”VI HAR ING­ET GULD ATT FÖR­SVA­RA UT­AN VI SKA VIN­NA ETT NYTT GULD”

Hockeybibeln - - ...TRÄNARNA -

Nu är ni la­get att slå, hur tror du la­get kom­mer att han­te­ra det?

– Vi pra­tar om att vi ska vin­na ett nytt guld. För­ut­sätt­ning­ar­na änd­ras för många lag, och vi har haft rätt stor om­sätt­ning. Vi har ing­et guld att för­sva­ra ut­an vi ska vin­na ett nytt guld. In­för för­ra sä­song­en ha­de ni knappt nå­gon om­sätt­ning alls i trup­pen. Nu är den desto stör­re. Hur kom­mer det att på­ver­ka er?

– Det är ing­et själv­valt, och det är väl fram­gång­ens bak­si­da, att vå­ra spe­la­re blir at­trak­ti­va. Men vi har en bra stom­me kvar från i fjol och jag t yc­ker al­la vå­ra ny­för­värv ser spän­nan­de ut. En sak som dock in­te stäm­de un­der sto­ra de­lar av grund­se­ri­en var ­po­wer­play (16,78 pro­cent). Vad ­ta­lar för att det blir bätt­re i år?

– En bra frå­ga. Vi gör allt vi kan för att det ska bli bätt­re. Vi star­ta­de för­sä­song­en och in­led­ning­en på sä­song­en bra i po­wer­play och blev kanske li­te bort­skäm­da. Vi glöm­de in­te bort det, men vi får kanske at­tac­ke­ra det ti­di­ga­re i år och gi­vet­vis är det nå­got vi har d­is­ku­te­rat in­för den här sä­song­en. Vi har många bra po­wer­play-spe­la­re den här sä­song­en. Det ha­de vi i fjol ock­så, men kanske in­te den bred­den vi har i år, och det är väl det som ta­lar för att det blir bätt­re. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Ett bra po­wer­play sä­ger jag väl då.

JO­HAN LINDBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.