”DET KÄNNS SOM ATT LIN­KÖ­PING HAR NÅGON­TING BRA PÅ GÅNG”

Hockeybibeln - - ...14 NYFÖRVÄRV -

Till­ba­ka i SHL ef­ter en sä­song i Nor­da­me­ri­ka. Var­för val­de du ­Lin­kö­ping igen?

– Det var där jag spe­la­de sist och jag fick en bra re­la­tion med sta­ben och klub­ben. Det kän­des gans­ka na­tur­ligt att väl­ja Lin­kö­ping.

Vil­le Ana­heim ha dig kvar?

– De er­bjöd mig ett nytt kon­trakt, men jag kän­de att jag vil­le kom­ma hem och ut­veck­las li­te mer in­nan jag åker över igen. Det känns som att ­Lin­kö­ping har nå­got bra på gång, och det ska bli kul att va­ra med på den ­re­san. Vem im­po­ne­ra­de mest på dig i NHL?

– Mal­kin var rik­tigt bra när vi möt­te Pitts­burgh. Han var den bäs­te jag ­möt­te. Han har ba­lans och stor­lek sam­ti­digt som han var skick­lig. Ska man ta puc­ken av ho­nom var det på grund av hans miss­tag, det går in­te ­an­nars. Dan Tang­nes häv­dar att ni har ett gubb­tju­rigt lag, att det är fler s­pe­la­re som ba­ra har som mål att vin­na och in­te vill vi­da­re i kar­riä­ren. Hål­ler du med?

– Det hål­ler jag verk­li­gen med om. Det är det som är så him­la ro­ligt. Det är många per­so­ner som verk­li­gen vill ­vin­na en ge­men­sam fram­gång, in­te var och en för sig. Det hål­ler jag verk­li­gen med om. Vi har många ve­te­ra­ner som går i brä­schen och vi­sar vägen. För dem är ål­der ing­en siff­ra. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Då får jag sä­ga SM-guld.

NICK SÖ­REN­SEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.