SÅ SPE­LAR BJÖRKLÖ­VEN

Hockeybibeln - - BJÖRKLÖVEN -

Sta­bi­li­tet. Det är det Björklö­ven ska få till i år. Fjol­å­ret blev en miss­räk­ning och det be­rod­de myc­ket på just sta­bi­li­te­ten och jämn­he­ten, el­ler rät­ta­re sagt bris­ten på just det. När man spe­la­de som bäst var man rik­tigt bra, men när man var un­der isen sjönk man ige­nom to­talt. Trup­pen är i sto­ra de­lar den­sam­ma som i fjol och nu är det upp till be­vis un­der Jo­a­kim Fa­ger­valls led­ning. Fram­för allt mås­te för­svars­spe­let snäp­pas upp bå­de två och tre klas­ser.

Kim Karls­son Co­dy Murphy Nick­las Jo­hans­son Mar­cus Jonsson Alex Hutchings Aus­tin Far­ley David Lindquist Mat­ti­as Granlund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.