”ÄR INSPIRERANDE ATT VA­RA HÄR”

Hockeybibeln - - ETT ÖGONBLICK... -

Vad är det bäs­ta med att va­ra ­till­ba­ka i Brynäs?

– Det är inspirerande att va­ra i en för­e­ning som an­das kul­tur och tra­di­tion, som all­tid spe­lar för att vin­na. Hur har du för­änd­rats som trä­na­re se­dan du se­nast var i Brynäs?

– Nja, jag har nog in­te änd­rats så myc­ket som le­da­re och per­son, men hoc­keyn har för­änd­rats. Vi kom­mer att spe­la an­norlun­da i år jäm­fört med för 17, 18 år se­dan. Stis­se Åberg på GD skrev en krö­ni­kasom fick ru­bri­ken ”Nu går Brynäs från bru­ta­la Bu­lan till björ­nen B­aloo”. Lig­ger det nå­got i det?

– Ha­ha, det gör det kanske. ”Bu­lan” och jag är oli­ka som per­so­ner. Vi har gans­ka li­ka upp­fatt­ning­ar om hur hoc­key ska spe­las, men vi är väl­digt ­oli­ka som le­da­re och per­so­ner. Men det är in­te kons­tigt. Det är få le­da­re som är li­ka varand­ra. Al­la har si­na per­son­lig­he­ter och fi­lo­so­fi­er. Det ­vik­ti­ga är att man är äk­ta och ge­nu­in. Jag kan in­te spe­la nå­gon an­nan, det går in­te. Man mås­te va­ra den man är. Vad im­po­ne­ra­de mest på dig för­ra sä­song­en med Brynäs?

– Vin­nar­in­stink­ten, far­ten och även of­fer­vil­jan. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Jag hop­pas att jag får va­ra frisk och kry, och att jag får nju­ta av li­vet. Det är en stor grej för mig per­son­li­gen. Se­dan vill jag att det ska gå bra för min ar­bets­gi­va­re, Brynäs, i vin­ter.

RO­GER MELIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.