WEN­NER­HOLM: SNÅL BUD­GET TVINGAR RAGNARSSON LI­TA TILL DE UNGA

Hockeybibeln - - ALMTUNA -

Jag vet in­te hur länge Alm­tu­na vän­tat på en ny are­na i Uppsa­la, men de får fort­sät­ta ­spe­la i gam­la Grän­by­hal­len ett tag till. Det nya are­na­byg­get har skju­tits upp fler gång­er än en Apol­lo-ra­ket. För Alm­tu­na skul­le det na­tur­ligt­vis ska­pa helt and­ra för­ut­sätt­ning­ar, men för till­fäl­let får de för­sö­ka över­le­va på en snål­bud­get. Än­då tyc­ker jag att la­get är svår­be­dömt. Det är ett par nya trans­at­lan­ter i la­get och trä­na­ren och gam­le stor­bac­ken Mar­cus Ragnarsson le­der la­get från start den här sä­song­en. Han tog ju över när Niklas Eriks­son fick spar­ken i fjol.

Jag har all­tid gil­lat Ragnarsson och han har två av Hoc­keys­ve­ri­ges mest in­tres­san­ta unga bac­kar i bå­de i fa­mil­jen och i lagupp­ställ­ning­en. So­nen Jacob Ragnarsson, 17, som de­bu­te­ra­de i A-la­get i fjol, och sys­ter­so­nen ­Gustav Lindström, 18, som sen­sa­tio­nellt gick som num­mer 38 i and­ra run­dan i som­ma­rens NHL-draft.

Det var Detro­it Red Wings som ploc­ka­de ­ho­nom och jag tror in­te att de en­bart gick på ef­ter­nam­net, som ju är snar­likt en av NHL:s störs­ta svens­ka bac­kar ge­nom ti­der­na.

Det är ett väl­digt ungt lag som R­ag­nars­son har att job­ba med. 14 spe­la­re i trup­pen är 21 år el­ler yng­re. Med rätt ut­veck­ling kan en på pap­pe­ret tunn trupp lyf­ta mot mit­ten av ­ta­bel­len, men må­let mås­te i förs­ta hand va­ra att und­vi­ka ett ne­ga­tivt kval.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.