”VI MÅS­TE BLI MYC­KET BÄTT­RE”

Hockeybibeln - - NEWS - Ste­fan Holm

Varan­nan da­mer­nas? In­te i hoc­key-Sve­ri­ge. Jenny Silfverstrand, Djur­går­dens vd, är en­sam kvin­na på Sport­bla­dets lis­ta.

– Det är ett ex­em­pel på frå­gor där vi mås­te bli myc­ket bätt­re, sä­ger An­ders Källström, ord­fö­ran­de i Svens­ka Hoc­key­li­gan AB.

Vid årets RF-stäm­ma an­togs nya mål vad gäl­ler jäm­ställd­he­ten in­om svensk idrott: 2025 ska kvin­nor och män ha sam­ma makt att for­ma id­rot­ten.

Det in­ne­bär att minst 40 pro­cent av al­la ­med­lem­mar i sty­rel­ser, kom­mit­té­er och and­ra be­sluts­fat­tan­de or­gan ska va­ra kvin­nor.

Svensk ishoc­key har långt dit, och det un­der­stryks av Sport­bla­dets lis­ta. Av 50 namn är det ba­ra ett som till­hör en kvin­na: Jenny Silfverstrand, vd i Djur­går­den.

Till och med i Svens­ka Dam­hoc­key­li­gan AB är män­nen i ma­jo­ri­tet.

– Tit­tar man hi­sto­riskt har hoc­key­värl­den va­rit väl­digt mans­do­mi­ne­rad, och så har det sett ut ge­ne­rellt i sam­häl­let. Det är där­för det ser ut som det gör i dag. Jag ser än­då en stor skill­nad jäm­fört med fem–tio år se­dan. Nu är jag in­te en­sam i min po­si­tion. Jag ser på SHL-mö­ten och ­st yrel­se­till­sätt­ning­ar att det kom­mer fler och fler kvin­nor och det sker myc­ket på le­dan­de be­fatt­ning­ar. Har man en jämn för­del­ning blir det en bätt­re dy­na­mik oav­sett vil­ken t yp av grup­pe­ring i sam­häl­let det hand­lar om, sä­ger Jenny Silfverstrand, 44.

An­ders Källström t yc­ker ock­så att oba­lan­sen mel­lan kö­nen har mins­kat nå­got, och han har själv bi­dra­git till det. När han 2015 val­des till SHL:s ord­fö­ran­de fanns samt­li­ga 14 SHL-klub­bar re­pre­sen­te­ra­de i sty­rel­sen, ute­slu­tan­de av män.

Att änd­ra styr­mo­del­len är, me­nar Källström, det vik­ti­gas­te be­slut han har va­rit med och fat­tat un­der sin tid i SHL:s tjänst. Den sit­tan­de sty­rel­sen, som val­des i fjol, be­står av sju le­da­mö­ter och av tre obe­ro­en­de är två kvin­nor, för­ra RFord­fö­ran­den Ka­rin Matts­son Weij­ber, 45, och Po­lis­myn­dig­he­tens kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör Ca­ro­la Määt­tä, 55.

– När den nya sty­rel­sen val­des ha­de vi för ­förs­ta gång­en med två kvin­nor, och jag hop­pas det blir fler fram­ö­ver. Vi är­ver en histo­ria och i­shoc­key har va­rit en stor man­lig idrott. Vi är gans­ka långt ef­ter fot­bol­len där, så det är ett e­xem­pel på frå­gor där vi mås­te bli myc­ket bätt­re, sä­ger An­ders Källström, 58.

SHL:s sty­rel­se ver­kar un­der klub­bar­nas ägar­fo­rum och ska i hu­vud­sak äg­na sig åt ­fram­tid­soch till­växt­frå­gor.

– Det som hän­der kom­man­de sä­song är klub­bar­nas och den ope­ra­ti­va led­ning­ens ­an­svar. Yt­terst har vi en vd som job­bar med det som är nu, sä­ger An­ders Källström syf­tan­de på Jör­gen Lind­gren, 49.

De två top­par Sport­bla­dets lis­ta och har k­on­takt i prin­cip dag­li­gen. För fram­för allt K­äll­ström är makt ing­et nytt. Han har va­rit ­ord­fö­ran­de i Mo­do, sit­ter i för­bunds­sty­rel­sen, har ett för­flu­tet som kom­mu­nal­råd och är se­dan 2009 kon­cern­chef på LRF.

Vad gör dig till en bra le­da­re?

– Det bor­de and­ra sva­ra på, men jag tror att jag är väl­digt en­ga­ge­rad i det jag hål­ler på med och det kan nog in­spi­re­ra and­ra. Det nät­verk jag har är ock­så en vik­tig fak­tor. I min ål­der har jag fått va­ra med om väl­digt myc­ket sa­ker, från n­ärings­liv, folk­rö­rel­se och po­li­tik.

F3o0to: MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK, RO­BIN LORENTZ-ALLARD, CAROLINA BYRMO, PON­TUS ORRE, MATS SAMUELSSON, BÖRJE THU­RES­SON, KA­RIN TÖRNBLOM, PERNILLA WAHLMAN, BILDBYRÅN, TT, THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.