te vem som skul­le sä­ga nej? Men klub­bar­na kun­de kanske ha bud­ge­te­rat på ett rik­tigt sätt. Nu gör man en bud­get, och sen föl­jer man in­te den. ”Mm, men tar vi in den här kil­len tar vi sä­kert SM-guld”.

Men hur kan man tänka så?

– Det är för myc­ket sport in­om id­rot­ten… Man får in­te tänka med hjär­tat, man mås­te tänka med hjär­nan.

Per­cy Nils­son har bland an­nat hjälpt Mal­mö IF till två SM-guld och byg­get av Mal­mö Are­na.

Fo­to: ANDREAS HILLERGREN

”Det mås­te bli ett lö­ne­tak. Klub­bar­na kan in­te hål­la sin bud­get. I dag är väl Väx­jö fort­fa­ran­de emot. An­nars vet jag in­te vem som skul­le sä­ga nej?”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.